#ឱកាសការងារពីMango Finance Plc បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ069 777 429/069 777 629

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (205)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 7