ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈ ក្រោមឱវាទចំនួន៣៧ នៅទូទាំងប្រទេស បាននិងកំពុងផ្តល់កម្មវិធីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ទាំងវគ្គខ្លី (សិក្សារយៈពេលក្រោម ១ឆ្នាំ) និងវគ្គវែង (សិក្សារយៈពេលចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើង) ដែលមានជំនាញបណ្តុះបណ្តាលមានដូចជា៖ សំណង់ស៊ីវិល មេកានិក អគ្គិសនីនិងថាមពល ធុរកិច្ច/ICT យន្តសាស្ត្ររថយន្ត ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច តបណ្តាញទឹក លោហៈបន្ទះផ្សារ ក្រឡឹង ជួសជុលម៉ាស៊ីនគ្រប់ធន់ និងកែច្នៃបន្លែផ្លៃឈើ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ សម្អាងការ និងសម្អាងកាយ។ល។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 27

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 0 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន


រូបភាពពិព័រណ៍