ក្រុមហ៊ុន អូ ឌី អាយ អេស៊ា គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្មដែលមានឯកទេសទៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ: គុណភាពខ្ពស់ និងសេវាកម្មល្អ៖​ លក្ខណៈសំខាន់ៗទាំងបីនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនជាច្រើន ដោយយើងបានជួយពួកគាត់ឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការជួយដោះស្រាយសក្តានុពលនៃធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន និង អង្គភាពរបស់ពួកគាត់។​ ​ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២មក យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើន និងទូលំទូលាយក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ:ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ​ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល(NGOs) អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន (CBO)​ អ្នកផ្តល់ជំនួយ ព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាល។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (26)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0