• វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀងត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ ១១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

កម្រិតនៃការបណ្តុះបណ្តាលរបស់វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀងមាន៖

  • កម្រិតវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ
  • កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១
  • កម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស/ឯកទេស/បរិញ្ញាបត្ររង
  • កម្រិតបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា/ឯកទេស/សញ្ញាបត្រវិស្វករ

អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 

 ១.លោក គឹម សំអុន ប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនង ( E-mail: samonnkim@gmail.com)

Tel: ០៨៨ ៩៥៣ ២៣ ៣៣/០១៥ ២៩៧ ៧៧៨

            ២-លោក ផាន់ សម្បត្តិ 

Tel: ០១០ ៥៤៧ ៧៧៨/០៨៨ ៦០៥ ៦៦ ០៦

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (1,335)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0