ព័ត៌មានលម្អិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប សូមចូលទៅកាន់៖

មុខងារផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល៖ AEU-Promotions 2021

Website: Asia Euro University -- Home

Facebook Page: Asia Euro University (AEU) | Facebook

មុខងារទទួលចុះឈ្មោះអនឡាញ: AEU - Register (aeu-ums.online)

ប្រព័ន្ធសិក្សាអេឡិចត្រូនិក LMS :  AEU eLearning v4.5

មុខងារប្រលងចេញ-ចូល:  AEU eLearning 

--------------------------------------------------------------------------------

សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប មានបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត ជាច្រើនជំនាញ៖

--------------------------------------------------------------------------------

សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប បានផ្តល់អាហារូបករណ៍១៦%ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងដូចតទៅ៖

កម្រិតសិក្សាឆ្នាំទី១ឆ្នាំទី២ឆ្នាំទី៣ឆ្នាំទី៤
បរិញ្ញាបត្ររង370 $370 $  
បរិញ្ញាបត្រ370 $370 $440 $440 $
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់900 $900 $  
បណ្ឌិត3,000 $3,000 $3,000 $ 

សម្រាប់ជំនាញ

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ,បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន,គ្រប់គ្រងបណ្តាញនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ,វិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក

កម្រិតសិក្សាឆ្នាំទី១ឆ្នាំទី២ឆ្នាំទី៣ឆ្នាំទី៤
បរិញ្ញាបត្ររង420 $420 $  
បរិញ្ញាបត្រ420 $420 $500 $500$
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់1,000 $1,000 $  

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (99)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 6