ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សប្បាយ ឌីជីថល
Sabay is a leading publisher of online entertainment and online content in Cambodia. Our portfolios include online computer games, web application development, payment solutions, music, video distribution and online web portal

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 23

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 8 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

  • Rattana

    2020-11-15 06:03:02


    Dear Sabay, do you have any available position for freelance content writer? Thank you

    – សប្បាយ ឌីជីថល
    Hello, now we are on the look for full time staff only dear.


រូបភាពពិព័រណ៍