ខេខេ ហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ បង់រំលស់គ្រប់ប្រភេទមានដូចជា៖ រថយន្ត ម៉ូតូម៉ូតូកង់បី គ្រឿងចក្រកសិកម្ម ទូរស័ព្ទដៃ និង គ្រឿងបរិក្ខាប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន មានសាខាកំពុងប្រតិបត្តការដូចជា រាជាធានីភ្នំពេញ, កៀនស្វាយ, កំពង់ស្ពឺ, ពាមរក៍(អ្នកលឿង), កំពង់ចាម, សៀមរាប, និងបាត់ដំបង ។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (61)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 1