មាននាំចូលនិងចែកចាយម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាត       ​​​ដែលត្រូវបានណែនាំដោយ វេជ្ជបណ្ឌិតទូទាំងពិភពលោក និងនៅកម្ពុជា។

 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (12)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0