ផ្សាម៉ាក្រូបាន ចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨ ដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 750លានបាត ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម ជាមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយផលិតផលបែបបោះដុំក្នុងប្រព័ន្ធសមាជិកក្រោមឈ្មោះ “ម៉ាក្រូ” ។ ម៉ាក្រូ បានដំណើរការពង្រីកចំនួនសាខា ដើម្បី ចែកចាយផលិតផលឧបភោគបរិភោគដល់អតិថិជនសមាជិកដែលជាអ្នកប្រកការងារដែលរួមមានអ្នកលក់រាយ អ្នកប្រកបពាណិជ្ជកម្ម បែប ភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋគារ និងអាជីវកម្មម្ហូបអាហារ រួមទាំង អ្នកប្រកអាជីវកម្មបែបសេវាកម្ម រួមទាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័ន និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ ម៉ាក្រូ ខំប្រឹងដើម្បីក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្ម មួយ សម្រាប់ប្រតិបត្តករដោយបែងចែកផលិតផលជាច្រើនមុខ យ៉ាង ពេញលេញមានគុណភាពក្នុងតម្លៃដែលទិញទៅលក់បន្តឬបំលែងដើម្បីបង្កើនកម្រៃក្នុងអាជីវកម្មបាន ជួយអោយប្រតិបត្តករ អាចគ្រប់គ្រង ទន់បង្វិលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នឹងរីកលូតលាស់បាន យ៉ាងយូរអង្វែង។ 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (185)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 27