ក្រុមហ៊ុនហ្វីស៊ីងហ្លាយ ខេមបូឌា បានបង្កើតរយះពេល ១០ឆ្នាំកន្លងមកហើយ ជាក្រុមហ៊ុនដែលកែច្នៃនុយត្រីសិប្បនិមិត្ត( កែច្នៃផ្លែសន្ទូច)ដោយធ្វើដោយដៃ។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (0)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0