មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០១ ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសលេខ  ៤១៨ អយក.ប្រក         ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំង របស់ « ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​» ។

           មជ្ឈមណ្ឌល បានបើកសម្ភោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ    នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១   ក្រោមអធិបតីភាព      ឯកឧត្តម ប៉ុក ថន      រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន 

និងកីឡា ។

           ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៤ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្ទេរមកស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈវិញ។

  • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  មានទំហំផ្ទៃដីសរុប ១0,៦៤២ម៉ែត្រការ៉េ

           អាស័យដ្ឋានៈ ភូមិទួលក្រឡាញ់  សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង  ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង  ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  ជាប់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

           លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង :   ០១២ ៤៧៤ ៣៤១   /   ០៩៨ ៤៧៤ ៣៤១  / 

០១០ ៣៩៥ ៤៥៥   /   ០១០ ៥៤៦ ១៧៧   ។

  •  

 

  •  

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (175)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0