ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
សេចក្តីផ្តើម
សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិគឺជាសាលាឯកជនមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០០៣ ។សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ មានផ្តល់ជូនការអប់រំចំណេះទូទៅ ចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី ១២ ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរ (ភាសាផ្លូវការនៅកម្ពុជា) ។ ថ្នាក់សិក្សាមានពីរវេនគឺ ថ្នាក់សិស្សាតែមួយពេលឬក្រៅម៉ោងសម្រាប់ពេលព្រឹកឬពេលរសៀល ហើយស្ទើរតែគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេសលើកលែងតែមុខវិជ្ជាភាសារខ្មែរនិង អប់រំកាយ។ សំរាប់ថ្នាក់ពេញម៉ោងពេញមួយថ្ងៃ សិស្សសិក្សាកម្មវិធីចំនួនពីរមុខ៖ កម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ (ជាភាសាខ្មែរ) និងកម្មវិធីសិក្សារបស់អាមេរិក (ជាភាសាអង់គ្លេស) ។


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 63

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 37 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • លឿង ឆេងលាប

  2020-11-24 05:52:32


  នាងខ្ញុំឈ្មោះ លឿង ឆេងលាប អត់មានបទពិសោធន៏ហើយជានិសិត្សឆ្នាំទី2តើខ្ញុំអាចដាក់បានអត់?


 • សុខ ច័ន្ទនីកា

  2020-11-17 15:05:14


  ខ្ញុំមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អាចដាក់បានអត់


 • SMAN Farith

  2020-11-15 04:09:06


  where the location for admin officer?

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  We need Admin Officer in Phnom Penh. Please apply your cv. Thanks
  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  We need Admin Officer in Phnom Penh . Please apply your CV . Thanks

 • Sean Rina

  2020-11-14 08:24:54


  which location bong ?

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  What position do you want apply ? We need in Phnom Penh.

 • Hak Cherak vothna: Work from Monday to Friday .start from 07:00-11:00AM and 01:00PM-17:00PM.Thanks

  2020-11-14 06:49:53


  Hak Cherak vothna: Work from Monday to Friday .start from 07:00-11:00AM and 01:00PM-17:00PM.Thanks


 • អ៊ង តូងThanks for your Apply.We will contact you soon.

  2020-11-14 06:43:33


  អ៊ង តូងThanks for your Apply.We will contact you soon.


 • Chanthou SiekMeng: Can apply your CV first.Thanks.

  2020-11-14 06:42:32


  Chanthou SiekMeng: Can apply your CV first.Thanks.


 • Chanthou SiekMeng: Can apply your CV first.Thanks.

  2020-11-14 06:42:31


  Chanthou SiekMeng: Can apply your CV first.Thanks.


 • Chanthou SiekMeng

  2020-11-14 04:43:05


  I don't have experience, can I apply?

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Thanks you so much.
  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Chanthou SiekMeng: Can apply your CV first.Thanks.

 • Chanthou SiekMeng

  2020-11-14 04:43:03


  I don't have experience, can I apply?


 • អ៊ង តូង

  2020-11-14 04:23:12


  Dear Sir/Madam: Being inform that I already applied. Regard with thanks!

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Thanks so much.

 • Hak Cherak vothna

  2020-11-14 04:06:46


  Hello dear costomer service work from time to time thank

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Hak Cherak vothna: Work from Monday to Friday .start from 07:00-11:00AM and 01:00PM-17:00PM.Thanks

 • Horn Bunlong

  2020-11-13 08:50:21


  I've already applied.

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Thanks for your Apply.

 • Horn Bunlong: Please apply your CV first .Thanks

  2020-11-13 08:15:51


  Horn Bunlong: Please apply your CV first .Thanks


 • Horn Bunlong

  2020-11-13 04:36:39


  Hello. Without experience, Could I apply for teacher assistance?

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Please apply your CV to me first to telegram 015 98 27 58

 • កន មិ

  2020-11-11 07:11:04


  How about any position need experience required ?

  – សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
  Please apply your CV first.Thanks


រូបភាពពិព័រណ៍