ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
Kookmin Bank Cambodia PlcKookmin Bank Cambodia PLC is a 100% subsidiary of KB Kookmin Bank in Korea (the biggest bank in Korea) which have operated in Cambodia since in May 2009 and we have more than Two hundred fifty staff now a day which 8 Branch such as Head Office, Toul Kork Branch, Toul Tompong Branch, Teuk Thla Branch, Stueng Meanchey Branch, Chbar Ampov Branch and our new at Chrouy Changvar Branch and Choam Chao Branch and our Business more expend and more developing to meet with current digital banking market.

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 70

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 53 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Borin

  2020-11-19 04:22:33


  Good morning b, can I have you email address I’ll send you through . Anyway do you recruit in SIem Reap b?


 • sourramo

  2020-11-18 07:14:07


  សួស្ដីបង


 • អឿ​ ចិន្ដា

  2020-11-15 08:47:16


  សួស្ដីបង!​ តើបងមានទទួលបាន CV ​របស់ខ្ញុំដែរឬទេ?

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  សួរស្តីអូន ខាងបងបានទទួលហើយអូន។ សូមអរគុណអូន។

 • ឈន​ ចាន់នី

  2020-11-15 08:23:01


  Dear sir/madam, Have you seen my cv?

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  សួរស្តីអូន ខាងបងបានទទួលហើយអូន។ សូមអរគុណអូន។

 • sourramo

  2020-11-15 08:05:49


  Good afternoon!

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  Good afternoon aun, May I help you aun?

 • Kong Sreyleak

  2020-11-15 04:13:49


  Dear Sir/Madam, I am interesting the position as Teller. But I got no experience. So can I apply for it?

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  សួរស្តីអូន ប្រសិនបើអូនមានចំណាប់អារម្មណ៏ អូនអាចផ្ញើរCVមកខាងធនាគារសិនមកអូន។ សូមអរគុណ។

 • ប៉ែត​ ចន្ធូ

  2020-11-14 09:10:05


  ជម្រាបសួរបង ខ្ញុំឈ្មោះចន្ធូ មានបទពិសោធន៍ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលជិត២ឆ្នាំ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យផ្នែកបណ្គុះបណ្ដាល ជាជំនួួយការManager បានដែរទេបង?អរគុណច្រើន

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  សួរស្តីប្អូន ប្អូនអាចផ្ញើរCVមកខាងធនាគារប្រសិនបើប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៏។ អរគុណប្អូនសំរាប់ការចាប់អារម្មណ៏មកខាងធនាគារ គូកមីន។

 • Phan Rachana

  2020-11-14 09:04:16


  សួស្ដីបង​ តើផ្នែកTeller need បទពិសោធន៍ទេបង?

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  សួរស្តីអូន ប្រសិនបើប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៏ប្អូនអាចផ្ញើរ CVមកបាន ខាងបងនឹងត្រួតពិនិត្យមើល។​អរគុណប្អូនសំរាប់សំនួរនេះ។

 • ណោ លីហ៊ន់

  2020-11-14 02:41:59


  សួស្តីបងតើខាង recruitment ត្រូវការបទពិសោធន៍ទេ

  – ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
  សួរស្តីអូន លីហ៊ន់ អរគុណសំរាប់ការចាប់អារម្មណ៏មកខាងធនាគារ គូកមីន ចាស់អូនខាងបងត្រូវការអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ធ្វើការខាងធនាគារ។អរគុណអូន


រូបភាពពិព័រណ៍