ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

RMA Cambodia
RMA (Cambodia) Group was established in 1992 in Phnom Penh, and has been gradually growing to offer a wide range of products and services starting from the automotive, agriculture equipment, heavy equipment for infrastructure development, special product like cleaning machine, engineering solution, car rental, leasing, and food services. With almost 3,500 employees.

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 109

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 385 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Srun Malounsaroth

  2020-11-15 11:44:12


  ជម្រាបសួរបង ! តើការជ្រើសនេះប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែពីរថ្ងៃនេះ ឬយ៉ាងណា?


 • Prum Chhum

  2020-11-14 16:11:40


  Do you have night shift for services bong?

  – RMA Cambodia
  Yes. we have from 4-11pm and 2-11pm. If you are interested, please submit cv to us. Thank you.

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-14 12:43:20


  តើទីតាំងនៅម្តុំណាដែរបាទ? សម្រាប់ ផ្នែកបំរើសេវាកម្ម

  – RMA Cambodia
  Please submit your cv to us. we will contact you back for more detail due to we are looking for this position to support many branches. Thank you.

 • ស៊ាន រីណា​

  2020-11-14 08:43:09


  Dear Sir/Madam.I already send my CV,please kindly help to check my CV. Thanks in davance !

  – RMA Cambodia
  Dear Applicant, We have received your cv. Thank you

 • Ek virya

  2020-11-14 08:37:48


  For customers service do you have night time from 23:00 to 8:00

  – RMA Cambodia
  Hello. We have only from 4pm to 11pm

 • ហេង​ ស៊ាកម៉េង

  2020-11-14 07:42:48


  Dear sir/ madam. I already applied the CV. Please kindly check! Thank you

  – RMA Cambodia
  Dear Applicant, We have received your cv. Thank you

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-14 06:45:09


  តើទីតាំងនៅម្តុំណាដែរបាទ?

  – RMA Cambodia
  Good Afternoon. May i know which position are u interested ?

 • Vann Ly

  2020-11-14 05:15:17


  Dear sir/ madam. I already applied the CV. Please kindly check! Thank you

  – RMA Cambodia
  ok

 • chingkuoy lee

  2020-11-14 05:05:42


  good afternoon may i ask you do you have any field in the night shift, becuz currently i was a student in the university?

  – RMA Cambodia
  Dear applicant, We have night shift from 4-11pm

 • Khuon dany

  2020-11-14 05:04:16


  Dear Sir/Ms, Can I submit for two CVs in different job?

  – RMA Cambodia
  It is your choice but you should focus on which position you like the best.

 • manh chheangmeng

  2020-11-14 04:43:39


  Dear sir! do you want experience for customer service ?

  – RMA Cambodia
  Dear Meng, No experience require for customer service. Submit your CV to button apply, we will contact you soon after event finish.

 • ប៉ូចសុផាណូ

  2020-11-14 02:50:29


  sale Executive (Elevator)

  – RMA Cambodia
  Please submit your CV to apply. We will feedback to you soon after the event.

 • ប៉ូចសុផាណូ

  2020-11-14 02:32:30


  hello am want to know about your address

  – RMA Cambodia
  May i know which position are u interested ?

 • Chhon Bron

  2020-11-13 14:34:39


  Dear Sir or Madam, Now submit CV to apply already. Please kindly check. thank!

  – RMA Cambodia
  Dear Applicant, we have received your cv. Thank you

 • Rathana

  2020-11-13 09:48:36


  Do you have parttime for customers service

  – RMA Cambodia
  Yes we do have. Available working hour : from 4-11pm
  – RMA Cambodia
  We have 3 working shift for customer service. If you interested, please submit your CV to apply. We will contact you for detail information.

 • Chhon Bron

  2020-11-13 03:49:52


  Good Morning RAM Cambodia! Yes Sir or Madam, I can start working from 13:00 until 22:00. Thank you!

  – RMA Cambodia
  Please submit your CV to apply. we will contact you after event.

 • Chhon Bron

  2020-11-12 01:52:25


  Dear Sir I'm student that stuty at Royal University of Phnom Penh at the morning shitf. I need a job that support my learning and daily at Phnom Penh. Could you have work at night ?

  – RMA Cambodia
  Good Morning Bron! Nice to meet you here Yes, you can. May I know you time that you want to work?

 • Veasna

  2020-11-12 01:48:13


  Good afternoon RMA team


 • Veasna

  2020-11-12 01:47:48


  Good afternoon CK team

  – RMA Cambodia
  Good afternoon brother!

 • Veasna

  2020-11-12 01:37:29


  Good afternoon EFG Recruiter

  – RMA Cambodia
  Good evening Brother


រូបភាពពិព័រណ៍