• ប្រែក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យពហុបចេ្ចកទេសដែលល្អប្រសើរបំផុត និងឈានមុខជាសកល លើផ្នែកអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជា។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (0)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0