ស៊ីភីអែល ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេ និងជាជម្រើសភ្នាក់ងារដ៏ល្អបំផុតក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ នៅកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧ ជាមួយបុគ្គលិក និងភ្នាក់ងារជាង១៥០នាក់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទូទាំងប្រទេស។

ស៊ីភីអែល ផ្តល់ជូននូវសេវាទាក់ទងនឹងអចលនវត្ថុទាំងមូល រួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្ម ទីភ្នាក់ងារ និងវាយតម្លៃដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធអចលនវត្ថុ អ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុ វិនិយោគិន វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (36)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 6