សូមចាប់យកឱកាសអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ជាមួយក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក កូកា-កូឡា នៅក្នុងបរិយាកាសការងារប្រកបដោយផាសុខភាព នៅទីតាំងក្រុមហ៊ុន និងរោងចក្រស្តង់ដាខ្ពស់ ។ ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់លើយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក និងនៅតែបន្តវិនិយោគ ចំណាយជាង ០.5% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសអោយបុគ្គលិកបើកនូវសក្តានុពល ហ្វឹកហាត់ការងារទៅតាមចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ ។​ ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា បានមកដល់កម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ១៩៦៣ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន យើងមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ ៩០០នាក់ កំពុងបំពេញការងារ និងបុគ្គលិកខាងក្រៅបន្ថែមផ្សេងៗទៀត ។ 

Please grab the opportunities to develop your skills and knowledges with the world-class Company “Coca-Cola Cambodia”, in comfortable working environment at high-standard company and plant. Coca- Cola Cambodia has clear vision on developing Strategic and continue investing over 0.5% of annual income to unlock employee potential, advance professional skills, knowledge, and passions for career path. Coca Cola Cambodia​ has been in Cambodia since 1963, up to now, around 900 people are employed by this company and additional outsourcing employees. 

 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (25)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 47