អិល អ៊ី ឌី អេ ឃែភីថលភីអិលស៊ី ហៅកាត់ថា លីដា គឺជាស្ថាប័នមួយដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ បច្ចុប្បន្ន លីដាបាន​នឹង​កំពុងបម្រើសេវាកម្មឥណទានជូនអតិថិជនសកម្មប្រមាណ ៧,០០០ នាក់ បុគ្គលិកសរុបជិត ២០០នាក់ និងមានសាខាចំនួន៧ គឺសាខា ភ្នំពេញ កំពង់ស្ពឺ ជើងព្រៃ កំពង់ចាម បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងសៀមរាប។ 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (10)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0