ក្រុមហ៊ុនអិន ស៊ី អិច គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតម៉ូតូក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាងមួយពាន់នាក់។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (14)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 9