ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
ខេមអេដគឺជាវិទ្យាស្ថានឈានមុខគេបង្អស់ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អ្នកជំនាញ ក្នុងធនាគារធំៗ និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម ដូចជា PwC, KPMG, EY និង Deloitte។ ខេមអេដ មានការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំកម្រិតមាសពី សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ និងជាវិទ្យាស្ថានដំបូងគេក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលទទួលបានសិទ្ធ បណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធី ACCA។ ខេមអេដ ក៏ជាសមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានCFA នៅ USA។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 27

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 10 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Kork Sokliv

  2020-11-15 10:01:53


  Can you tell me about the responsibility of this position?

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  Please find the details in the announcement. Thanks

 • Kork Sokliv

  2020-11-15 10:01:51


  Can you tell me about the responsibility of this position?

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  Please find the information on the announcement above

 • chhorn Sovanchhai

  2020-11-15 06:04:01


  can you tell me more detail about this position here?

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  Please kindly email to hr@cam-ed.com for more detail

 • ណុច ណារីតា

  2020-11-14 13:04:00


  ខ្ញុំចង់ធ្វើបុគ្គលិកហាត់កា ខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី២

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  Please kindly upload your CV here

 • វិត​សុខរឿត

  2020-11-14 08:52:40


  IT Internship ផ្នែកអីដែលបង?

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  Please email to it@cam-ed.com for more detail

 • ជុំ ម៉ាប់

  2020-11-14 07:06:46


  Can you tell me detail about this position here

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  The position is IT intern

 • Pum Bunsak

  2020-11-14 01:24:23


  Requirements For IT internship

  – ខេមអេដ ប៊ីហ្សនីសស្គូល
  Requirement - Year one or year two student in IT field - Knowledge of English is better - Can work as full time


រូបភាពពិព័រណ៍