ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
One Fraternity is the leading company in marketing, sales and distribution in Cambodia. We understand the Cambodian market. We understand Cambodian consumers. We understand our customers. We grow your brands and we grow your market shares in Cambodia. 

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 38

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 13 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • មាន ដាវីន

  2020-11-15 06:18:23


  សួរស្តីបងតើខាងបងមានជ្រើសរើសនាក់លក់នៅភ្នំពេញអត់បង?

  – វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
  អ្នកសួស្តី បច្ចុប្បន្នមិនទាន់ត្រូវការទេ ប៉ុន្តែអាចដាក់CVបាន ពេលត្រូវការខាងខ្ញុំ នឹងខលទៅ។ អរគុណ

 • Sorn Ravy

  2020-11-15 03:42:22


  Dear sir. I am Ravy. I used to work with Dksh as Supervisor Distribution Center. I controlled inventory by system SAP.

  – វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
  May I know what position are you interested in?

 • Chin Vichra

  2020-11-15 02:11:40


  Dear Sir or Madam, I have submitted my CV for the post Supervisor, Administration

  – វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
  Thanks for your interest. Your CV is well received with thanks.

 • Thyranuth

  2020-11-14 05:17:58


  Operator, SSN production..

  – វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
  Yes well received your cv, and i will contact you. thanks

 • Thyranuth

  2020-11-14 04:53:15


  Dear sir, if we were selected, how could we interviews with the company?

  – វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
  first interview, we can interview by phone but final round, you must come to head office.
  – វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
  Hello dear, Which position you interesting?


រូបភាពពិព័រណ៍