ក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំមាននាំចូល និងចែកចាយ ទុក ទុក (​BAJAJ) ដែលបាននាំចូលពីប្រទេស ឥណ្ឌា​​។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (132)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0