ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦  ដើម្បីដំណើរការ
ប្រតិបត្តិការជាភាគីទីបី    ដោយផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់    និងសេវាទូទាត់   និងប្រគល់ដោយធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា
(FTB Bank) ។          ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី មានចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្រ្តច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និង
សេវាទូទាត់ប្រាក់  តាមរយៈការសហការភាពជាដៃគូយូរអង្វែងជាមួយភ្នាក់ងារ      និងយុទ្ធសាស្រ្តពង្រីកទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ក្នុងពេលខាងមុខ ដោយប្រើបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប និងស្តង់ដារ ដើម្បីធានាឱ្យបានទ្វេដងនូវសន្តិសុខ និងទំនុកចិត្ត។ដោយសារភាពរីកចម្រើនជាបន្ដបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុននាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសក្ដានុពល ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងមានបទពិសោធន៍ការងារ ដែលផ្ដល់នូវការតម្រង់ទិសការងារ,អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក, និរន្ដរភាពការងារយូរអង្វែង និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។

 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (13)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 7