មានបណ្តុះបណ្តាល

1 វិស្វករសំណង់

2 វិស្វករអគ្គិសនី

3 ព័ត៌មានវិទ្យា

4 គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

5 ជួសជុលរថយន្ត

៦ តបណ្តាអគ្គិសនី

៧ ការងារកំបោរ

៨ ការរចនាក្រាហ្វិក

៩ ការកែច្នៃបន្លែនិងផ្លែឈើ

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (0)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0