គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឈានមុខគេផ្នែកសង្គម​ ដែលប្រតិបត្តិប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់ ដើម្បី​និរន្តរភាពនៃ​ការវិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាន ដល់ជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រសកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច” 

Chamroeun Microfinance Plc is a leading Cambodian social microfinance institution working to achieve positive and lasting changes in the livelihoods of economically active poor families in a socially responsible manner

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (58)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 6