នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការ ជួយសម្របសម្រួល ដល់ជនមានពិការភាព អោយទទួលបាននៅ មុខរបរខ្នាតតូច ឱកាសការងារធ្វើ ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនដែលមានពិការភាព ការសម្របសម្រួលការបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនមានពិការភាពនៅកន្លែងទីសារធារណៈ កន្លែងបម្រើការងារ និងការងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ 

ជនដែលមានពិការភាពអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការបានតាមរយៈទូរស័ព្ទក្រុមការងារ៖ 85595972062/93767161 ឬHot Line: 1270។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (8)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0