អាយហ្វាជាវិទ្យាស្ថានដែលទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាំងពីឆ្នាំ២០១៣ ដែលបណ្តុះបណ្តាលលើកម្រិតបិរញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ផ្តោតទៅលើជំនាញ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ សវនកម្ម ពន្ធដារ គ្រប់គ្រងធនធនាមនុស្ស គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងជំនាញខ្លីៗ ។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (150)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 1