អង្គការសេរីភាពកម្ពុជាអូស្រ្តាលីគឺជាអង្គការដែលមិនរកប្រាក់ចំ​ណេញ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេស​អូស្ត្រាលី ដោយធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍កម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការសេរីភាពកម្ពុជាអូស្រ្តាលីមានគោលដៅ​ដោះស្រាយ បញ្ហាភាពក្រីក្រ វិសមភាព ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារ និងការកេងប្រវ័ញ្ចកំលាំងពលកម្មតាមរយៈ​ការ វិនិយោគទៅលើគម្រោងផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារី។

1. គម្រោងសេវាសង្គមកិច្ច (Social Work Project)

កំណត់នូវកត្តាហានីភ័យ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តសង្គម​ ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះ។

2. គម្រោងគាំទ្រលើការអប់រំ (Education Support Project)

ផ្តល់ការបង្រៀន ក្លឹបធ្វើកិច្ចការផ្ទះ ការត្រួតពិនិត្យតាមដានការសិក្សា និងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ដើម្បីធានា ឱ្យសិស្សស្រីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា​។​

3. គម្រោងផ្តល់ការគាំពារ (Protection)

បណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍​ (24 ម៉ោងក្នុង 1 សប្តាហ៍) ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ឳពុកម្តាយ និងយុទ្ធនាការ ដើម្បីកសាងបរិយាកាសដែលមានសុវត្តិភាពសម្រាប់សិស្សស្រី។ សូមខលមកលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០១១ ៤៤៤ ០៨០​ ប្រសិនបើអ្នក មិត្តភក្តិរបស់អ្នក ឬអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកកំពុងជួបវិបត្តិ។ 

4. គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងការណែនាំ(Training and Mentorship Project)

ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា ការណែនាំពីគ្រូបង្គោល និងក្លឹបពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដើម្បីជួយសិស្សស្រី ឱ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង រៀបចំសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេប្រកបដោយភាព ជោគជ័យ​។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (185)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 1