ក្រុមហ៊ុន EZECOM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើតម្រូវការទីផ្សារសេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងតាមលំនៅដ្ឋាន ដែលបាននិងកំពុងរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ក្រុមហ៊ុន EZECOM បានក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអុីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងដែលទូលំទូលាយនិងនាំមុខគេមួយ។ បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM គឺដើម្បី “ក្លាយជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយល្អជាងគេខាងសេវាទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតថ្មី និងការបន្តកែលម្អខ្លួនព្រមទាំងជួយលើកស្ទួយដល់សង្គម”។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (80)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 7