ធនាគារស្ថាបនាគឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខមួយនៅកម្ពុជាដែលមានទ្រព្យសកម្មសរុបជាង ២ ពាន់លានដុល្លារនិងបុគ្គលិកជាង ៤.០០០ នាក់។ យើងមានបណ្តាញសាខាធំទូទាំងប្រទេសដែលមានសាខាជាង ១៧០ និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមជាង ២៣០ ដែលមានសមត្ថភាពកែច្នៃសាច់ប្រាក់។​ យើងផ្តល់សេវាកម្មធនាគារពេញលេញដូចជាប្រាក់កម្ចី, ប្រាក់បញ្ញើ, iBanking ធនាគារចល័ត, កាតឥណពន្ធនិងឥណទាន, ការផ្ញើប្រាក់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស,វេស្ទើនយូនីន, ពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រមូលពន្ធ, ការទូទាត់សេវាសាធារណៈជាមួយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាមួយការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដូចជាវីង, ផាយផេ, ទ្រូម៉ានី, លីហួរវេលុយ, អ៊ីម៉ាន់នីនិងបាគង ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដល់អតិថិជនរបស់យើង។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (178)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 60