អង្គការមិត្តសំឡាញ់ “ហ្រ្វេន្ស​” ភាសាអង់គ្លេស គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយ កុមារ/យុវវ័យ និង គ្រួសារ ដែលបាត់បងឱកាស ជួយគាំគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដើម្បីកសាងអនាគត ហើយអភិវឌ្ឍន៌ពួកគេអោយក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពក្នុងសង្គមព្រមទាំងជួយគាំទ្រអោយក្លាយជាសមាជិកឯករាជ្យ ​សម្រាប់សហគមន៌។

Futures Employment គឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំនោមគម្រោងជាច្រើនរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ 

ជាការិយាល័យការងារ និងមុខរបរ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអាចមកទទួលព័ត៌មានដោយ ឥតគិតថ្លៃ ហើយផ្តល់ការគាំទ្រយុវវ័យ និងអាណាព្យាបាល ដើម្បីទទួលបានការងារប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អៗ ផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ ដើម្បីភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងឱកាសការងារ។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (140)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 9