សួមស្វាគមន៍មកកាន់ការិយាល័យការងារនឹង មុខរបរ Futures យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មស្វែងរកការងារ នឹងមុខរបរ ដោយមិនត្រូវបានបង់ប្រាក់ឡើយ! ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួបលោកអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រខាងក្រោម៖

- ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីគន្លងអាជីព

- ជួយអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ

- ជួយអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯង

- ផ្តល់នៅការបណ្តុះបណ្តាលពីជំនាញទន់

- ផ្តល់នៅការបណ្តុះបណ្តាលពីភាពជាសហគ្រិន

- ភ្ជាប់អ្នកជាមួយសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញជាច្រើន

ក្រុមការងារពួកយើងក៏មានកុំព្យួទ័រសម្រាប់លោកអ្នកប្រសិនជាត្រូវធ្វើការស្រាវជា្រវការងារដែលបានផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើស ឬធ្វើនៅប្រវិត្តរូបសង្ខេបរបស់អ្នក។

Welcome to Futures! Our friendly team is available to meet you to provide:

- career counseling

- support in finding a job

- support in starting a business

- job readiness training

- entrepreneurship training

We also have computers you can access for free if you need to search for a job or work on your CV.

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (4)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 1