សហគ្រាស GOODHILL គឺជា សហគ្រាសមួយ ដែល មានប្រតិបត្តិការនៅ ប្រទេសសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និង ចិន។

នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៣ ដែល ក្រុមហ៊ុន GOODHILL បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ ខ្លួន ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដោយ ឱប ក្រសោប ពាក្យ ស្លោក របស់ ក្រុមហ៊ុននោះគឺ «យើង នាំ ពិភព លោក មក កាន់ លោក អ្នក ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត មាន ភាព ចម្រុង ចម្រើន ជាមួយ នឹង Global Brands»។ ទស្សនៈ របស់ យើង គឺ ក្នុងបំណងដើម្បីក្លាយ ជាក្រុមហ៊ុនលក់និងចែកចាយ លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ។ អាជីវកម្មស្នូលរបស់យើងត្រូវបានផ្តោតសំខាន់លើទំនិញប្រើប្រាស់/FMCG (អាហារនិងមិនមែនជាអាហារ) រួមមាន, ក្រដាស &  

សម្ភារៈការិយាល័យ, ភ្លើង & ផលិតផលអគ្គិសនី, ប្រេងរំអិល, និង ម៉ាស៊ីនការិយាល័យស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ដោយមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងបទពិសោធន៍អស់រយៈពេល ២០ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុន GOODHILL បានវិវឌ្ឍទៅជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញនាំមុខគេមួយ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញនាំមុខគេ និងចែកចាយនៅកម្ពុជា ដោយមានការតែងតាំងពីដៃគូអាជីវកម្មអន្តរជាតិពីBusiness រួមមាន Procter & Gamble, Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Hager, Castrol, Philips Lighting, Ricoh, Staedtler, & Asia Pulp and Paper។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រ និងបន្តការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មដ៏មានតម្លៃរបស់យើង, ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង, បុគ្គលិក និង បណ្តាញចែកចាយ ក្រុមហ៊ុន Goodhill មានគោលបំណងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ តាមភូមិសាស្ត្រនានា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ពង្រីកបន្ថែមនូវ អាល់ប៊ុមរបស់ម៉ាកផ្សេងៗ និងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត។ គោលបំណងដ៏រឹងមាំរបស់យើងគឺដើម្បីកសាងលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមិទ្ធផលកន្លងមក,ដើម្បីនាំ Goodhill ទៅ កាន់ កម្ពស់ ថ្មី នៃ ការ សម្រេច បាន នា ពេល បច្ចុប្បន្ន និង ពេល អនាគត។

English Version:

GOODHILL is a regional group of companies with operations in Singapore, Malaysia, Cambodia, Myanmar and China.  It was in 1993 that GOODHILL made its humble debut in Cambodia, embracing the company slogan “We Bring The World To You, Enriching Lives With Global Brands”. Our vision is to be a world class sales and distribution company. Our core businesses are focused in Consumer Goods/FMCG (Food and Non-Food), Paper & Stationery, Lighting & Electrical Products, Lubricants, and Office Automation Equipment. Having 20 years of business operations and experience, GOODHILL has evolved to become one of the leading sales & distribution companies in Cambodia, with a portfolio of international brands from business partners including Procter & Gamble, Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Hager, Castrol, Philips Lighting, Ricoh, Staedtler, & Asia Pulp and Paper. With the support and continued trust from our valued customers and business partners, a dedicated team of management and employees, and established distribution networks, Goodhill aims to reinforce its foot hold in its various industries geographically across Cambodia, further expand its portfolio of brands and strength its operational capabilities. OUR FIRM PURPOSE: Ahead, our firm purpose is to build on past efforts and achievements, to bring Goodhill to new heights of accomplishment now and beyond.

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (118)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 11